Javno savjetovanje – Izmjene i dopune Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa 2019.

  U razdoblju trajanja savjetovanja svi zainteresirani mogu dati svoje primjedbe i prijedloge na e-mail adresu [email protected]   Obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleda u 2019. godini Programom poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleda u 2019. godini (Službene novine PGŽ broj 7/19) koje je Gradsko vijece donijelo dana 20. ožujka 2019. predvideni su slijedeci oblici poticaja: poticaj za zapošljavanje nezaposlenih osoba: za svaku novozaposlenu osobu (sa navršenih 30. godina) za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina         za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom: poticaj za pocetak obavljanja registrirane djelatnosti:        a)za otvaranje obrta i slobodnih zanimanja        b) za otvaranje OPG-a (obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva) subvencija kamata na kredite:     – krediti podignuti u sklopu Programa kreditiranja poduzetnika koje raspisuje i ugovara PGŽ ili pojedina ministarstva Republike Hrvatske do maksimalnog iznosa od 20.000 kuna na godišnjoj razini. poticanje obavljanja djelatnosti u zaledu   PRIJEDLOG IZMJENA Prijedlog izmjena i dopuna Programa motiviran je prije svega pokušajem pružanja potpore malim i mikro poduzetnicima koji apliciraju ili bi željeli aplicirati na sredstva fondova EU. Naime cinjenica je da postoje raspoloživa bespovratna sredstva iz fondova EU na koja može aplicirati privatan sektor, medutim isti se teško odlucuju na pokušaj prijave iz dva razloga: postupak prijave iziskuje osiguravanja financijskih sredstva za placanje konzultanata, a ishod prijave je neizvjestan unatoc ispunjavanju svih uvjeta natjecaja osiguravanje likvidnosti projekta za vrijeme trajanja (dok se ne ostvari refundacija) kao i sredstva za vlastitu komponentu Stoga se ovim Izmjenama i dopunama Programa predlaže: uvodenje novog oblika poticaja:  poticaj za troškove prijave na natjecaj za korištenje sredstava fondova EU ili nacionalnih fondova proširenje postojeceg poticaja-subvencije kamata i na subvenciju kamata na kredite podignute u svrhu financiranja odnosno predfinanciranja projekata odobrenih u sklopu natjecaja za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova. POTICAJ ZA TROŠKOVE PRIJAVE NA NATJECAJ ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDOVA EU ILI NACIONALNIH FONDOVA: subvencije troškova konzultantskih usluga (izrade prijava, izrade studija, savjetovanja kod izrade prijava i dr naknade) u visini 30% stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kuna. SUBVENCIJU KAMATA NA KREDITE PODIGNUTE U SVRHU FINANCIRANJA ODNOSNO PRED FINANCIRANJA PROJEKATA ODOBRENIH U SKLOPU NATJECAJA ZA BESPOVRATNA SREDSTVA IZ FONDOVA EU ILI NACIONALNIH FONDOVA Subvencija troška kamata u visini od maksimalno 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu do maksimalnog iznosa od 20.000 kuna na godišnjoj razini Proracunom Grada Opatije za 2019. godinu planirano je 900.000 kuna za provedbu Programa potpora poduzetništvu. Uzimajuci u obzir do sada ugovorene obveze broj pristiglih zahtjeva kao i mogucnost novih poticaja prema ovim izmjenama, biti ce nužno povecati sredstava za tu namjenu. Konkretno po osnovi novih oblika poticaja predvidamo da bi bilo optimalno osigurati dodatnih 100.000 kuna. PRIJEDLOG ODLUKE          

Opatija