Zapisnik sa Sastanka VMO Poljane – 7. veljače 2022.

Sastanak VMO Poljane održan je dana 07. 02. 2022 u 17:30 sati u prostorijama Grada Opatije s Gradonačelnikom gdinom. Fernandom Kiriginom.

 

Dnevni red sastanka VMO Poljane  za ponedjeljak  07. veljače 2022. godine s početkom u 17:30 sati

 

1.Kompletna situacija u vezi izgradnje ceste Bina Istra

2.Projekt Boćarija Poljane

3.Uređenje prostora ispred Butige Poljane

4.Komunalni otpad

5.Razno

 

Sastanak je vodio Gradonačelnik gdin. Fernando Kirigin.

Sastanku su prisustvovali :  Zamjenica Gradonačelnika gđa. Kristina Đukić i Pročelnik Upravnog Odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša gdin. Filip Vlah

 

Prisutni su sljedeći članovi VMO POLJANE:

  1. Dalibor Klanjac – predsjednik VMO
  2. Silvija Blažić – član
  3. Patricia Rumac-član
  4. Damir Zrnišćak –član
  5. Bruno Belasić – član

Sastanku je prisustvovao i Dražen Bukara, stanovnik Poljana koji je prisustvovao sastanku radi situacije u vezi izgradnje ceste Bina Istra jer mu se kuća nalazi u području obuhvata izgradnje ceste Bina Istra.

 

1.) Kompletna situacija u vezi izgradnje ceste Bina Istra

Članovi MO Veprinac su prisustvovali sa članovima MO Poljane zajedničkom sastanku sa  Gradonačelnikom jer su htjeli zajednički iznijeti problematiku izgradnje ceste Bina Istra i probleme koje muče mještane i Poljana i Veprinca radi izgradnje ceste. Mjesni odbor Veprinac i Poljane su nekoliko dana prije sastanka uputili prema Gradu zajednički dopis kojim traže da se formira posebna radna skupina koja bi zastupala i pomagala Gradu, mjesnim odborima i mještanima u pregovorima prilikom izgradnje ceste sa Bina Istrom.

Gradonačelnik nas je uputio da nažalost nije moguće formirati radnu skupinu i da Gradonačelnik uz pomoć  Zamjenice Gradonačelnika i svih  pravnih  službi i odjela u Gradu Opatija  obavljaju pregovore i dogovore sa Bina Istrom na najbolji mogući način. Gradonačelnik je napomenu da Bina Istra koncesionar a davatelj koncesije je HAC.

Mjesni odbori su naveli Gradonačelniku da su mjesni odbori i  stanovnici Poljana i Veprinca zabrinuti kako i na koji način će se vršiti otkup zemljišta stanovnika,  kakvo će biti  plaćanje naknade stanovnicima kojima cesta prolazi na nekoliko metara od kuća koji imaju potpuno umanjenu kvalitetu života i buku odmah pored kuće, balkona ili prozora od kuće. Kako, na koji način  i da li će se raditi kvalitetni bukobrani koji bi donekle umanjili ionako veliku buku koju će promet cestom raditi. Mjesne odbore muči i kako će biti obeštećeni mještani kojima su kuće u planu za rušenje.

Mjesni odbori su naveli da li postoji mogućnost da Grad pomogne mještanima koji imaju prigovor na procjenu vrijednosti zemljišta, kuće ili naknade za umanjenu kvalitetu života kao i da pravne službe Grada provjere da li je nužno u naseljenim dijelovima kojima prolazi cesta graditi zaustavni trak?

Gradonačelnik je napomenu da su ga mještani Poljana iz Puhara zvali na sastanak i taksativno napisali probleme koji ih muče i predali ih Gradonačelniku koji će iskomunicirati sa Bina Istrom kako će se ti problemi riješiti.

S obzirom da ne postoji mogućnost da se formira posebna radna skupina, zajednički dogovor Mjesnih odbora Poljane, Veprinac i Gradonačelnika je da će mjesni odbori nakon povratnih informacija od mještana Poljana i Veprinca proslijediti situacije i probleme koje muče mještane u vezi izgradnje ceste a Gradonačelnik će komunicirati sa Bina Istrom i tražiti povratne informacije i rješenja  o problematici stanovnika MO Poljane I MO Veprinac.

Dražen Bukara, stanovnik Poljana je izrazio zabrinutost jer se njegova kuća i kuće drugih mještana koji se nalaze u Menderima nalaze u tzv.zoni obuhvata. Kontaktirao je više puta Bina Istru i nije uspio dobiti povratnu informaciju što će biti sa tzv .zonom obuhvata njegove kuće i ostalih kuća u Menderima? Gradonačelnik ga je uputio da uputi dopis sa česticama i adresom njegove kuće u Menderima i ostalih  susjednih kuća prema Gradu i Gradonačelnik će iskomunicirati sa Bina Istrom o toj problematici. Nakon završetka dijela sastanka o problematici sa Bina Istrom članovi MO Veprinac, Predsjednica Zorica Sergo i Dalibor Brubnjak su napustili sastanak jer su se ostale točke dnevnog reda odnosile na područje MO Poljane.

2) Projekt Boćarija Poljane

Članovi MO Poljane su izrazili zabrinutost jer projekt izgradnje  SRC Poljane  nije prošao tj, nije prihvaćen  za finaciranje na prošloj prijavi na financiranje iz sredstava EU. Postavili su pitanje što se sada može napraviti ? Pročelnik gdin. Filip Vlah je rekao da sve što se može napraviti i napraviti će se da će se na sljedećoj objavi da se je otvorio natječaj za prijavu finaciranja iz Eu fondova,  projekt SRC Poljane prijaviti. Nažalost ne zna se kada će se otvorit slijedeći natječaj za prijavu.

3.)Uređenje prostora ispred Butige Poljane

Članovi MO POLJANE su postavili pitanje, s obzirom da su izdvojena sredstva Grada za uređenje prostora ispred Marketa u Poljanama kada bi se moglo krenuti u objavljanje prostora? Članovi su izrazili želju da radovi krenu čim prije jer je 2. mjesec i vrlo brzo će doći ljetna sezona. Dogovoreno je sa Gđom Kristinom Đukić i gdin. Filipom Vlahom da će slijedeći utorak 15.02.2022. doći na dogovor sa članovima MO Poljane ispred Marketa Poljane kako bi im članovi isprezentirali idejno rješenje uređenja i kako bi se nakon toga čim prije započelo sa uređenjem ispred Marketa Poljane .

4.) Komunalni otpad

Članovi MO Poljane su postavili pitanje na koji način se može dati zahtjev za kompostere? Gdin Filip Vlah je odgovorio da je potrebno dovesti vlasnički list kako bi komposteri dobili mještani koji žive na području Grada Opatije.

5) Razno

Članovi MO Poljane su postavili pitanje na koji način se može riješiti divlje nasipavanje zemljom i kamenom i ostalim građevinskim otpadom jer su na području Poljana uočeni tereni  koji sve više nasipavaju i šire u visinu i širinu, a MO Poljane dobiva svakodnevno upite i prigovore građana kako i na koji način se to dozvoljava na području MO POLJANE kada se zna da to nije zakonski dozvoljeno. Dobili smo odgovor da je to potrebno prijaviti Inspektoratu za zaštitu okoliša.

Članovi MO Poljane su postavili pitanje na koji način se može riješiti odlaganje glomaznog željeznog otpada na terenima zbog kojih svakodnevno primamo prigovore mještana kako taj otpad uništava prirodu i ružno ga je vidjeti. Dobili smo odgovor da se treba takve situacije prijaviti komualnom redaru

 

Sastanak završen  u 21:00 sati.

 

predsjednik VMO Poljane

Dalibor Klanjac

Opatija