Zapisnik sa sastanka VMO Centar II – 26. 11. 2021.

ZAPISNIK sastanka Mjesnog odbora Centar II, koji je održan dana 26. 11. 2021. g. s početkom u 17,00 sati.

 

Prisutni članovi: Biserka Lunaček, Marija Sinčić, Klementina Seljak, Vilma Trošelj Živanović, Boris Laginja i Marin Žepina.

Odsutni članovi: Elvira Novak.

Sastanku su prisustvovali: Igor Matković,  Igor Tomašić, Oliver Kinkela i Igor Drnjević,  pripadajući sugrađani MO Centar ll

 

Sastanak otvara predsjednica Biserka Lunaček, te predlaže dnevni red, koji je prihvaćen i glasi:

 

DNEVNI RED:

  1. Komunalne akcije MO Centar II – radovi iz proračunskih sredstava za 2021. godinu
  2. Odluka o iznosu (troškovima) – Darovi za djecu za Sv. Nikolu
  3. Usvajanje Prijedloga odluke o određivanju naknade za rad članova Vijeća mjesnih odbora

(5. sjednica Gradskog Vijeća-05.11.21.g.)

  1. Odgovor stručnih službi Grada Opatije na reklamacije potrošača na obračun ugovorne kazne TD Komunalac d. o. o.
  1. Razno.

 

Ad 1.)

U 2021.g. financijska sredstva za potrebe redovnog rada mjesnih odbora povećana su, s ranijih 63.300,00 kuna na 83.300,00 kn, s time da iznos za komunalne akcije ne može biti manji od 60.000,00 kn (rebalansom za 2021.g. iznose 70.000,00 kn).

Sukladno odluci MO Centar II od 21. 10. 2021.g. nastavlja se sanacija i popravak Puta u Bregi. za navedene radove pribavljene su slijedeće ponude od RJ Održavanje-Komunalac d. o. o.

– Ponuda br 64-31-2021 na iznos od 11. 685,00 kn,

– Ponuda br 78-31-2021 na iznos od 26.312,50 kn.

Osim toga pribavljene su i ponude:

– Ponuda br 68-31-2021 – ličenje ograde Mušićevac 3550,00 kn,

– Ponuda br 69-31-2021 – popravak stubišta J. Glaxa 10587,50 kn.

 

Jednoglasno su prihvaćene ponude TD Komunalac d. o. o. za navedene-gornje komunalne radove, što iznosi 52.135,30 kn.

 

Ad 2.)

Jednoglasno je donesena odluka da se djeci MO Centar II dodjeli poklon bon ZTC-a Rijeka u vrijednosti od 200,00 kn. po djetetu.  Broj prijavljene djece u MO Centar II je 53.

Slatkiši za djecu nabaviti će se prema ostatku financijskih sredstava za te namjene.

 

Ad 3.)

Predsjednica Vijeća Biserka Lunaček i predsjednik Odbora za mjesnu samoupravu Grada Opatije Igor Matković upoznali su prisutne s Odlukom o određivanju naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora.

Zaključak: svaki član MO Centar II sam će odlučiti o prihvaćanju naknade za rad u Mjesnom odboru.

 

Ad 4.)

Vijeće MO Centar II dostavilo je Odboru za mjesnu samoupravu mišljenje o učinkovitosti načina prikupljanja miješanog komunalnog otpada i reklamacije građana na usluge povezane s tom javnom uslugom, kao i na zaračunate ugovorne kazne od strane Komunalca d. o. o. Dobiven je odgovor od stručnih službi Grada, kojim se ograđuju od privatnih sporova iz ugovornih odnosa pojedinih korisnika i TD Komunalac d. o. o.

 

Ad 5.)

Pod ovom točkom, zbog značaja, raspravljano je o dopisu dobivenom od Upravnog odjela za lokalni  politički sustav i upravljanje imovinom Grada Opatije, Klasa: 944-01/21-01/200, Ur. broj: 2156-101-04-21-4 od 24. 11. 2021.g.

Navedenim dopisom tražilo se mišljenje MO Centar II o prodaji dijela od cca 100 m2 od k.č. 1816/1 k. o. Opatija, Jelenkin put – ulica, od ukupne površine407 m2, tvrtki I.M.E.A. Invest d. o. o. i Zahtjevu za ukidanje statusa javnog dobra.

Navedena k.č. 1816/1 u vlasništvu je Grada Opatije i predstavlja JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPOTREBI.

Jednoglasno je donesena odluka, odnosno mišljenje, da smo PROTIV prodaje navedenog dijela od cca 100m2 nekretnine k.č. 1816/1 oPATIJA, KAO I DA SMO protiv UKIDANJA STATUSA JAVNOG DOBRA u općoj upotrebi za nekretninu k.č. 1816/1 k.o. Opatija u predloženom dijelu.

Navedeni dopis Grada Opatije s prilozima (Kopija katastarskog plana i vlasnički listovi) i naše mišljenje dostavljeno je Gradu Opatija.

 

Sastanak je završio radom u 19,30 sati.

 

Zapisnik napisala  gđa Vilma Trošelj Živanović

 

Predsjednica Mjesnog odbora centar II

Biserka Lunaček

Opatija