Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone uz naselje Katinići T16 – UPU 25

Temeljem clanka 96. Zakona o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13) i Odluke Gradonacelnika Grada Opatije KLASA: 350-01/18-02/8, URBROJ: 2156/01-03/1-18-11 od 29.10.2018., Upravni odjel za prostorno uredenje Grada Opatije objavljuje     J A V N U    R A S P R A V U o prijedlogu Urbanistickog plana uredenja turisticke zone uz naselje Katinici T16 – UPU 25               Javna rasprava o prijedlogu Urbanistickog plana uredenja turisticke zone uz naselje Katinici (T16) provesti ce se u razdoblju od 12.11. do 12.12.2018. godine.   Javni uvid u Plan moci ce se izvršiti svakog radnog dana u vrijeme trajanja javne rasprave od 8,00 do 16,00 sati u predvorju zgrade Grada Opatija, Ulica M. Tita 3 – prizemno te na mrežnim stranicama Grada Opatije – www.opatija.hr .   Javno izlaganje održat ce se: za tijela i osobe odredene posebnim propisima (tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlaštenjima i dr.): 21.11.2018. u 14,00 sati, u Vijecnici Grada Opatije, Ul. M.Tita 3 – prizemno, Opatija   za gradane, Vijece mjesnog odbora i dr.: 21.11.2018. u 17,00 sati u dvorani vile Antonio, Ul.V.Nazora 2, Opatija.     Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uredenje, Opatija, M. Tita 3. Prijedlozi i primjedbe moraju biti citko napisani i potpisani s adresom podnositelja, u protivnom se nece razmatrati. Rok za dostavljanje  prijedloga i primjedbi je 12.12.2018. godine.       UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE?ENJE GRADA OPATIJE   DOKUMENTI: – tekstualni dio – UPU grafika – prilozi plana (sažetak) – prilozi (obrazloženje) – UPU 25 kartogram

Opatija