Zapisnik sa Sjednice VMO Centar I – 31. siječnja 2022.

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD Opatija

MJESNI ODBOR Centar I

VIJEĆE MJESNOG ODBORA

 

Opatija, 31.01.2022.

ZAPISNIK SA SJEDNICE VMO CENTAR I

 

Sjednica VMO Centar I održana  je 31. 01 .2022. godine (ponedjeljak )  s početkom u 17 sati u prostorijama MO Centar I  – Viktora Cara Emina 3 u Opatiji.

 

Sjednici su bili nazočni:

Ante Štampalija – predsjednik VMO

Radovan  Gregorović       član VMO

Branko  Ralić                    član  VMO

Rino  Ravnić                     član VMO

Edvin Miljević                 član VMO

Aleksandar Alobić           član VMO

Cvijeta Juranović            član VMO

Igor Matković –  predsjednik odbora za mjesnu samoupravu

 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

 

DNEVNI  RED

  1. Izvješće predsjednika o komunalnim akcijama
  2. Komunalni otpad

 

Za zapisničara je predložen Branko Ralić  – usvojeno je jednoglasno

Sjednicu je započeo Predsjednik VMO g. Štampalija informacijom o trenutnoj situaciji s komunalnim akcijama. Nakon izlaganja otvorena je diskusija na tu temu.

AD 1

Vijeće MO primilo na znanje izviještaj o dosadašnjem radu po pitanju komunalnih aktivnosti i jednoglasno izglasali:

ZAKLJUČAK:

– da se nastavi i dovrši popravak ograde B. Papandopula 4

– popravi stepenište ispod Zore

– nastavi s uređenjem pristupa parku Tomaševac

AD 2

Pod točkom 2 razvila se diskusija koja se tiče opće problematike u komunalnom sustavu :

G. Ravnić iznosi konstataciju kojom smatra da mi kao MO ne smijemo davati rješenja, ali isto tako ne smijemo ni dozvolit da građani budu krivi za lošu uslugu Komunalca i za poskupljenje usluga, što smatra da se čini upitima prema građanima od strane nadležnih. Ravnić također iskazuje nezadovoljstvo dolaskom G. Matkovića bez prethodne najave, te je mišljenja da postoji potreba za održavanjem javne tribine na temu otpada i vode.

Alobic postavlja pitanje predsjedniku vezano za kupnju kompostera od strane MO Centar 1 za koje nije imao znanja na koji način su financirani.

Štampalija odgovara kako MO Centar 1 nije plaćao uslugu odvoza otpada u protekloj godini te je MO na toj poziciji imao neutrošena sredstva u visini 1900 kn. Tim sredstvima kupljeni su komposteri koji su se udjelili građanima u Centru Opatije koji imaju vrt-zelenu površinu.

Ralić predlaže da se sastanak Mjesnog odbora Centar 1 održava uvijek nekoliko dana prije sjednice Gradskog vijeća Opatije, što je jednoglasno prihvaćeno.

Gregorović ističe potrebu izražavanja i zastupanja stava MO Centar 1 u vidu odluka o prikupljanju komunalnog otpada.

Gđa. Juranovic iskazuje potrebu za darivanjem samoposluge Crvenog križa Opatija u preduskrsno vrijeme, što je jednoglasno usvojeno.

ZAKLJUČAK:

Vijeće MO će o tome obavijestiti nadležne službe grada da provedu monitoring i da aktivno učestvuju u rješavanju problema.

 

Zapisničar:

Branko Ralić

VIJEĆE MJESNOG ODBORA CENTAR I

Predsjednik  Ante Štampalija

 

Opatija