Zapisnik sa sastanka VMO Punta Kolova 19.10. 2021.

Republika Hrvatska

Primorsko Goranska Županija

Grad Opatija

MO Punta Kolova

 

Zapisnik sa sastanka MO Punta Kolova  održanog 19.10. 2021 u vili Ariston

 

Prisutni: Diana Milanović, Goran Đorđević, Marko Orešković

Odsutni: Frano Primorac i Ljiljana Karabaić

Sastanak je započeo u 19:00

Verificiran je zapisnik sa sjednice održane 15.9.2021.

Sastanak je otvorila predsjednica MO Punta Kolova te se diskutiralo o sljedećim temama:

 

1) Problem sa vilom „Kibi”

 

Voda iz bazena vile „Kibi” se izljeva na javni put ispod vile što je neprihvatljivo te je upućen zahtjev gradskom komunalnom redarstvu da se o trošku stanara vile izvedu radovi kako bi se izbjeglo daljnje izlijevanje vode iz bazena.

 

2) Predsjednica navodi radove koji su izvedeni o trošku MO

 

  1. a) Sanacija nagiba ceste kako bi se izbjeglo izlijevanje u vrt obitelji Valenčić i Olas – cca 16 000 kn
  2. b) Obrezivanje zelenila iza autobusne stanice te na potezu od okućnice obitelji Novak do vile Vranješ cca 4300 kn
  3. c) Sanacija nagiba ceste kako bi se izbjeglo izlijevanje u vrt obitelji Bilberg – cca 20 333 kn

 

3) Dogovoreno je sa Komunalcem da se postave baje za krupni otpad na lokaciji pored dječjeg igrališta za termine 30.10, 6.11, 13.11 i 20.11 2021. od 8-13 h.  U slučaju kiše termin se pomiče za tjedan dana. Ista akcija se planira i za travanj. Uz baju će dežurati djelatnik Komunalca. Obavijest o akciji ide na oglasnu ploču kod marketa kao i na facebook stranicu.  Potrebno je specificirati što je dozvoljeno odlagati u baju.

 

4) Na odboru za komunalnu djelatnost nije raspravljano o očitovanju  koje je uputio MO Punata Kolova u vezi kazni za neodlaganje miješanog otpada u kante te se očekuje povratna informacija u vezi ove problematike.

 

5) Predloženo je da se organizira tribina u Vili „Antonio” ili u „Zori” sa  temom o odlaganju komunalnog otpada

 

6) Predsjednica je obavila razgovor sa direktorom tvrtke „Opatija 21” Štok Igorom u vezi formiranja parkirališta pod naplatom u ulici Antona Raspora pored dječjeg igrališta. Dogovoreno je da će se izraditi elaborat koji bi rezultirao označavanjem 6 parkirnih mjesta.

 

7) Tijekom ljeta MO je zaprimio peticiju od građana kojom se traži da se postave  „ležeći policajci” jer bi trebalo usporiti promet na potezu od marketa do kuće Sverića.

Pročelnik za komunalni sustav je upoznat sa tim zahtijevom ali navodi da bi moglo biti problema sa bukom koju stvaraju automobili kad prelaze preko „ležećih policajaca”. Konstatirano je da ovu problematiku treba razmotriti

 

8) Goran Đorđević predlaže da se napravi parking ispod ceste Antona Raspora. Konstatirano je da bi trebalo zatražiti troškovnik pa onda odlučiti možemo li to napraviti. Prije toga treba ispitati imovinsko pravno za tu parcelu.

 

9) Predsjednica je zatražila ponudu za izradu upojnog bunara za oborinske vode na raskrsnici kod dječjeg vrtića.

 

10) Stepenice između policijske stanice i bazena hotela Adriatic  se trebaju sanirati. Potrebno je dobiti ponudu od Komunalca i Parkova

 

11) Kod kuće Jasne Skorup je oštećena prilazna cesta zbog  prolaska teških kamiona prilikom izgradnje nove zgrade te je potrebno istu sanirati

 

12) MO planira postaviti ukrasnu rasvjetu tijekom novogodišnjih praznika te je planirano postaviti 3 borića i 2 zvona. Čeka se ponuda.

 

13) I dalje je prisutan problem prostorija mjesnog odbora. Postoji mogućnost da ipak dobijemo prostoriju za satanke u sklopu dječjeg vrtića. Također se razmatra smještaj u zgradi za smještaj policajaca.

 

14) Predloženo je da se ugrade paneli koji bi sprečavali buku koja se širi iz izdvojenog pogona Komunalca a time bi se smanjio i vizualni impakt.

 

15) Predviđen je proračun MO za iduću godinu je 93 000 kn.

 

16) Planira se nabava koševa za otpatke iduće godine za lungo mare

 

17) U planu je darivanje najmlađih stanovnika MO za svetog Nikolu 10.12.2021. kao i druženje u villi Ariston  17.12.2021.

 

Sastanak je završio u 21:00.

 

Zapisnik sastavio : Marko Orešković

Opatija