Zapisnik sa 13. sastanka VMO Veprinac-Učka

 1. Sastanak MO Veprinac-Učka održan dana 14.07.2022. godine u 18,00 sati u prostorijama MO, Veprinac, Tumpići, kojeg je sazvala pred. MO Zorica Sergo

Predsjednica MO Zorica Sergo pozdravila je sve članove i  iznijela je  članovima odbora  sljedeći dnevni red:

 1. Izvještaji s Koordinacije Mjesnih odbora

– održavanje zelenila i pometanja na području Grada Opatije/Veprinca: što održava Komunalac a što Parkovi

– raspored mobilnog reciklažnog dvorišta

 1. Izvještaji sa sjednice Gradskog vijeća:
 • Prijedlog izmjena prostornog plana Grada Opatije, prijedlog pozicija za kompostanu, reciklažno dvorište za građevinski otpad i azil za nezbrinute životinje na području Veprinca
 • Prenamjena jedne prostorije društvenog doma Janka Gržinić u vrtić za jasličku skupinu
 • ostalo
 1. Odluka o korištenju društvenog doma Janko Gržinić
 2. Problematika spajanja zaseoka Zubinići, Slavići i Travičići na puni profil autoceste Tunel-Učka-Matulji
 • Skica „radne ceste“ Zubinići-Slavići kao mogućeg spoja
 1. Komunalne akcije;
 • Završni troškovnik ceste Guštići
 • Započelo uređenje okoliša društvenog doma Janko Gržinić
 • Jedno rješenje za prekomjerno opterećenje ceste
 • Zahtjev za postavljanje jednog svijetla javne rasvjete Vlašići
 • Zahtjev za postavljanje svijetla javne ravjete (zaseok Gašparići)
 • 4 rasvjetna tijela u sklopu uređenja centra
 • 1 rasvjetno tijelo na adresi Tumpići 16
 • Zahtjev za kameni zidi u dužini 50 cm (u sklopu objekta DVD-a Učka)

 

Prisutni su slijedeći članovi odbora; Zorica Sergo – predsjednica MO

 1. Dalibor Brubnjak – zamjenik predj.
 2. Rajko Ukić –član
 3. Vladimir Bošnjak-član
 4. Lucijano Blaženič-član
 5. Tatjana Puž – član ujedno zapisničar

Sastanku nije prisustvovao Goran Hibler te opravdao svoju odsutnost. Zapisnik sa prošlog sastanka MO je već ranije potvrđen meilom zbog slanja na web stranice Grada.

 1. Izvještaji s Koordinacije Mjesnih odbora

Zorica je upoznala članove o donesenom planu  održavanje zelenila i pometanja na području Grada Opatije/Veprinca: što održava Komunalac a što Parkovi, te je dogovoreno da će na e-mail poslati skice za sječu, košenje i pometanje na području MO, te će članovi MO nakon što izvrše uvid iznijeti svoje prijedloge i ukazati na nedostatke.

S navedenih prijedlogom slažu se svi prisutni članovi MO.

Mobilno  reciklažno dvorište Komunalca još jednom je na rasporedu u Veprincu i to od 22.10. do 27.10. Poštovao se je naš prijedlog da se makne raspored početkom 12 mjeseca jer obično je onda sve zaleđeno. Predsjednica je izvjestila da je na tome govora na koordinaciji MO i da su dani prijedlozi da se bar jedan ili dva dana predvidi radno vrijeme do 18.00 sati.

Na koordinaciju bilo je rasprave oko Odluke o korištenju Društvenog Doma ali to imamo pod točkom 3.

 1. Izvještaji sa sjednice Gradskog vijeća:
 • Prijedlog izmjena prostornog plana Grada Opatije, prijedlog pozicija za kompostanu, reciklažno dvorište za građevinski otpad i azil za nezbrinute životinje na području Veprinca

Na gradskom vijeću stručna izvjestiteljica prezentirala je prijedlog lokacija i predloženo je 5 lokacija za reciklažno dvorište na području Veprinca (jedna na području Poljana ali isto „pred vratima“ Parka prirode. Pozicije su nasumice izabrane i to u privatnim parcelama radi lakše manipulacije. Za neke je potrebno izgraditi po nekoliko km ceste i infrastukture. Potrebno je izvijestiti mještane Veprinca putem javne tribine o navedenim lokacijama te predložiti neke nove lokacije koje bi zadovoljavale zakon a bile prihvatljive za mještane Veprinca.

Članovi MO ne slažu se s prijedlogom navedenih lokacija, budući se Veprinac okreće sve više turizmu, u blizini je Park prirode Učka, nadalje ne postoje precizne zakonske odredbe u svezi korištenja reciklažnog dvorišta za  građevinski otpad i postoji bojazan oko korištenja istog, zagađenja i devastiranja okoliša, stvaranja buke i prašine.

Članovi MO također su se složili da je potrebno krajobrazno zaštiti više područja u Veprincu kao što su Plovanski dol (šuma maruna) Lokva u Zagradu, zaseoci Vedež, Vas, Perilo –Zubinići jer se onda ne može dogoditi da se lokacija za reciklažno dvorište za građevinski otpad predloži na lokaciji Plovanskog dola.

Prijedlog za krajobraznu zaštitu naselja i područja Veprinca, izradit će Rajko Ukić.

Svi članovi MO su se složili s navedenim.

 • Prenamjena jedne prostorije društvenog doma Janka Gržinić u vrtić za jasličku skupina

Gradonačelnik je donio odluku da se (ako tehnički bude moguće) prenamjeni jedna prostorija društvenog doma u vrtić za jasličku skupinu za djecu koja su ostala ispod „crte“ (kojoj djeci nisu zaposelna oba roditelja ili nisu oba roditelja prijavljena u Opatiji ili dolaze iz drugih JLS). Na području Opatije ih ima 28 i svi su iz gradskog dijela. O tome je saznanje na upit dobila predsjednica MO na koordinaciji bez da su o tome upoznati članovi MO kao niti sami mještani Veprinca.

Zaključak MO je da smo za to da se pomogne roditeljima ali se članovi ne slažu s navedenom odlukom, naime potrebno je naći prikladnije rješenje za smještaj djece, smatramo da prenamjena iziskuje previše troškova, ponovne građevinske radove u domu koji je obnovljen (da li će se trebati mijenjati WC-i za djecu?). Nadalje  prostor oko doma nije adekvatan, nema dječjeg igrališta. Treba naglasiti da prostorije društvenog doma trebaju biti za korištenje djece i mještana Veprinca (kulturna događanja, sastanci udruga, radionice, probe klape i zbora, druženje mladih), a za što je oduvijek i bila osnovna namjena društvenog doma u Veprincu. Ukoliko se inzistira da se u Dom smjesti jaslička grupa naglašavamo da to bude privremeno rješenje te da se nakon toga prostorije ponovno preurede za društvenu namjenu.

Smatra se da postoje bolji prostori na području Grada Opatije npr. u zgradi škole u Poljanama koja je nekad imala prostorije vrtića ili negdje drugdje u Opatiji jer su to jaslička djeca koja žive u Gradu i voziti svaki dan djecu u Veprinac a pogotovo u zimskim uvjetima nije najbolje rješenje za njih.

Svi članovi MO su se složili s navedenim.

 1. Odluka o korištenju društvenog doma Janka Gržinića

Predsjednica je upoznala članove MO da je gradonačelnik je donio Odluku o korištenju društvenog Doma Janko Gržinić. Odlukom se Dom može koristiti naplatno i nenaplatno a bitno je da sve udruge i MO nenaplatno koriste prostorije. Prostorije mogu koristiti u druge udruge s područja Grada, pravnim osobama i ustanovama sa područja Grada te sam Grad za protokolarne i druge skupove u vlastitoj organizaciji. Više-manje je usvojeno sve što je MO predložio ali ima i nekih stvari koje nismo predlagali tj. od početka smo pisali i govorili da se s time ne slažemo, a to se donosi najviše na iznajmljivanje prostora potkrovlja. Društveni dom je uređen da bi ga mogli svi koristiti i pogotovo da omladina ima neki prostor u kojem mogu imati svoje aktivnosti. Osim toga po Odluci pravo prvenstva korištenja prostora ima Grad Opatija i korisnik koji je prije predao zahtjev za korištenje prostora te Festival Opatija za provođenje svojih aktivnosti pa ne znamo koliko će vremena imati sami Veprinčani da mogu koristiti svoj društveni dom.

Na temelju Odluke predsjednici su dostavljeni Ugovori i korištenju prostorija koje ona do sada nije potpisala.

Nakon kratke analize Odluke i Ugovora o korištenju ne slažemo se sa sljedećim;

 • u članku 8. navodi se da se prostorija doma u potkrovlju daje u najam, na što se članovi MO nisu složili.
 • traži se izmjena članku 3. u kojem se navodi kuhinjski elementi u suterenu, a treba stajati rashladni šank.
 • u članku 6. se navodi da razne udruge ne mogu deponirati svoje stvari u prostorijama doma, te se traži ispravak članka da udruge mogu deponirati svoj kancelarijski materijal,
 • ako se jedna prostorija Doma bude prenamjenila u vrtić svakako će se Odluka morati mijenjati, a to će biti prilika da se Veprinčani upoznaju sa istom.

Zaključak je da se traži izmjena Odluke te da se s njom upozna veprinačka javnost.

S navedenim se slaže 5 članova MO, dok je jedan član bio  suzdržan.

 

 1. Problematika spajanja zaseoka Zubinići, Slavići i Travičići na puni profil autoceste Tunel-Učka-Matulji
 • Skica „radne ceste“ Zubinići-Slavići kao mogućeg spoja

Predsjednica je prezentirala skicu radne ceste, koju je dobio gradonačelnik na zadnjem sastanku sa Bina Istrom d.d.

Bina Istra ima namjeru izgraditi cca 9 km radne ceste koja se nalazi uz ogradu autoceste radi održavanja infrastrukture i ostalog. Jedan potez te radne ceste ide od zaseoka Zubinići po sjevernoj i južnoj strani do zaseoka Slavići što bi, uz dodatno ulaganje od strane Grada Opatije moglo postati prilazna cesta za zaseok Zubinići, Slavići i Travičići (jer za Slavići je projektiran novi kolni most). Problem je u spoju te ceste na „petlu“ Kalilna jer on nije moguć na sadašnjem spoju (biti će postavljena ograda i ona mora biti najmanje 150 m od ulazno-izlazne rampe). Bina Istra pokušava naći tehničko rješenje spoja koji bi trebao biti prezentiran na sljedećem sastanku.

 

 1. Komunalne akcije;
 • Završeno je asfaltiranje ceste u Guštićima, te su se troškovi radova povećali na 84 000 kn, od planiranih 47 000 kn (postavljeni ivičnjaci, više asfalta, općenito poskupljenje radova). Za platiti je ostalo još 39 000 kn .
 • Počeli su radovi oko uređenja okoliša Doma i to dio prve faze koja se djelomično financira od akcija MO (nova ploča na sjevernom ulazu, hidroizolacija šterne i ulazne terase te postavljanje kamena (kaldrme) prema projektu Petre Klanjac Majkić. Sve treba dobro iskoordinirati sa novim projektom (projekt rasvjete, oborinske vode…)
 • za cjelokupnu prvu fazu radova na sjevernom ulazu sa dobivena je ponuda 139 000 kn, a koja krajnja cijena će sigurno biti i veća tako da se je za sada odlučilo za dio prve faze koju je kroz akcije platio MO u iznosu od 69 000 kn.

Zorica predlaže da se uputi dopis pročelniku Vlahu, kako bi Grad pomogao u pokrivanju ostalih troškova oko uređenja doma, budući su sredstva MO nedostatna te da se radovi iskoordiniraju sa novim projektom.

Svi članovi MO su se složili s navedenim

 • Zahtjev za postavljanje jednog svijetla javne rasvjete Vlašići
 • Zahtjev za postavljanje svijetla javne ravjete (zaseok Gašparići), budući je HEP postavio nove betonske stupove
 • 4 rasvjetna tijela u sklopu uređenja centra
 • 1 rasvjetno tijelo na adresi Tumpići 16

Svi članovi MO su se složili s navedenim zahtjevima.

Zaključak: MO je pretprošle godine sa djelatnikom Komunalca prošao područje Veprinac i Učke i utvrđeno je da treba postaviti 30 stupova i nekoliko više svjetla javne rasvjete. Treba poslati zahtjev prema Gradu da se  napravi projekt sufinanciranja za isto.  Kako je u proračunu grada izglasano 8 milijuna kuna za zamjenu rasvjetnih tijela i postavljanja led rasvjete na području Grada Opatija, krajnje je sramotno da u zaleđu Opatije nema niti javne rasvjete, te da MO iz svojeg ionako malog „proračuna mora“ postavljati betonske stupove i svjetla.

Svi članovi MO su se složili s navedenim

 • Zahtjev za kameni zid u dužini 50 cm (u sklopu objekta DVD-a Učka)

Zatražiti će se ponuda Komunalca za navedeni zid da se vide troškovi.

 

Sastanak završen u 21,00.

 

Zapisničar

Tatjana Puž

Opatija