I. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije za 2023. godinu i II. Dopuna potvrde PGŽ-e upućuju se na objavu u „Službene novine PGŽ”

Pozivom na odredbu članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine Republike Hrvatske“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) te nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Gradonačelnik je, dana 2. svibnja 2022. godine, utvrdio konačni nacrt I. Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: I Izmjena i dopuna Plana).

Primorsko-goranska županija Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze izdala je II. Dopunu Potvrde kojom s potvrđuje da su mikrolokacije iz I. Izmjene i dopune Plana u skladu s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2023. godinu.

I. Izmjena i dopuna Plana i II. Dopuna potvrde objavljuju se na mrežnim stranicama Grada i oglasnoj ploči Grada radi informiranja te se upućuju na objavu u „Službene novine Primorsko-goranske županije“.

I. Izmjena i dopuna Plana još nije stupila na snagu.

I. Izmjena i dopuna Plana će stupiti na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ te se od navedenog dana tek podnose zahtjevi za dodjelu koncesijskog odobrenja s obzirom da je zakonska pretpostavka za pokretanje postupka po zahtjevu stranke za dodjelom koncesijskog odobrenja da je Plan stupio na snagu.

Prema informaciji dobivenoj od „Službenih novina Primorsko-goranske županije“, I. Izmjena i dopuna Plana i II. Dopuna potvrde bit će objavljeni u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, u broju 18, sa danom 19. svibnja 2023. godine te će I. Izmjena i dopuna Plana stupiti na snagu 27. svibnja 2023. godine.

 

Gradonačelnik:

Fernando Kirigin, mag. oec., v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija