Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi i vrijednosti boda

Javno savjetovanje traje 15 dana, a razlog vremenski kracem savjetovanju je što se radi samo o uskladenju postojece Odluke s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Veci dio sadržaja Odluke je ostao nepromijenjen, a najveca promjena je vezana uz nacin placanja (placanje u obrocima) i rokove dospijeca pojedinih uplata – obroka.  Osim toga, zbog potrebe promjene vrijednosti boda komunalne naknade, kao godišnjeg iznosa – postojeca mjesecna vrijednost je iskazana kao godišnja vrijednost. Naime, komunalna naknada se po novom Zakonu utvrduje u godišnjem a ne više u mjesecnom iznosu, stoga je potrebno, suglasno clanku 98. stavak 3. Zakona, donijeti do kraja studenog ove godine odluku o vrijednosti boda komunalne naknade da bi se ista mogla u sljedecoj 2019. godini obracunati po novoj vrijednosti boda.  Sve primjedbe i prijedloge mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Grad Opatija, M.Tita 3, ili putem e-pošte na adresu [email protected] PRIJEDLOG ODLUKE O B R A Z L O Ž E N J E Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi i vrijednosti boda komunalne naknade   Dana 04. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu koji je objavljen u „Narodnim novinama“ Republike Hrvatske broj 68/18 dana 27. srpnja 2018. godine. Suglasno clanku 130. stavak 1. novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti Odluku o komunalnoj naknadi, u skladu s clankom 95. Zakona, u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona. U odnosu na dosadašnji sustav obracuna i postupak utvrdivanja komunalne naknade novi Zakon donosi odredene novine kako se to navodi u nastavku. U prvom redu promijenjen je obveznik komunalne naknade. Prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu, koji je stupanjem na snagu novog Zakona, prestao važiti, obveznici placanja komunalne naknade bili su „vlasnici odnosno korisnici: stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora, gradevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgradenog gradevnog zemljišta“. Prema novom Zakonu komunalnu naknadu placa vlasnik navedenih istih nekretnina za koje se placa komunalna naknada (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, gradevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgradeno gradevinsko zemljište), odnosno korisnik, ali korisnik samo ako je na njega od strane vlasnika prenesena pisanim ugovorom obveza placanja komunalne naknade, ako se nekretnina koristi bez pravne osnove ili ako se ne može utvrditi vlasnik (clanak 93. Zakona). Novina je prema novom Zakonu institut solidarnog jamstva za placanje komunalne naknade. Vlasnik nekretnine solidarno jamci za placanje komunalne naknade od strane korisnika, u slucaju kada je vlasnik pisanim ugovorom prenio obvezu placanja komunalne naknade na korisnika (clanak 93. stavak 3. Zakona). Bitna novina prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu je da se komunalna naknada u rješenju o komunalnoj naknadi utvrduje u godišnjem iznosu uz mogucnost da se godišnji iznos komunalne naknade placa mjesecno ili u obrocima  (clanak 101. Zakona). Prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu rješenjem o komunalnoj naknadi utvrdivao se mjesecni iznos komunalne naknade. Godišnji iznos komunalne naknade prema clanku 101. stavak 2. Zakona predstavlja umnožak površine nekretnine za koju se utvrduje komunalna naknada i jedinicnog iznosa komunalne naknade po m2 površine. Jedinicni iznos komunalne naknade po m2 površine predstavlja, prema clanku 99. stavak 2. Zakona, umnožak koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B). S obzirom da su kategorije za obracun i nacin obracuna komunalne naknade ostale iste kao i po prijašnjem Zakonu, postavlja se pitanje kako se izracunava godišnji iznos komunalne naknade, jer se u prijašnjem sustavu obracunavao mjesecni iznos komunalne naknade. Jedina razlika ocito mora biti u utvrdivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B). Prema prijašnjem Zakonu vrijednost boda komunalna naknade (B) je bila jednaka „mjesecnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni“ jedinice lokalne samouprave. Novi Zakon u clanku 98. stavak 2. Zakona odreduje samo da je vrijednost boda komunalne naknade (B) iznos koji predstavlja „u kunama po cetvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni“, a da se pri tom ne govori kao u prijašnjem Zakonu za koje razdoblje (za pretpostaviti je da se radi o godišnjoj visini komunalne naknade, jer se komunalna naknada utvrduje u godišnjem iznosu). Vrijednost boda više ne može biti „mjesecna visina“ komunalne naknade, vec samo „godišnja visina komunalne naknade“, u predloženoj Odluci komunalnoj naknadi Grada Opatije utvrden je iznos vrijednosti boda kao godišnje vrijednosti postojece mjesecna vrijednosti boda u Gradu Opatiji od 0,87 kuna, tako da vrijednost boda sada iznosi 10,44 kuna. Treca bitna novina Zakona koja se odnosi na komunalnu naknadu je što obveznik komunalne naknade koji u zakonskom roku od 15 dana od dana nastanka obveze placanja komunalne naknade , promjene obveznika ili promjene obracunske površine ili namjene nekretnine, ne prijavi Gradu nastanak ili promjenu svoje obveze, dužan platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze (clanak 94. stavaka 4. Zakona). Ta novina ce znacajno poboljšati praksu utvrdivanja i naplate komunalne naknade. Naime, u sustavu prijašnjeg Zakona mnogi obveznici nisu prijavljivali u zakonskom roku promjenu osobe obveznika, a novog obveznika se po zakašnjeloj prijavi ili po službenoj dužnosti moglo obvezati samo od pocetka kalendarske godine u kojoj se donosilo novo rješenje o komunalnoj naknadi (sudska praksa upravnog suda), tako da je ostao problem naplate prijašnjih godina od nastanka promjene obveznika do godine od koje se mogla naplacivati naknada na ime novog vlasnika. Po ovom novom sustavu obveznik je dužan platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze. Za razliku od prijašnjeg Zakona novi Zakon taksativno navodi kada nastaje obveza placanja komunalne naknade (clanak 94. stavak 1. Zakona). Za novoizgradenu nekretninu obveza placanja komunalne naknade nastaje danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno ako se nekretnina koristi bez uporabne dozvole danom pocetka korištenja. Za postojecu nekretninu obveza placanja nastaje danom sklapanja kupoprodajnog ugovora kojim se stjece vlasništvo ili pravo korištenja, danom pravomocnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stece vlasništvo, odnosno danom pocetka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove. Tu je bitno reci da obveza uvijek nastaje od dana  što znaci da se ne može utvrditi da nastaje od pocetka sljedeceg mjeseca ili godine. Novina novog Zakona je i u tome što se po uzoru na komunalni doprinos propisuje minimalno obavezni sadržaj rješenja o komunalnoj naknadi i apsolutna ništavost rješenja o komunalnoj naknadi koje nema propisani sadržaj (clanak 101. Zakona). Na kraju bitna novina po novom Zakonu je što se postupak donošenja rješenja o komunalnoj naknadi i postupak prisilne naplate potraživanja po rješenju (ovrha) provodi od dana stupanja na snagu novog Zakona na nacin propisan Opce poreznim zakonom („Narodne novine“ RH br. 115/16) , a Zakon o opcem upravnom postupku samo kada Opcim poreznim zakonom nije riješeno drugacije.   Suglasno clanku 95. Zakona pripremljen je nacrt nove Odluke o komunalnoj naknadi Grada Opatije koja po Zakonu mora sadržavati : podrucja zona na podrucju Grada Opatije u kojima se naplacuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u Gradu Opatiji, koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se placa komunalna naknada, rokovi placanja komunalne naknade, nekretnine važne za Grad Opatiju koje se u potpunosti ili djelomicno oslobadaju placanja komunalne naknade i opce uvjete i razloge za djelomicno ili potpuno oslobadanje od placanja komunalne naknade. U novi tekst Odluke uglavnom se prenosi tekst postojece Odluke o komunalnoj naknadi koji prestaje važiti uz odredene novine koje se navode u nastavku. Podrucja zona na podrucju Grada Opatije u kojima se naplacuje komunalna naknada i koeficijenti zona (Kz) ostale iste (clanaka 2. i 3. Odluke) kao i u postojecoj Odluci    o komunalnoj naknadi jedino što su sada nazivi zona s istim koeficijentom objedinjeni : ZONA I je Opatija I s koeficijentom 1, ZONA II je Opatija II, Volosko I i ICICI/IKA I, s koeficijentom 0,90, ZONA III je VOLOSKO II s koeficijentom 0,80 , ZONA IV je Opatija III i VOLOSKO III s koeficijentom 0,70, ZONA V je ICIC/IKA II s koeficijentom 0,50 i ZONA VI su ostali s koeficijentom 0,30. Koeficijenti namjene (Kn) su isto tako ostali isti kao u postojecoj Odluci o komunalnoj naknadi (clanak 4. i 5. Odluke). Jedina razlika je u tome što se koeficijent namjene u novoj Odluci odreduje i za neizgradeno gradevinsko zemljište cega u dosadašnjoj odluci o komunalnoj naknadi nema. U nacrtu Odluke je predloženo da se komunalna naknada naplacuje samo za ono neizgradeno gradevinsko zemljište uz koje se vezuje pravomocno odobrenje za gradnju gradevine, dok se placanja komunalne naknade oslobadaju vlasnici neizgradenog gradevinskog zemljišta uz koje se ne vezuje pravomocno odobrenje za gradnju gradevine (clanak 15. Odluke). Isto tako, u novo predloženoj odluci je radi boljeg pojašnjenja odredeno da se koeficijent namjene za garažni prostor odreduje bez obzira da li se radi o garaži kao posebnoj nekretnini ili se radi o garaži u okviru nekretnine druge namjene , te je kod definicije objekata za smještaj pojašnjeno da se pod smještajem gostiju ne smatra smještaj gostiju u domacinstvu (clanak 4. i 5. Odluke). Smještaj gostiju u domacinstvu ne predstavlja gospodarsku djelatnost, vec se radi o korištenju stambenog prostora.  Novom Odlukom posebno je riješen problem nekretnine u kojoj se ne obavlja bilo kakva registrirana djelatnost, a za koju je vlasnik dužan placati komunalnu naknadu. Toj nekretnini je prema Odluci dodijeljen koeficijent namjene „1“ (clanak 5. stavak 3. Odluke). U slucaju kada se obveznik komunalne naknade mijenja u tijeku kalendarske godine posebno se u rješenju o utvrdivanju komunalne naknade za novog obveznika utvrduje iznos komunalne naknade od dana nastanka obveze do kraja te tekuce godine, a posebno se mijenja rješenje za prijašnjeg obveznika i odreduje mu se iznos naknade za tu tekucu godinu od pocetka godine do dana prestanka njegove obveze  (clanak 7. Odluke). To sustavno znaci da komunalna naknada mora u tim slucajevima posebno utvrdivati i u danima za tekucu godinu u kojoj je nastala promjena. Što se tice hotela, apartmanskih naselja i kampova na podrucju Grada Opatije zadržana su rješenja važece Odluke o komunalnoj naknadi Grada Opatije. Jedino se novom Odlukom predlaže u skladu s postojecom praksom utvrdivanja komunalne naknade da se rješenja o komunalnoj naknadi za hotele, apartmanska naselja i kampove donose svake godine do 31. ožujka tekuce godine , s time da  obveznici mogu podnijeti zahtjev do 31. sijecnja  tekuce godine da im se komunalna naknada obracuna u iznosu od 1,5 % ukupno ostvarenog prihoda hotela u prethodnoj kalendarskoj godini, pri cemu su dužni i dostaviti Gradu Opatiji podatke o ukupno ostvarenom prihodu hotela, apartmanskih naselja ili kampova u protekloj kalendarskoj godini.     U novom Zakonu ostala je mogucnost za obveznici poslovnih prostora koji koriste prostor u jednoj kalendarskoj godini manje od 6 mjeseci zatraže od Grada Opatije izmjenu rješenja o utvrdivanju komunalne naknade za tu godinu koja ce se obracunati s 50% manjim koeficijentom namjene za tu godinu (clanak 9. Odluke).          