JAVNI POZIV zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima i predmnijevanim najmoprimcima

Na temelju clanaka 28.a i 28.b Zakona o najmu stanova („Narodne novine“ 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, dalje u tekstu: Zakon) i clanka 7. Prijelaznih i završnih odredbi Zakona o najmu stanova („Narodne novine“ 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18), gradonacelnik Grada Opatije objavljuje JAVNI POZIV zašticenim najmoprimcima, zašticenim podstanarima i predmnijevanim najmoprimcima   Pozivaju se zašticeni najmoprimci, zašticeni podstanari odnosno predmnijevani najmoprimci, koji primaju stalnu socijalnu pomoc prema odredbama posebnog propisa na podnošenje zahtjeva za placanje razlike izmedu povecane zašticene najamnine i zašticene najamnine na dan 31.08.2018. godine, odnosno placanje razlike izmedu povecane naknade i naknade na dan 31.08.2018. godine, za stan koji nije u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice podrucne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, a koji se nalazi na podrucju Grada Opatije.    Zahtjevu je potrebno priložiti sljedecu dokumentaciju:   dokaz o statusu zašticenog najmoprimca, zašticenog podstanara, odnosno predmnijevanog najmoprimca ( ugovor o najmu stana, sudska presuda, druga dokumentacija); rješenje kojim se utvrduje pravo na stalnu socijalnu pomoc prema odredbama posebnog zakona; izracun povecane zašticene najamnine odnosno naknade koja se placa od 01.09.2018. godine; podatke o najmodavcu, odnosno vlasniku stana.    Zahtjevi se podnose poštom na adresu: Grad Opatija, Ured Grada, Maršala Tita 3, 51410 Opatija, sa naznakom „Zahtjev za podmirenje razlike zašticene najamnine/naknade“ ili osobno na istu adresu najkasnije do 20. listopada 2018. godine. Po posebnom pozivu, može se zatražiti i druga dokumentacija. Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle izvan roka utvrdenog ovim Pozivom, nece se razmatrati. Ovaj poziv je objavljen dana 20.08.2018. godine na mrežnoj stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) i na oglasnoj ploci Grada Opatije. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Uredu Grada Opatije, Opatija, Maršala Tita 3, telefon: 680 126 i e-mail: [email protected]. GRADONACELNIK: Ivo Dujmic, ing. KLASA: 371-01/18-01/12 URBROJ: 2156/01-03/01-18-2 Opatija, 20. kolovoza 2018. godine

Opatija