Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

PROČELNIK

Filip Vlah, mag.iur., univ.spec.crim.
Filip Vlah
Maršala Tita 3
HR – 51410 Opatija
TEL: 051 680 129 (centrala)
mail: [email protected]

DJELOKRUG RADA

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove u komunalnoj oblasti koji se odnose na funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva – obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinaciju rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, kao i donošenje i provedbu programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Izrađuje akte i dokumentaciju, utvrđuje i obračunava komunalnu naknadu, komunalni doprinos te spomeničku rentu

Odjel prati stanje svih oblika prometa u Gradu, organizaciju komunalnog linijskog prijevoza putnika, vodi postupke i odlučuje o izdavanju odobrenja za rad (dozvole) autotaksi prijevoznika.

U okviru djelokruga rada obavlja poslove iz oblasti komunalnog redarstva te vrši nadzor i provođenje propisa koji reguliraju komunalni red te prometnog redarstva kao prometnih jedinca lokalne samouprave. 

Odjel obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na investicijsko održavanje imovine grada. Surađuje s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za navedene poslove. Vodi brigu o sigurnosti – zaštiti od požara te zaštiti i spašavanju kao i poslovima Stožera civilne zaštite Grada Opatije. Odjel vrši i tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada.

 O svim aktivnostima izvješćuje Gradonačelnika i predlaže mjere i postupke za rješavanje određenih pitanja.

PROGRAMI

Program građenja komunalne infrastrukture određuje se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18110/18 i 32/20). Program sadrži procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Program se odnosi na gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno:

 1. nerazvrstane ceste,
 2. javno-prometne površine,
 3. javne površine,
 4. pomorsko dobro,
 5. javnu rasvjetu,
 6. javni prijevoz,
 7. groblja,
 8. građevine i uređaji javne namjene (uključiv i gospodarenje otpadom).

Financira se iz: komunalnog doprinosa, proračuna jedinice lokalne samouprave i drugih izvora utvrđenih zakonom.

Sastavni dio ovoga Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji određuje gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

 

Program održavanja komunalne infrastrukture (redovno) sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu obuhvaća obavljanje sljedećih poslova:

 1. Održavanje objekata i uređaja oborinske kanalizacije koje predviđa redovitu kontrolu i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova.
 2. Održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pometanje javno prometnih površina (ručno i strojno), pranje ulica, uklanjanje smeća iz divljih deponija te troškove higijeničarske službe.
 3. Održavanje zelenih površina i obalnog puta koje podrazumijeva održavanje parkova i drvoreda mreže za navodnjavanje, zelenih površina, zamjena dugotrajnih nasada, orezivanja raslinja uz komunikacije i sječu suhih stabala, održavanje klupa i košarica za otpatke, održavanje javnih satova i meteorološke stanice, održavanje fontana, kipova i javnih izljeva, održavanje javnih WC-a, održavanje pješačkih staza te nogostupa i javnih stubišta.
 4. Održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, opremu ceste, prometne signalizacije, autobusnih ugibališta i zimsku službu.
 5. Održavanje groblja koje obuhvaća redovno održavanje i uređenje spomenika, grobne takse za grobove zaslužnih građana Opatije te održavanje grobova zaslužnih građana Opatije.
 6. Održavanje javne rasvjete koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, održavanje instalacija javne rasvjete te svjetlosnu dekoraciju Grada.
 7. Održavanje pomorskog dobra koje obuhvaća održavanje obalnog puta, održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža, javnu rasvjetu na obalnom putu te ekološke programe i akcije na pomorskom dobru.

Program održavanja komunalne infrastrukture (pojačano) sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu obuhvaća obavljanje sljedećih poslova:

 1. Zahvate u prostoru uz pripremu turističke sezone
 2. Subvencija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza na području Grada
 3. Subvencija za obavljanje gradskog linijskog prijevoza putnika
 4. Fitosanitarne mjere zaštite palmi i buxusa
 5. Preventivno orezivanje krošanja stabala
 6. Svjetlosna dekoracija u Gradu
 7. Popravak stupova javne rasvjete i orezivanje zelenila
 8. City bus
 9. Uređenje prometnica po mjesnim odborima
 10. Poticajna naknada za prikupljeni miješani otpad
 11. Pojačani odvoz komunalnog otpada s područja Grada

Sredstva spomeničke rente prihod su proračuna jedinica lokalne samouprave temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99., 151/03., 157/03., 100/04, 87/09, 8810., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14, 98/15, 102/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) u visini od 60% sredstava koje uplate fizičke i pravne osobe, koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline. Programom se planira utrošak novčanih sredstava prikupljenih s osnova obveza spomeničke rente.

Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), koje se mogu obavljati na području Grada Opatije, uvjeti i mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2021. godini. Planom se ujedno propisuju lokacije na kojima će se obavljati djelatnosti na pomorskom dobru u režimu koncesijskih odobrenja, a koje nisu predviđene za dodjelu koncesija od strane Primorsko-goranske županije.

Organizacijska shema Odjela po poslovima i kontakti

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA KOMUNALNO-PRAVNE POSLOVE
Ksenija Gunja, dipl. iur.

tel. 051 680 122

e-mail: [email protected]

zamjenjuje pročelnika u slučaju odsutnosti, praćenje propisa iz nadležnosti Odjela, izrada općih akata iz područja komunalnog gospodarstva, rješavanje u predmetima veće pravne složenosti, pravna pomoć za akte komunalnog redarstva, priprema očitovanja za koncesije na području Grada Opatije, rješavanje u predmetima za privremeno korištenje javnih površina, rješavanje po zahtjevima za postavljanje reklama, provođenje postupka izdavanja koncesije za dimnjačarske poslove, zaštita na radu i dr.

POMOĆNIK PROČELNIKA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Vjekoslav Osojnak, mag. ing. aedif.

tel. 051 680 112

e-mail: [email protected]

voditelj projekata i investicija te redovnog održavanja Grada Opatije iz oblasti komunalnog gospodarstva, predstavnik investitora na gradilištu u investicijama Grada Opatije

ODSJEK ZA KOMUNALNO-PRAVNE POSLOVE

VODITELJICA ODSJEKA ZA KOMUNALNO-PRAVNE POSLOVE

Maša Stanić, mag. iur.

tel. 051 680 134

e-mail: [email protected]

upravlja Odsjekom za komunalno-pravne poslove, pravna pomoć za akte komunalnog redarstva, izrada općih akata iz područja komunalnog gospodarstva, izrada prijedloga ugovora iz područja komunalnog gospodarstva, održavanje evidencije komunalne infrastrukture, provedba programa sufinanciranja obnove fasada i krovova iz sredstava spomeničke rente, rješavanje po zahtjevima investitora za izgradnju nerazvrstanih cesta, rješavanje pitanja komunalnog linijskog prijevoza putnika

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA KOMUNALNO-PRAVNE POSLOVE

Petra Pavić, dipl. iur.

tel. 051 680 115

e-mail: [email protected]

rješavanje o zahtjevima za zakup skloništa, rješavanje o zahtjevima u predmetima za privremeno korištenje javnih površina, izdavanje autotaksi dozvola, rješavanje o zahtjevima za produljenje radnog vremena, rješavanje o zahtjevima za održavanje manifestacija i drugih događaja na javnim površinama, administrativni poslovi za Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA KOMUNALNO-PRAVNE POSLOVE

Barbara Sušanj, mag. iur.

tel. 051 680 123

e-mail: [email protected]

rješavanje u složenim predmetima komunalne naknade i komunalnog doprinosa, rješavanje u predmetima spomeničke rente, izrada općih akata iz područja komunalne naknade/komunalnog doprinosa/spomeničke rente

REFERENT ZA IZDAVANJE ODOBRENJA

Željko Harbaš

tel. 051 680 115

e-mail: [email protected]

provedba i izmjena prometnih rješenja, vođenje redovnog održavanja prometne signalizacije, rješavanje u predmetima prekomjernog iskorištavanja i opterećenja cesta, rješavanje po zahtjeivma za prekope i iskope na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama, vođenje postupaka naknade štete na prometnoj opremi

REFERENTICA II

Lucija Klanjac

tel. 051 680 129

e-mail: [email protected]

rješavanje u predmetima sufinanciranja priključaka na sanitarnu odvodnju, rješavanje u predmetima  komunalne naknade i naknade za uređenje voda, vođenje evidencije obveznika komunalne naknade, vođenje administrativnih poslova Odjela

ODJELJAK PROMETNOG I KOMUNALNOG REDARSTVA

nadzor komunalnog reda, otkrivanje anomalija i oštećenja u prostoru te poduzimanje radnji za otklon, nadzor onečišćenja iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, nadzor nad zakonitim zbrinjavanjem komunalnog otpada, nadzor održavanja čistoće javnih površina, nadzor oštećenja na javnoj imovini i imovini Grada, nadzor po pozitivnim propisima za zaštitu životinja, nadzor po Zakonu o građevinskoj inspekciji u dijelu koji se odnosi na jedinicu lokalne samouprave, nadzor prometa i sankcioniranje nezakonitog postupanja kod prometa u mirovanju i dr.

VODITELJ ODJELJKA

Zoran Barbalić, bacc. admin. publ.

tel. 051 680 162          mob. 098 876 913

e-mail: [email protected]

REFERENTI – KOMUNALNI REDARI

Dean Sanković

mob. 098 212 697

e-mail:  [email protected]

Martina Matulja Grbac

mob. 099 392 3276

Rony Puž

mob. 099 292 3473

Luka Kovačević

mob. 095 202 3420

REFERENTI – PROMENTI REDARI

Nereo Karabaić

mob. 099 227 1378

Milena Klarić

mob. 095 202 3423

Dežurni broj komunalnih i prometnih redara:    099 392 3271 

ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE

VODITELJICA ODSJEKA
Mirta Tomulić, mag. ing. aedif.

tel. 051 680 136

e-mail: [email protected]

obavlja stručne poslove povezane s praćenjem stanja u prostoru, pripremom, izradom, praćenjem izrade te donošenjem dokumenata prostornog uređenja, stručnih podloga i studija, stručne poslove povezane s praćenjem izrade i analize studija, poslove povezane s pripremom i praćenjem izrade dokumenata potrebnih za realizaciju gradskih razvojnih projekata iz djelokruga Upravnog odjela, praćenje smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije te sudjelovanje u izradi dokumenata za energetsku učinkovitost i sudjelovanje u postupcima provedbe javne nabave za projekte koje vodi Odjel.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I POTPORU RAZVOJNIM PROJEKTIMA

Tomica Štivić, dipl. ing. arh.

tel. 051 680 137

e-mail:  [email protected]

obavlja stručne poslove povezane s praćenjem stanja u prostoru, pripremom, izradom, praćenjem izrade te donošenjem dokumenata prostornog uređenja, stručnih podloga i studija, složenije poslove povezane s pripremom i praćenjem izrade dokumenata potrebnih za realizaciju gradskih razvojnih projekata, suradnja s tijelima nadležnim za zaštitu prirodne i kulturne baštine i dr.

TEHNIČKI ODSJEK

SAVJETNIK ZA INVESTICIJE

Matej Popeškić, mag. ing. aedif.

tel. 051 680 113

e-mail: [email protected]

vođenje redovnog održavanja u dijelu u kojem su poslovi povjereni trgovačkom društvu PARKOVI d.o.o., rješavanje u predmetima koji se odnose na sanitarnu siječu zelenila, upravljanje investicijama i radovima u parkovima i na obalnoj šetnici, Upravljanje poslovima održavanja plaža

SAVJETNICA ZA INVESTICIJE

Maja Eraković Srdija, mag. ing. aedif.

tel. 051 680 157

e-mail: [email protected]

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ODRŽAVANJE I GRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Deni Balen, mag.ing.aedif.

tel. 051 680 113

e-mail: [email protected]

vođenje dijela redovnog održavanja u dijelu u kojem su poslovi povjereni trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o., rješavanje u predmetima koji se odnose na javnu rasvjetu i električnu energiju, kontrola projekata za komunalni doprinos te izračun vrijednosti pravno relevantnih za obračun komunalnog doprinosa

STRUČNI SURADNIK ZA TEHNIČKE POSLOVE

Ervin Renko, ing. građ.

tel. 051 680 110

e-mail: [email protected]

vođenje redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina, stubišta, oborinske odvodnje i njihove opreme – odbojnici, ograde, rešetke

