Promjene u načinu dostave uplatnica za komunalnu naknadu

Dospijece placanja komunalne naknede inace utvrdeno je Odlukom o komunalnoj naknadi i to na nacin da se u pravilu Komunalna naknada placa mjesecno, s rokom dospijeca do 15-og u mjesecu za tekuci mjesec uz odredene izuzetke:   – za garažni prostor – jednom godišnje, najkasnije do 30. lipnja tekuce godine   – za prostore za koje visina mjesecnog zaduženja iznosi do 30 kuna:                 – s dospijecem do 31. svibnja. tekuce godine za razdoblje sijecanj-lipanj tekuce godine,                 – s dospijecem do 30. listopada tekuce godine za razdoblje srpanj-prosinac tekuce godine.   – za prostore za koje visina mjesecnog zaduženja iznosi do 50 kuna:                 – s dospijecem do 31. ožujka tekuce godine za razdoblje sijecanj-travanj tekuce godine,                 – s dospijecem do 30. srpnja tekuce godine za razdoblje svibanj-kolovoz tekuce godine,                  – s dospijecem do 30. listopada. tekuce godine za razdoblje rujan-prosinac tekuce godine.   Tako su se svim obveznicima do ove godine dostavljali racuni (uplatnice) više puta godišnje To je u praksi znacilo da se svakom obvezniku placanja cija je mjesecna obveza iznad 50,00 kuna dostavljalo racune 4 puta godišnje mjesec, za one cija je obveza do 30,00 kuna 2 puta godišnje, odnosno za one cija je obveza do 50,00 kuna 3 puta godišnje. To je iziskivalo znatne troškove u vidu poštarina, potrošnog materijala kao i angažarinost veceg broja djelatnika na poslovima slaganja, pakiranja i otpreme velikoj broja racuna., a kod obveznika je cesto dolazilo do situacija da se neke od uplatnica nisu zaprimile što je dovodilo do stvaranja duga.   Od ove godine  sve bi se uplatnice dostavljale 1 godišnje (na pocetku svake godine do kraja mjeseca sijecnja) s time da se  rokovi placanja ne mijenjaju. To bi u praksi znacilo da ce se svakom obvezniku placanja  godišnje uputiti jedna pošiljka koja ce imati obavijest o ukupnoj obvezi za tekucu godinu te odredeni broj uplatnica koji odgovara dospijecima placanja prema postojecoj odluci (maksimalno 12 uplatnica ). Pored uplatnica takva bi pošiljka sadržavala i opomenu u slucaju da nisu podmirene sve obveze iz protekle godine kao i uplatnicu sa obracunatim kamatama u slucaju da su obveze u prethodnoj godini placene sa zakašnjenjem. Temeljem obavljenih izracuna na ovaj bi nacin Grad ostvarilo uštedu na godišnjoj razini od 40.800,00 kuna.                                                                                                               Valja podsjetiti javnost takoder da se obveza placanja komunalne naknade temelji na Rješenju upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije  u kojemu su navedeni mjesecni iznosi komunalne naknade koje je svaki obveznik dužan platiti, rokove placanja kao i uplatni racuni na koje se obveze treba uplatiti dok su uplatnice iskljucivo dodatna usluga gradanima i podsjetnik na obvezu placanja. Stoga pozivamo obveznike placanja u slucaju bilo kakvih nejasnoca ili u slucaju da nisu zaprimili pošiljku sa uplatnicama za 2012. godinu da se jave osobno, telefonski ili putem e-maila  u Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti ciji djelatnici stoje svakodnevno na raspolaganju.   Ovim putem skrecemo pažnju i na još jednu bitnu informaciju.   Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95,109/95-uredba,21/96-Uredba,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03-proc.tekst,82/04,110/04-uredba , 178/04,38/09 i 79/09) propisano je da su obveznici placanja komunalne naknade (vlasnici ili korisnici nekretnina – stanovi,poslovni prostori,garaže…) dužni, u roku od 15 dana od dana nastanka obveze (izgradnja, kupnja) ili promjene osobe obveznika, istu prijaviti Upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na podrucju gdje se nekretnina nalazi (Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije).   Analizom evidencija s kojima raspolaže Grad Opatija uocena je pojava neprijavljivanja nastanka obveze placanja komunalne naknade od strane pojedinih vlasnika ili korisnika nekretnina posebice kod slucajeva promjene vlasnika nekretnine kao i razlike u površini objekta izmedu stvarne površine i površine za koju je obveznik zadužen. Naime, prijavom promjene podataka o vlasništvu nekretnine koja se obavi kod distributera elektricne energije (HEP) odnosno isporucitelja vodne usluge (Komunalac d.o.o.) nije ispunjena zakonska obveza prijave podataka nastanka obveze placanja komunalne naknade.   Zakonom je takoder propisano da ce se svaka fizicka ili pravna osoba koja ne prijavi nastanak obveze placanja komunalne naknade kazniti novcanom kaznom u visini godišnje obveze komunalne naknade.   Na osnovi navedenog, a kako bi izbjegli pokretanje prekršajnog postupka, molimo sve obveznika koji nisu zaduženi za komunalnu naknadu , obveznika koji placaju komunalnu naknadu na površinu koja je manja od stvarne te osobe koje još uvijek zaprimaju uplatnice (zaduženi za obvezu) iako više nisu obveznici da , ukoliko to vec nisu ucinili , prijave sve promjene kako bi ispunili zakonsku obvezu. Prijavu podataka možete poslati na adresu Grada Opatije, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, M.Tita 3, 51 410 Opatija, a obrazac možete podignuti u prostporima Grada Opatije kao i na web stranicama Grada.   Inace temeljem Zakona sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti odvodnje atmosferskih voda,održavanje cistoce u dijelu koji se odnosi na cišcenje javnih površina, održavanje javnih površina,održavanje nerazvrstanih cesta,održavanje groblja i krematorija, javna rasvjeta, javni prijevoz. Podsjecamo javnost da Grad Opatija nije mijenjao iznos komunalne naknade još od 2002.godine iako su troškovi održavanja ali i sam standard komunalne infarstrukture i komunalnih djelatnosti višestruko porasli. Stoga još jednom apaliramo na sve obveznike placanja, uvažavajuci zasigurno gospodarske i socijalne prilike u zemlji,  da prijave i podmiruju svoje obveze, te naglašavamo da ce gradske službe svima koji imaju objektivne poteškoce vezane uz placanje , kao i do sada u okviru zakonskih mogucnosti, omoguciti placanje uz odgodu ili obroke.

Opatija