Javni poziv za pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća u 2022. godini

Sukladno odredbi članka 13. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 29/21), Odbor za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Opatije, dana 22. veljače 2022.godine, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća u 2022. godini

I. Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava (projekata i programa) za financiranje/sufinanciranje pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća u 2022. godini.

 

II: Prijave se podnose za sljedeća područja:

 1. odgoj i obrazovanje,
 2. mladih i/ili za mlade,
 3. kultura,
 4. sport,
 5. zdravlje, zdravi grad, humanitarni i socijalni programi,
 6. tehnička kultura i
 7. znanost

 

III. Prijave se podnose za sljedeće iznose:

 1. do 10.000,00 kn,
 2. do 20.000,00 kn.

 

IV. Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

 • usmjerenost prema podizanju kvalitete života korisnika s područja Grada Opatije i njihova uključenost
 • novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema, uključivanje volontera (naročito s područja Grada Opatije),
 • suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Grada Opatije,
 • uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Grada Opatije (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, medijska popraćenost, itd.),
 • promocija Opatije i Liburnije.

Neće se razmatrati projekti /programi koji su po bilo kojem osnovu dobili sredstva Grada Opatije u iznosu većem od 3.000,00 kuna za tekuću godinu.

 

V. Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 

Prijava na javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

–  obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:

 1. Obrazac ZAHTJEV ZA POKROVITELJSTVO I SPONZORSTVO GRADSKOG VIJEĆA
 2. Uz Obrazac Zahtjeva za sponzorstvo i pokroviteljstvo obvezno se dostavlja financijsko i opisno izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu (ukoliko se ponovno prijavljuje isti projekt/program) na obrascu IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM PROGRAMU/PROJEKTU SUFINANCIRANOM NA JAVNOM POZIVU ZA DODJELU POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA GRADSKOG VIJEĆA.

 

Ujedno se može priložiti:

 1. zapisi, publikacije, novinski članci, fotografije koji opisuju rad prijavitelja i koji se odnose na projekt/program,
 2. pisma namjere kojima se objašnjavaju potencijalne suradnje unutar projekta s drugim prijaviteljima, OCD, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave,
 3. pisma preporuke relevantnih institucija, dosadašnjih korisnika, donatora i sl.,
 4. evaluacijske listiće i
 5. druge odgovarajuće dokaze o provedenom projektu/programu.

Neće se razmatrati prijave podnositelja koji nisu dostavili cjelovito financijsko i opisno izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu (obrazac Izvještaj o provedenom programu/projektu financiranom na javnom pozivu za dodjelu pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća Grada Opatija) i izvršili povrat eventualno neutrošenih financijskih sredstava.

 

VI. Javni poziv bit će otvoren do 1. lipnja 2022. godine.

Odluku o financiranju pristiglih prijava na javni poziv donosi Gradsko vijeće ili predsjednik Gradskog vijeća.

S korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva Grad će, u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke o financiranju, potpisati ugovor o financiranju.

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu GRAD OPATIJA, Gradsko vijeće, Odbor za društvene djelatnosti, M. Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom za

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA GRADSKOG VIJEĆA U 2021. GODINI”

ili se predaju u pisarnici Grada Opatije, M. Tita 3, Opatija na obrascu koji je sastavni dio ovog javnog poziva i koji mora biti točno i u cijelosti popunjen i ovjeren.

Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Grada Opatije: www.opatija.hr kao i u pisarnici Grada, M. Tita 3, Opatija.

Ovaj Javni poziv objaviti će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Opatije kao i na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

 

Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na e-mail [email protected]

 

KLASA: 402-01/22-01/19

URBROJ: 2170-12-01/01-22-1

Opatija, 22.02.2022. godine

 

GRAD OPATIJA

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE

 

Priloženi dokumenti

Opatija