Mjerodavni zakoni

 1. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)
 2. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
  • a. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/19)
  • b. podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN 59/20, 154/22)
 3. Podatak o prosječnim troškovima gradnje kubnog metra građevine u Republici Hrvatskoj (NN 98/18)
 4. Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)
 5. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20, 1/21, 45/21)
 6. Zakon o koncesijama (NN 69/17 i 107/20)
 7. Zakon o vodama  (NN 66/19, 84/21, 47/23)
 8. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/0990/1156/13154/14119/15120/16, 127/17, 66/19)
 9. Prekršajni zakon (NN  107/0739/13157/13110/15, 70/17, 118/18, 114/22)
 10. Zakon o cestama (NN  84/1122/1354/13148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23)
  • a. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)
  • b. Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16)
 11. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN NN  41/18,  98/19, 30/21, 89/21, 114/22)
 12. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08,  48/1074/11,  80/13158/13,  92/1464/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)
 13. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19, 84/21)
 14. Zakon o zaštiti okoliša  (NN 80/13153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
 15. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99151/03157/0387/0988/1061/1125/12 , 136/12157/13152/1498/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)
 16. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)
  • a. Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/0463/08, 133/13, 63/14, 83/23)
 17. Zakon o grobljima (NN 19/98,  50/12 i 89/17)
 18. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15, 98/19)
 19. Pravilnik o grobljima (NN 99/02)
 20. Zakon o zaštiti od požara (NN  92/10, 114/22)
 21. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 174/0479/0738/09 , 127/10, 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)
 22. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09,  55/13153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
 23. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 24. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12143/13, 65/17, 14/19)
  • a. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12, 139/14)
 25. Zakon o energiji (NN 120/1214/1495/15 i 102/15)
 26. Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje ministarstvo izdaje lokacijsku i /ili građevinsku dozvolu (NN 116/0756/11)
 27. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
 28. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19)
 29. Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14, 72/20, 90/23)
 30. Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14)
 31. Pravilnik o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvijeta održavanja građevine (NN 43/14)
 32. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20, 1/21, 45/21)
 33. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20)
 34. Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14107/15, 20/17, 98/19, 121/19, 131/21)
 35. Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19)
 36. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13 i 153/13)
 37. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86, 30/94, 76/07, 153/13)
 38. Pravilnik o načinu izračuna građevinske bruto površine zgrade (NN 93/17)
 39. Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola (NN 105/17 i 108/17)
 40. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97, 174/04, 16/19)
 41. Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihova donošenja (NN 49/17, 66/21)
 42. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22)
 43. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17)
 44. Uredba o okolišnoj dozvoli (NN 8/14 i 5/18)
 45. Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika (NN 98/16 i 67/17)
 46. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16)
 47. Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i namještenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje (NN 99/16)
 48. Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 37/16, 47/16, 126/19)
 49. Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 49/16)
 50. Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinice lokalne i regionalne samouprave (NN 65/16)
 51. Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)
 52. Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim sangama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 99/16)
 53. Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16)
 54. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini (NN 4/21)
 55. Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11)
 56. Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12)
 57. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94110/05 i 28/10)
 58. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12, 98/21, 89/22)
 59. Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara (NN 141/11, 82/22)
 60. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94 i 32/97)
 61. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/1261/12)
 62. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13)
 63. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije iz područja zaštite od požara (NN 118/11 i 141/11)
 64. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/9455/94142/03)
 65. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)
 66. Pravilnik o sustavima za dojavu od požara (NN 56/99)
 67. Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 33/14)
 68. Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)
 69. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
 70. Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)
 71. Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99, 155/22)
 72. Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)
 73. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14118/14154/14, 94/18, 96/18)
 74. Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/19)
 75. Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19, 154/22)
 76. Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14, 142/21)
 77. Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 58/22)
 78. Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je uzročio smrt radnika (NN 119/14)
 79. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15102/15 i  61/16)
 80. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji (NN 91/15)
 81. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/18, 1/21)
 82. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16, 120/22)
 83. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme ( NN 16/16, 120/22)
 84. Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)
 85. Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83, 59/96, 71/14)
 86. Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima za rad (NN 3/84, 55/85, 19/90, 71/14)
 87. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84, 71/14)
 88. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05, 71/14, 73/21)
 89. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05, 71/14, 73/21)
 90. Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (NN 39/06, 71/14, 5/21)
 91. Zakon o zaštiti zraka  (NN 127/19, 57/22)
 92. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)
 93. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01, 105/04, 84/11, 90/22)
 94. Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07, 84/11)
 95. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14, 43/20)
 96. Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja i način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda  (NN 94/0779/08114/12, 47/13, 83/23)
 97. Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata (NN 120/19)
 98. Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati (NN 50/95, 158/03, 83/23)
 99. Zakon o građevinskoj inspekciji ( NN 153/13, 115/18)
Opatija