2. sjednica Odbora za mlade

Na temelju članka 22. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 17/21)

 

 

S A Z I V A M

 

  1. sjednicu Odbora za mlade koja će se održati 9. studenog 2021. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

  1. Verifikacije zapisnika sa 1. sjednice Odbora održane 26. listopada 2021.godine
  2. Evaluacija Lokalnog programa za mlade Grada Opatije
  3. Suradnja sa Savjetom mladih Grada Opatije
  4. Razno

 

 

 

PREDSJEDNICA ODBORA

               Maja Uršić Staraj v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija