12. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJA – 27. lipnja 2018.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije     SAZIVAM   12. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati  27. lipnja (srijeda) 2018. s pocetkom u  16,30 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije             Za sjednicu predlažem sljedeci     DNEVNI RED:                                                                                        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                               Dr.sc. Robert Kurelic, v.r.  

Opatija