Zapisnik sastanka VMO Punta Kolova – 24. veljače 2023.

Republika Hrvatska

Primorsko Goranska Županija

Grad Opatija

MO Punta Kolova

 

Zapisnik sa sastanka MO Punta Kolova  održanog  24. 2. 2023 u holu dječjeg vrtića

 

Prisutni: Diana Milanović, Marko Orešković, Frano Primorac i Goran Đorđević

Odsutna:  Ljiljana Karabaić – ispričala se

Sastanak je započeo u 18:00

 

Dnevni red:

1)Verifikacija zapisnika sa sjednice održane  30. 11. 2022.

2) Obavijest o fitness spravi

3) Obavijest o porezanom stablu u sklopu čišćenja okoliša oko crpne stanice

4) Problematika parkinga duž ulice M. Tita u našem M.O.

5) Razno

Ad 1)  Zapisnik je jednoglasno usvojen

Ad 2)  Predsjednica je izvijestila o problemu koji je nastao ozljeđivanjem djeteta prilikom korištenja fitness opreme na dječjem igralištu.  Zaključak je da će se u dogledno vrijeme o trošku „Parkova“ izmjestiti navedena oprema na lokaciju pješčanika. MO smatra da  pješčanik ne zadovoljava higijenske uvjete (mačke i psi obavljaju nuždu u njemu) pa ga je potrebno maknuti.

Ad 3) Obzirom da crpna stanica u sklopu „Komunalca“ nagrđuje izgled našeg MO odlučeno je da se pristupi kamufliranju iste na način da se postave akustički paneli na ogradu crpne stanice koji će smanjiti vizualni impakt kao i smanjiti širenje buke na okolinu. Predsjednica je dogovorila sa direktorom „Komunalca“  kao i sa predstavnikom investitora zgrade koja se gradi u neposrednoj blizini. Tako će investitor zgrade postaviti panele, „Komunalac“ će postaviti nova vrata na ulazu u crpnu stanicu a MO Punta Kolova će o svom trošku (cca 750 EUR) angažirati „Parkove“ da izvrše sanitarnu sječu i uklanjanje dva bolesna stabla. Ova će se akcija izvesti uz nadzor stručnih službi „Parkova“.

Ad 4)  Obzirom da stanovnici MO Punta Kolova imaju problema sa pronalaženjem parkirnog mjesta na ulici M. Tita jer gosti parkiraju na dionici od policijske stanice do križanja M. Tita i Nove ceste ( područje jeftinijeg parkinga)  prijedlog je da cijelo područje od Talasoterapije do križanja bude ista (skuplja) zona. Na taj način bi nedomicilni vozači parkirali svoja vozila bliže centru pa bi ostalo više mjesta na periferiji za domicilne. S tim prijedlogom će se ići prema Opatija 21 d.o.o.

Ad 5)

  1. Od 1. 6. 2023. svako će kućanstvo dobiti kantu za bio otpad te je potrebno izvršiti edukaciju stanovnika kako bi pravilno odlagali otpad.
  2. Planira se naručiti tri baje za glomazni otpad od polovice 3. mjeseca do polovice 4. mjeseca subotom od 8-13 sati. Ako pada kiša odgađa se za sljedeću subotu. Lokacije su: preko puta vrtića, u ulici Antona Mihića i na kraju ulice Antona Raspora.
  3. Planira se naručiti tri baje za zeleni otpad od polovice 4. mjeseca do polovice 5. mjeseca subotom od 8-13 sati na istim lokacijama kao za glomazni otpad.
  4. Uočen je problem u ulici Antona Raspora kod broja 3 gdje je oštećena ograda pa predstavlja potencijalnu opasnost od pada s visne. Potrebno je da komunalni redar kontaktira vlasnika ograde te da se ista sanira.
  5. Potrebno je odrediti prioritete za obrezivanje zelenila koje smeta na javnim površinama. Stoga će se za sljedeći sastanak MO pripremiti popis lokacija.

Sastanak je završio u 19:30

Zapisnik sastavio : Marko Orešković

Opatija