Sjednica Gradskog vijeća Opatije: usvojene izmjene proračuna Grada Opatija za 2012.

Spomenuo je rješenje Hanfe koje je pristiglo u Grad na prvi dan mandata i preuzimanja vlasti 5. lipnja 2009. Tim rješenjem Opatiji je Hanfa propisala da mora dati obvezujucu ponudu za preuzimanje LRH d.d. Zbog toga se i dalje vode postupci pred zagrebackim Upravnim sudom  i rijeckim Trgovackim sudom. Sa svim detaljima vezanim uz provedbu sporazuma o razriješenju imovinsko-pravnih odnosa i prijenosa  25%+1 dionicu LRH d.d. i njegovim posljedicama pismenim su putem upoznati nova vlada i nadležna ministarstva, a krajem srpnja podnesena je i prijava DORH-u i Uskoku  zbog sumnje u pocinjenje kriminalnih djela u procesu pretvorbe i privatizacije LRH. Gradonacelnik Dujmic komentirao je kako je ovaj primjer jedinstveni slucaj u Hrvatskoj, te da je rijec o nepravdi koja mora biti ispravljena. Od razvojnih projekata, gradonacelnik je izvijestio o aktivnostima  poduzetim oko realizacije sportske dvorane Marino Cvetkovic, Doma umjetnosti, te izgradnju POS-ovih stanova. Nastavljeni su i radovi na izgradnji sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i vodoopskrbi, koji se odvijaju u okviru Jadranskih projekata Hrvatskih voda, a zapoceli su i radovi II. faze vodoopskrbe naselja Poljane i Dobrec. U 2011. Komunalac d.o.o i Grad Opatija zapoceli su sa investicijama u kojima se  omogucava da sva domacinstva imaju vodovodni prikljucak. U pogledu cestogradnje, realizirali su se zapoceti radovi na rekonstrukciji ceste Carmen Sylva, a Hrvatske ceste s kojima se nastavlja uspješna suradnja ishodile su novu dokumentaciju za izgradnju rotora na Kuku. Izradeno je idejno rješenje za revitalizaciju kupališta Lido, cime se krece u revitalizaciju kupališta Opatije.  U drugom polugodištu 2011. zapocelo se s provedbom nove katastarske izmjere, za što je Grad osigurao prostor i opremu. Gradonacelnik je izvijestio i o aktivnostima u segmentu društvenih djelatnosti, te aktivnostima poduzetim za korištenje sredstava preko programa iz fondova EU. Vijecnici su prihvatili i izvješce o izvršenju proracuna Grada Opatije za 2011. Vijecnici su  usvojili i izmjene proracuna Grada Opatija za 2012.i projekcije plana za 2013. i 2014. Izmjenjeni  proracun iznosi 124. 043. 143 kuna i viši je za 14 posto u odnosu na važeci gradski proracun koji je usvojen 8. prosinca 2011. na iznos 109. 081.648 kuna. Povecanje od 14 posto primarno je uzrokovano prijenosom neutrošenih sredstava iz 2011. od prodaje stanova namijenjenih kupnji stanova za stambeno zbrinjavanje osoba sa Liste prioriteta.  Ovim uravnoteženjem  proracuna je pokriven i manjak u proracunu 2011. od 5 milijuna kuna.  Do tog je negativnog rezultata u 2011. došlo uslijed loše ekonomske situacije u zemlji, izmjena odredenih propisa kojima su prihodi jedinica lokalne samouprave niži u odnosu na ranije periode (porez na dohodak), nedovoljne suradnje državnih tijela u razmjeni informacija, posebice u pogledu raspolaganja imovinom gdje je Grad suocen sa sudskim postupcima koje vodi s državom vezano uz vlasništvo nad nekretninama, navedeno je u izvješcu o izvršenju proracuna Grada Opatije za 2011.  Prilikom izrade rebalansa proracuna bilo je nužno smanjivati odredene rashode Grada, kako u dijelu opcih rashoda (javne potrebe, održavanje komunalne infrasturkture i ostali rashodi poslovanja) tako i u dijelu kapitalnih investicija koje u ovom trenutku nisu prioritet. Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickih dijelova poslvonog prostora , koja je uskladena sa novim  zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, definirano je da ce Grad Opatija prodavati suvlasnicke dijelove poslovnih prostora, o cemu ce se donositi posebne odluke. Prihvacen je i prijedlog Udruženja obrtnika da se pojedine namjene iz Grupe I. prebace u II. grupu, te da se koeficijenti namjene za pojedine djelatnosti takoder mijenjaju na nacin da se iz više grupe prebace u nižu. Koeficijenti zone izmijenjeni su na nacin da je u najvišoj grupi zadržan iskljucivo uži centar Opatije (od Škrbica do hotel Palace). Zakupnina ce se umanjiti pocevši od mjeseca svibnja za 10 posto svim zakupcima koji sve obveze iz zakupnog odnosa podmire do kraja prethodog mjeseca. Za prosinac se zakupnina umanjuje za 50 posto. Svi ugovori o zakupu zakljucivat ce se za razdoblje od 5 godina najduže, a ne kao do sada na 10 godina. Vijecnici su usvojili i odluku o darovanju nekretnine Primorsko-goranskoj županiji u Volosku za izgradnju doma za starije i nemocne osobe. Prihvacene su i sve ostale tocke dnevnoga reda današnje sjednice.

Opatija