Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente

Sve primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Grad Opatija, M.Tita 3, ili putem e-pošte na adresu info@opatija.hr PRIJEDLOG ODLUKE   O B R A Z L O Ž E N J E Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomenicke rente        Dva su osnovna razloga zbog cega je nametnuta potreba izmjene važece Odluke o visini spomenicke rente Grada Opatije ( „Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 41/10 i 39/14).      U prvom redu bilo je potrebno izjednaciti sve obveznika spomenicke rente i omoguciti svima da budu djelomicno i privremeno oslobodeni placanja spomenicke rente ukoliko su vlastitim sredstvima izveli radove uredenja fasade i (ili) krovišta zgrade u njihovom vlasništvu u kojoj se nalazi poslovni prostor za koji postoji njihova obveza placanja spomenicke rente.      Nadalje, kako je ocijenjeno da su javna davanja prema Gradu Opatiji tvrtki koje obavljaju hotelsku djelatnost iznimno velika u odnosu na druge obveznike, s obzirom da hoteli imaju velike korisne površine temeljem  kojih se placa i komunalna naknada a ne samo spomenicka renta , bilo je potrebno predložiti nacin njihovog djelomicnog oslobadanja od placanja spomenicke rente, na nacin da se poticu one hotelske kuce koje preko cijele kalendarske godine u interesu Grada Opatije održavaju svoje hotele otvorenima.  Važecim clankom 3. Odluke o visini spomenicke rente Grada Opatije propisana je mogucnost djelomicnog i privremenog oslobadanja od placanja spomenicke rente za obveznike spomenicke rente koji su vlastitim sredstvima izveli radove uredenja fasade i (ili) krovišta zgrade u njihovom vlasništvu u kojoj se nalazi poslovni prostor za koji postoji njihova obveza placanja spomenicke rente , s time da se to odnosilo samo na obveznike koji su po Zakonu mogli biti izuzeti placanja spomenicke rente. Propisano je pravo na privremeno oslobadanje od placanja spomenicke rente do vrijednosti izvršenih radova, ali najviše do petogodišnjeg iznosa rente, a u slucajevima da je u radovima uredenja fasade i krovište participirao Grad Opatija onda do najviše trogodišnjeg iznosa spomenicke rente. U praksi je to pravo jedino koristila tvrtka LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. koje je provela obnavljanje fasada i krovišta svojih hotela (Palace,  Bellevue, Ambasador, Kvarner, Amalia , Admiral i Residenz), gdje je vrijednost radova daleko premašivala iznos petogodišnje spomenicke rente za obavljanje gospodarske djelatnosti u tim hotelima, na podrucju zašticene kulturno povijesne cjeline Grada Opatije.    Osnovna svrha propisivanja ovog instituta djelomicnog i privremenog oslobadanja od placanja spomenicke rente je u tome, što je time izbjegnuta mogucnost da Grad Opatija, suglasno svojem Pravilniku o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomenicke rente, svojim sredstvima do 35% vrijednosti radova sudjeluje u sufinanciranju uredenja fasada i krovišta.        Predloženim izmijenjenim clankom 3. Odluke propisani su isti uvjeti za odobravanje takvog privremenog oslobadanja od placanja spomenicke rente: oslobadanje do vrijednosti izvršenih radova koji su okoncani u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do petogodišnjeg iznosa rente, a u slucajevima da je u radovima uredenja fasade i krovište participirao Grad Opatija onda do najviše trogodišnjeg iznosa spomenicke rente, podnošenje pismenog zahtjeva do 31. ožujka tekuce godine u kojoj se utvrduje spomenicka renta s propisanim dokazima uz uvjet da obveznik spomenicke rente ima izmirene sve obveze prema Gradu Opatiji na dan podnošenja zahtjeva, s time da je pravo na takvo oslobadanje utvrdeno jednako za sve obveznike placanja spomenicke rente. Isto tako, omogucen je obveznicima spomenicke rente koji su radove na uredenju fasade i krovište  zgrade u njihovom vlasništvu, u kojoj se nalazi poslovni prostor za koji postoji njihova obveza placanja spomenicke rente, izveli u proteklom razdoblju od 01. prosinca 2006. godine do dana stupanja na snagu ove Odluke da budu oslobodeni placanja spomenicke rente do visine izvedenih radova, ali najviše u trajanju od 2 godine, pocevši od godine u kojoj je podnijet zahtjev za oslobadanje, s time da za te obveznike ne bi bio uvjet da imaju izmirene sve obveze prema Gradu Opatiji.        Osim navedenog, predloženom izmjenom clanka 3. Odluke omoguceno je obveznicima spomenicke rente koji obavljaju hotelsku djelatnost da do 31. ožujka tekuce godine u kojoj se obracunava spomenicka renta podnesu zahtjev za oslobadanje placanja spomenicke rente u jednogodišnjem iznosu za hotel koji je u prethodnoj kalendarskoj godini bio otvoren najmanje 11 mjeseci neprekidno.  Uz zahtjev za oslobadanje obveznici spomenicke rente su dužni dostaviti podatke ocitanja mjernih uredaja za potrošnju elektricne energije ili pitke vode kao dokaza da se hotel tijekom kalendarske godine koristio najmanje 11 mjeseci.  Uvjet za oslobadanje je isto da obveznik spomenicke rente ima izmirene sve obveze prema Gradu Opatiji na dan podnošenja zahtjeva.        Ako uzmemo da bi tijekom cijele kalendarske godine stalno više od 11 mjeseci bili otvoreni hoteli Opatija, Miramar i Ambasador to bi onda znacilo da bi se ukupni prihod od spomenicke rente godišnje umanjivao za 468.112,48 Kn. Inace ukupni prihod od spomenicke rente u 2018. godini iznosi 2.005.127,34 Kn od cega prihod od spomenicke rente hotela iznosi 1.605.458,80 Kn.      U Opatiji, 24.10.2018. godine                                                                     GRADONACELNIK:                                                                          Ivo  Dujmic, ing.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija