Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije

Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije

Sve primjedbe i prijedloge mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Grad Opatija, M.Tita 3, ili putem e-pošte na adresu miljenko.ujcic@opatija.hr PRIJEDLOG ODLUKE OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUCJU GRADA OPATIJE   Postojeca Odluka o komunalnim djelatnostima na podrucju Grada Opatije donesena je 2010. godine, uz izmjene iz 2014. i 2015. godine (Sl. novine PGŽ, br. 22/10, 8/14, 37/15). Ovom odlukom bile su propisane komunalne djelatnosti na podrucju Grada Opatije i organizacijski nacin obavljanja istih u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima koji je bio na snazi do 4. kolovoza 2018. godine, s time što se je znacajan dio Odluke odnosio i na propisivanje postupka zakljucenja i sadržaj ugovora o povjeravanju komunalnih poslova i ugovora o koncesiji za komunalne djelatnosti.   Iako je novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18) u osnovi zadržao iste organizacijske oblike obavljanja komunalnih djelatnosti (trgovacka društva, javne ustanova i služba – vlastiti pogoni koje osniva JLS), zbog uvodenja dvije kategorije komunalnih djelatnosti (za održavanje komunalne infrastrukture i za uslužne komunalne djelatnosti) te propisivanja usluge parkiranja komunalnom djelatnošcu, bilo je potrebno predložiti donošenje nove odluke. Kako je clankom 50. novog Zakona propisano da se na postupak odabira osoba s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, te sklapanje, provedbu i izmjene tog ugovora primjenjuju propisi o javnoj nabavi, a clankom 46. istog zakona propisano da se na sva pitanja u vezi s koncesijama, ukljucujuci i pitanje nacina obracuna naknade za koncesiju koja nisu riješena samim zakonom primjenjuju propisi kojima se ureduju koncesije, bilo je potrebno te odredbe ispustiti iz prijedlog Odluke kako bi se izbjeglo nepotrebno ponavljanje.   U clanku 2. prijedloga Odluke navedeno je što se smatra komunalnim djelatnostima na podrucju Grada. Kako je sadržaj svake od tih djelatnosti propisan Zakonom, nije bilo potrebno da se on ovdje posebno ponavlja. Stavkom 2. clanka 36. Zakona dano je ovlaštenje da predstavnicko tijelo JLS može pobliže odrediti poslove koji se smatraju obavljanjem komunalne djelatnosti, te smo to iskoristili samo na nacin da smo precizirali da pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanjem cistoce javnih površina i održavanjem gradevina, uredaja i predmeta javne namjene smatra i održavanje plaža, obalnog puta i drugih dijelova pomorskog dobra o kojemu je dužan voditi brigu Grad Opatija po propisima o pomorskom dobru. Ovo je bilo nužno kako bi se na održavanje pomorskog dobra mogli primijeniti isti organizacijski oblici obavljanja djelatnosti koji su prisutni i kod obavljanja komunalnih djelatnosti.   Ovom odlukom propisuje se da ce komunalne djelatnosti koje su do sada obavljali „Komunalac“ d.o.o. Jurdani i „Parkovi“ d.o.o. Opatija, oni obavljati i ubuduce (cl. 3. stavak 1. tocke 1. i 2, te clanak 4. stavak 1. tocka 2). Trgovackom društvu „Opatija 21“ povjereno je obavljanje poslova organizacije naplate parkiranja na uredenim javnim površinama i u javnim garažama.   Zadržana je dosadašnja organizacija obavljanja komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti (održavanje cistoce javnih površina – dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija, te higijenicarsko-veterinarski servis) i ugovora o koncesiji (komunalni linijski prijevoz koji se do sada zvao javni gradski prijevoz i dimnjacarski poslovi).   Zakonom je propisana i mogucnost da jedinica lokalne samouprave prenese na subjekt koji obavlja djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta i upravljanje grobljima i djelatnost ukopa vršenje javnih ovlasti u obavljanju tih djelatnosti. Po Odluci o upravljanju grobljima (Službene novine Primorsko Goranske županije, broj 1/99. i 54/07) to pravo je bilo preneseno na „Komunalac“, no ponovljeno je i u clanku 5. ovog prijedloga Odluke radi uskladivanja terminologije s novim Zakonom.   Kako se ovim prijedlogom  zadržavanju rješenja iz postojece Odluke o komunalnim djelatnostima i uskladuju s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, javno savjetovanje po prijedlogu odluke trajati ce 15 dana.     Opatija, listopad 2018.                                                             GRADONACELNIK:                                                                                                     Ivo Dujmic, ing.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija