1. sjednica Odbora za mjesnu samoupravu

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

 

S A Z I V A M

 

1. sjednicu Odbora za mjesnu samoupravu koja će se održati 28. listopada (četvrtak) s početkom u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

 

  1. Informacija o djelokrugu rada Odbora za mjesnu samoupravu s raspravom i mogućim prijedlozima članova odbora vezano za objašnjenje pojedinih točaka
  1. Prijedlog Gradskom vijeću Grada Opatije mjera za unaprjeđenje rada mjesne samouprave

– rasprava o Prijedlogu odluke o određivanju naknade za rad članova Vijeća mjesnih odbora

  1. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Opatije
  2. Prijedlog Gradskom vijeću Grada Opatije da donese odluku kojom se zadužuju upravna tijela da organiziraju edukaciju za sve predsjednike Vijeća mjesnih odbora Grada Opatije s istom temom

– upoznavanje sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama vezanih za obveze svih javnih tijela

  1. Razmotriti i raspraviti pristigle odluke Vijeća Mjesnih odbora Grada Opatije i dati mišljenje Gradskom vijeću Grada Opatije
  1. Razmotriti i raspraviti pristigle pisane predstavke, pritužbe, prijedloge i peticije građana sa predlaganjem mjera za njihovo rješavanje.
  1. Razno

 

PREDSJEDNIK ODBORA

Igor Matković, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija