Izabrana lokacija za reciklažno dvorište

Grad Opatija odabrao je lokaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta koje ce se graditi izmedu Tošine i Vage, kc. 62/2 i 120/4 k.o. Volosko, odnosno na mikrolokaciji br. 2 grafickog prikaza. Ukupna je površina ovih cestica 4414 cetvornih metara. Rijec je o nekretninama u vlasništvu Grada Opatije. Proracunom Grada za 2019. g. osigurano je 150.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta u Opatiji. Donošenje UPU Opatija ocekuje se do polovice ove godine, a upravo je UPU-om naselja Opatija predvidena ova lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta u zoni K4. Po usvajanju UPU-a na Gradskom vijecu bit ce stvoreni uvjeti za pocetak realizacije projekta reciklažnog dvorišta. Grad Opatija je obavezan izgraditi reciklažno dvorište sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. U samom reciklažnom dvorištu mora se osigurati prihvat raznih vrsta otpada koje su propisane i Planom gospodarenja otpadom Grada Opatije i Pravilnikom o gospodarenju otpadom.   U reciklažno dvorište možete odložiti krupni otpad: sve od papira, kartona, metala, plastike, stakla, starih baterija, lijekova kojima je istekao rok trajanja, glomaznog otpada ili bijele tehnike i još mnogo toga. U opatijskom reciklažnom dvorištu bit ce smješteni kontejneri za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada koje nastaju u domacinstvima. Prostor ce biti zatvoren ogradnim zidom i panel ogradom kako bi bio što manje uocljiv s javnih površina. Radi poticanja razmjene i ponovne uporabe isluženih predmeta, dio prostora ce biti „kutak ponovne uporabe“.  

Opatija