Reagiranje Grada Opatije na tekst objavlojen u današnjem broju Novog lista

Netocna je tvrdnja iznesena u tekstu da „iznos od 1,36 milijardi kuna kojim se barata u javnosti nije ispravan, jer se odnosi na cjelokupnu vrijednost ponude za preuzimanje, odnosno i na dionice u vlasništvu SN Holdinga“. Obveza Grada Opatije, Opcina Lovran, Matulji i Mošcenicka Draga te Nove Liburnije d.o.o. je utvrdena rješenjem HANFA-e od 04. lipnja 2009. godine po cijeni koja se utvrduje sukladno clanku 16. stavku 6. Zakona o preuzimanju dionickih društava  i koja iznosi cca 6.000,00 kuna. Kako je temeljni kapital LRH d.d. podijeljen na 302.641 redovnu dionicu, a Grad Opatija je zajedno s Opcinama stekao 75.661 redovnu dionicu, odnosno 25% +1, racunica je jasna. Ponuda bi se po tom rješenju trebala dati za 226.980 dionica, što znaci da bi Grad i Opcine  morali osigurati 1.361.880.000,00 kuna za objavu ponude za preuzimanje. Prema clanku 18.  i 19. istoga Zakona Grad Opatija i/ili Opcine i Nova Liburnija d.o.o.  su prije podnošenja zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje OBVEZNI OSIGURATI NAKNADU ZA PREUZIMANJE SVIH DIONICA koje su predmet ponude za preuzimanje. Dakle, ne radi se samo o dionicama malih dionicara. Osim toga, radi osiguranja novcane naknade, obvezni smo na poseban racun kod depozitara izdvojiti novcana sredstva potrebna za PLACANJE SVIH DIONICA koje su predmet ponude za preuzimanje i/ili dostaviti neopozivu bankovnu garanciju na prvi poziv izdanu u korist osoba koje ce pohraniti svoje dionice u ponudi za preuzimanje na iznos koji je potreban za PLACANJE SVIH DIONICA. Grad Opatija, Opcine i Nova Liburnija d.o.o. nisu postupile po rješenju HANFA-e jer smatramo da smo dionice stekli u postupku pretvorbe društvenog poduzeca Liburnia Riviera Hoteli 1992. godine, što potvrduje  i izvješce Državnog ureda za reviziju iz veljace 2004. godine, u kojem je navedeno: „Na ime nekretnina koje su u posjedu i ukljucene su u procijenjenu vrijednost Poduzeca, a u zemljišnim knjigama upisane su u korist Opcine Opatija, OPCINI OPATIJA IZDAJU SE DIONICE nominalnog iznosa 2.743.658.000.- HRD odnosno 49.884.690,- DEM. KOD UPISA I OTKUPA DIONICA ZA DIONICE KOJE SE IZDAJU U KORIST OPCINE OPATIJA UMANJUJE SE OSNOVNA GLAVNICA…Izvršno vijece skupštine opcine Opatija predložilo je da Skupština opcine donese zakljucak kojim se u dionicki kapital Poduzeca unose nekretnine upisane na ime opcine Opatija, a koje za obavljanje svoje redovne djelatnosti koristi Poduzece.“ Stoga se vodi više postupaka pred Upravnim sudom, sada Visokim upravnim sudom u kojima se osporava rješenje HANFA-e o davanju obvezujuce ponude.             Upravo zbog cinjenice da se vode upravni postupci i da nismo objavili ponudu za preuzimanje neki od dionicara su podnijeli tužbe Trgovackom sudu kojima zahtijevaju OBVEZNO SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI DIONICA, POD UVJETIMA KOJIMA JE MORALA BITI OBJAVLJENA PONUDA ZA PREUZIMANJE.             Teza da bi Grad Opatija, ukoliko se odluci za mirno rješavanje sporova sa dionicarima koji su podnijeli tužbe, mogao riješiti nastali problem – znaci priznavanje nastale obveze za davanje obvezujuce ponude za SVE DIONICE, i odustajanje od dokazivanja da smo dionice stekli u postupku pretvorbe.              Javnost se obmanjuje još jednom tezom, a to jeste pozivanje na zajednicko djelovanje malih dionicara i Grada Opatije odnosno Opcina i Nove Liburnije d.o.o. Naime Zakonom o preuzimanju dionickih društva (clanci 5.,6. i 9.) jasno je utvrdeno da OBVEZA OBJAVE JAVNE PONUDE ZA PREUZIMANJE NASTAJE kad fizicka ili pravna osoba NEPOSREDNO ILI POSREDNO, SAMOSTALNO ILI DJELUJUCI ZAJEDNICKI, stekne dionice s pravom  glasa ciljnog društva tako da zajedno s dionicama koje je vec stekla, prijede prag od 25% dionica s pravom glasa. ZAJEDNICKO DJELOVANJE JE DEFINIRANO KAO ME?USOBNA SURADNJA NA TEMELJU SPORAZUMA, IZRICITOG ILI PREŠUTNOG, USMENOG ILI PISANOG, ciji je cilj stjecanje dionica s pravom glasa u cilju uskladenog ostvarivanja prava glasa ili sprjecavanja druge osobe u provodenju postupka preuzimanja. Dakle, zajednickim djelovanjem na koje nas se poziva kroz medije, stvaranje je nove obveze za preuzimanje.             Ovo su cinjenice i zbog toga Grad Opatija, Opcine Matulji, Mošcenicka Draga i Lovran kao i naša zajednicka tvrtka Nova Liburnija d.o.o. ustraju na dokazivanju izvornog stjecanja dionica Liburnia Riviera Hoteli d.d.   Grad Opatija

Opatija