22. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE – 18. lipnja 2019.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije     SAZIVAM   22. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 18. lipnja 2019. s pocetkom u 16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije             Za sjednicu predlažem sljedeci     DNEVNI RED:     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                               Fernando Kirigin, v.r.

Opatija