Sastanak VMO Poljane – 24. studenog 2023.

Dnevni red sastanka VMO Poljane  za petak  24. studenog 2023. godine s početkom u 19:00 sati

 

1.Organizacija Djeda Božićnjaka

2. Postavljanje oglasne ploče  i izgled oglasne ploče kod Marketa Poljane

3. Asfaltiranje ceste Menderi

4. Molba za dovod pitke vode Špadići

5 Postavljanje stupa javne rasvjete kod gđe. Bolanče (molba građana)

6.Razno

 

Zapisnik sa sjednice VMO Poljane održane u petak 24. studenog 2023. u 19:00 sati

Na sjednici su bili prisutni članovi VMO Poljane:

-Dalibor Klanjac

-Bruno Belasić

-Damir Zrinšćak

-Vanda Žiganto Ban

-Silvija Blažić

 

-Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Vijeća mjesnog odbora

1) Organizacija Djeda Božićnjaka

Na sastanku je donesena odluka kako će se koristiti sredstva planirana za organizaciju Djeda Božićnjaka:

Sredstva će se koristiti prema sljedećem planu:

  • Pokloni za djecu za Djeda Božićnjaka – Poduzeće Nird d.o.o , troškovi poklona u iznosu od 817,10 eura
  • Druženje sa Djedom Božićnjakom i podjela Božićnih darova –Hola obrt – 170 eura
  • Na dan prigodnog davanja poklona djeci Mjesni odbor Poljane će počastiti djecu sokovima, slatkišima, kolačićima a roditelje, none i noniće raznim pićima i napicima- naknadno će se dostaviti račun u Grad Opatiju (nakon konzumacije).

Zaključak: Svi prisutni članovi VMO Poljane slažu se sa svim troškovima i slažu se s trošenjem sredstava gore navedenih za organizaciju Djeda Božićnjaka  u Poljanama

2) Postavljanje oglasne ploče  i izgled oglasne ploče kod Marketa Poljane

Oglasna ploča kod Marketa u Poljanama treba imati izgled kao i sve oglasne ploče na području Poljana, a veličina ploče bi trebala biti 1 metar dužine sa 1 metar visine.

Ploča je postavljena na dva bijela stupa i bijele je boje. Takav izgled i veličinu treba imati i oglasna ploča kod dječjeg igrališta u Puharima. Ploče su otvorene, nemaju stakla niti zaključavanja da građani Poljana mogu slobodno lijepiti obavijesti.

Zaključak: Svi prisutni članovi VMO Poljane slažu se sa izgledom, oblikom i dimenzijama ploča

3.Asfaltiranje ceste Menderi

Građani Poljana traže  da se asfaltira nerazvrstana cesta u Menderima. Članovi VMO Poljane se slažu sa tom odlukom.

Zaključak: Svi prisutni članovi VMO Poljane slažu  se da se asfaltira nerazvrstana cesta u Menderima

4) . Molba za dovod pitke vode Špadići

Stanovnici Poljana su uputili  u VMO Poljane zahtjev za dovod pitke vode u Špadićima.

Zaključak: Svi prisutni članovi VMO Poljane slažu se sa dovodom pitke vode u Špadiće.

5) Postavljanje stupa javne rasvjete kod gđe. Bolanče (molba građana)

Gđa. Bolanča je zatražila postavljanje javne rasvjete, postavljanje novog stupa sa rasvjetnim tijelom.

Zaključak: Svi prisutni članovi VMO Poljane slažu  sa postavljanjem novog stupa sa rasvjetnim tijelom.

6) Razno

1) Sječa i održavanje svih nerazvrstanih cesta na području cijelih Poljana

-MO Poljane i stanovnici Poljana žele da se čiste i održavaju sve nerazvrstane ceste na području cijelih Poljana i da ih Grad stavi u raspored čišćenja i održavanja

Zaključak: Svi prisutni članovi VMO Poljane slažu se da je potrebno čišćenje i održavanje svih nerazvrstanih cesta i svih javnih površina i javnih puteva na području cijelih Poljana

Sastanak je završio u 21:00

predsjednik VMO Poljane

Dalibor Klanjac

Priloženi dokumenti

Opatija