Što se tice nacina i rokova placanja komunalne naknade nova Odluka se znacajno razlikuje u odnosu na postojecu Odluku o komunalnoj naknadi, s obzirom da se komunalna naknada po novom Zakonu ne utvrduje u mjesecnom nego u godišnjem iznosu. Ovisno o ukupnoj visini komunalne naknade koje se rješenjem utvrduje za pojedinu godinu ili dio godine, Odlukom je utvrdeno da li se naknada placa jednokratno u cijelosti ili u više obroka (clanak 12. i 13. Odluke). Jednokratno se placa komunalna naknada za stambeni i garažni prostor ako je ukupni iznos naknade utvrden rješenjem manji ili najviše jednak 200,00 Kn. Isto tako, jednokatno se placa komunalna naknada za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru, ako je ukupni iznos komunalne naknade utvrden rješenjem manji ili najviše jednak iznosu od 5.000,00 Kn. Komunalna naknada za neizgradeno gradevinsko zemljište se isto tako placa prema Odluci jednokratno. Za stambeni prostor i garaže se komunalna naknada placa u tri jednaka obroka ako ukupni iznos komunalne naknade prema rješenju prelazi 200,00 Kn, ali je manji ili najviše jednak iznosu od 600,00 Kn, a u 12 obroka ako je iznos naknade prema rješenju veci od 600,00 Kn. Za poslovni prostor gospodarski subjekti komunalnu naknadu placaju u 3 jednakih obroka, ako je ukupni iznos komunalne naknade utvrden rješenjem veci od 5.000,00 Kn, ali manji ili najviše jednak iznosu od 15.000,00 Kn, a u 12 jednakih obroka ako je iznos komunalne naknade veci od 15.000,00 Kn. Posebno se utvrduju iznosi jednokratnog placanja i obroka za hotele, apartmanska naselja i kampove (clanak 13. stavak 2. Odluke). Što se tice rokova placanja treba uzeti u obzir cinjenicu da se komunalna naknada rješenjem ne utvrduje samo za razdoblje od jedne godine, vec se utvrduje za neodredeno vremensko razdoblje, tako da Odluka razlikuje redovne godišnje rokove dospijeca za placanje komunalne naknade. Tako jednokratne isplate dospijevaju godišnje do 30. travnja tekuce godine, placanje u tri obroka za stambeni prostor i garaže dospijeva tako da prvi obrok dospijeva do 30. travnja tekuce godine, drugi obrok do 31. srpnja tekuce godine i treci obrok do 31. listopada tekuce godine i placanje u 12 obroka za stambeni prostor i garaže dospijeva godišnje tako da prvi obrok dospijeva na naplatu 31. sijecnja tekuce godine, a svaki sljedeci obrok dospijeva na naplatu 20-tog u mjesecu svakog narednog mjeseca u tekucoj godini. Izvanredno se za placanje komunalne naknade za vremensko razdoblje prije izvršnosti rješenja (clanak 8. Odluke) jednokratno placanje u roku od 15. dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnoj naknadi ili posebno za kalendarsku godinu prema clanku 9. i clanku 8. stavak 2. Odluke utvrduje jednokratno placanje u roku od 15. dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnoj naknadi ako je iznos naknade jednak ili manji od 200,00 Kn za stambeni i garažni prostor ili jednak ili manji od 5.000,00 Kn za poslovni prostor i hotele ili obrocno ako je veci od 200,00 Kn za stambeni i garažni prostor odnosno veci od 5.000,00 Kn za poslovni prostor i hotele (clanak 15. Odluke). Odredbe Odluke koje se odnose na nekretnine važne za Grad Opatiju koje se u potpunosti ili djelomicno oslobadaju placanja komunalne naknade i opce uvjete i razloge za djelomicno ili potpuno oslobadanje od placanja komunalne naknade (clanak 16., 17. i 18. Odluke) ostale su nepromijenjene u odnosu na postojecu Odluku o komunalnoj naknadi. Jedino je novina što se i za to oslobadanje mora donijeti posebno rješenje o oslobadanju. Prema clanku 100. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu rješenje o komunalnoj naknadi donosi upravno tijelo, s time da je prema clanku 83. stavak 1. Zakona odredeno da se pod pojmom upravnog tijela, u tekstu Zakona, misli na upravno tijelo nadležno za poslove komunalnog gospodarstva. Nadležnost Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Opatije za donošenje rješenja o komunalnoj naknadi propisana je i clankom 8. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 49/07, 1/08, 46/08 i 22/10).  Stupanjem na snagu nove Odluke o komunalnoj naknadi prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 27/01, 10/02, 15/02, 10/09 i 03/10).  U Opatiji, 29.10.2018. godine                                                                                         GRADONACELNIK:                                                                       Ivo  Dujmic, ing.                                                                                        

Opatija