Reagiranje na tvrdnje vijećnika Nikice Pažina iznesene na konferenciji za tisak održanoj 14. travnja 2012.

Zakonom o proracunu (NN 87/08) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstva i suglasnosti JLPS (NN 55/09) propisano je da ukupna godišnja obaveza Grada može iznositi najviše 20% ostvarenih prihodi u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za prihode iz cl. 88. stavka 4. Zakona, a iznos ukupne godišnje obaveze, osim zaduženja Grada, ukljucena su dana jamstva i suglasnosti iz clanka 90. stavka 2 (za ustanove te tvrtke koje ne posluju min. 2.g. ili su iskazale gubitak), te dospjele nepodmirene obaveze iz prethodnih godina. Sukladno navedenom, stanje zaduženosti Grada Opatije u 2011. godini iznosi 3,47%. U stanje zaduženosti nije ukljucena suglasnost za zaduženje tvrtke Opatija 21 d.o.o. (za gradnju sportske dvorane) buduci da isto ne ulazi u opseg zaduženja sukladno Zakonu. Medutim kada bi u opseg zaduženja bile ukljucena navedena suglasnost tada bi isti za 2011. iznosio 3,90%. Takoder radi informiranja javnosti treba istaci da Grad nije dao jamstvo za zaduženje tvrtke Opatija 21 d.o.o. Prema sadašnjem Proracunu Grada za 2012., a uzimajuci u obzir podatke o izvršenju Proracuna za 2011. godinu, opseg zaduženja iznosi 6,16%, bez suglasnosti za zaduženje tvrtke Opatija 21, dok bi u slucaju da se i ta  suglasnost uzme u obzir opseg zaduženja za 2012. iznosio  8,46% Što se tice izgradnje novih  kapitalnih projekata Proracunom je za 2013. i 2014. godinu planirana izgradnja Doma umjetnosti koji bi se trebao poceti graditi u 2013.godini za što su planirana sredstva od zaduživanja te izgradnja Djecjeg vrtica u 2014. godini koja bi se financirala takoder dijelom iz zaduživanja, a dijelom iz ucešca Zajednice Talijana. Isticemo da se u ovome trenutku radi tek o projekciji modela financiranja, a  konacni model ce biti razraden dovršetkom projektne dokumentacije. Tako je moguce da se navedene investicije financiraju i u nekoj drugoj varijanti (pravo gradenja, JPP, prodaja imovine). Ukoliko bi se zadržao predvideni model financiranja opseg zaduženja ne bi prelazio dopuštenih 20%, odnosno iznosio bi 6,30% za 2013. te 7,96% za 2014. godinu. Ako bi se u postojeci opseg ukalkulirala i suglasnost za zaduženje dana za gradnju sportske dvorane tada bi  opseg zaduženja u 2013. iznosio 13,53%, a u 2014. 13,78%. Medutim bez obzira na postotak zaduženja zasigurno je da ce se kao i do sada kod planiranja kapitalnih investicija voditi racuna  o trenutnim financijskim mogucnostima Grada o cemu ce zasigurno ovisiti i dinamika pocetka investicije kao i nacin financiranja. Konacno, a što se tice opsega zaduženja podaci su sadržani u svim materijalima uz sjednice vijeca koje se odnose na Proracun, a cesto su bila istaknuti i u raspravama. Kada bi pojedini vijecnici pažljivije procitali materijale i prisustvovali sjednicama do kraja mogli bi dobiti odgovore na sva pitanja, a što je važnije dati kvalitetne prijedloge vezane uz Proracun koje bi da su bili dati zasigurno razmotrili. Vezano uz tvrdnje da je Grad u proracunskoj krizi treba istaknuti da je u ovome trenutku gradski proracun stabilan, a da je manjak prihoda nad rashodima iz 2011. pokriven prvim izmjenama Proracuna. Inace financijska  stabilnost nekad nije bila samo privilegija Grada Opatije kao što ni sadašnja financijska situacija nije iskljucivo „ekskluziva“ Grada Opatije što se jasno može išcitati iz nalaza Državne revizije o poslovanju mnogih drugih gradova i opcina u RH. Samo radi ilustracije u odnosu na 2009. godinu Grad je izgubio 6.000.000,00 kuna prihoda od poreza i prireza na dohodak najvecem dijelom radi izmjena Zakona i promjena poreznih stopa u 2010.godini, za što nije imao nikakvog utjecaja. Konacno kakva bi bila perspektiva Grada u kojem se ništa ne bi radilo, planiralo i financiralo vec samo cekalo bolja vremena koja su uzgred receno odavno prošla, a Grad i dalje nema riješene osnovne kapitalne objekte. Sportska dvorana upravo ovakva kakva se gradi temelji se na zdravoj ekonomskoj racunici na nacin da ce ona zadovoljiti potrebe sportaša Grada ali i poboljšati turisticki i drugu gospodarsku ponudu u Gradu.

Opatija