Najavljen prvi rebalans Proračuna Grada Opatije za 2018. godinu

Gradonacelnik Ivo Dujmic, njegovi zamjenici Emil Priskic i Vera Anicic te procelnik Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Danijel Jerman sudjelovali su na tiskovnoj konferenciji na kojoj je istaknuto da ce se prijedlog prvog rebalansa uputiti na Gradsko vijece uz objašnjenje da iako obecani projekti teku prema planu, problemi su nastali zbog odustajanja Zajednice Talijana od sufinanciranja još dvije vrticke odgojno obrazovne skupine na talijanskom jeziku te zbog 28 milijuna kuna neprodane gradske imovine. Obecani projekti poput City busa, djecjeg vrtica i poticaja za zapošljavanje teku prema planu. U bitnome I Izmjene Proracuna Grada Opatije za 2018. godinu sastoje se u sljedecem raspored rezultata poslovanja iz 2017.godine prijenosa raspoloživih prihoda po godišnjem obracunu (19.8 mil. kuna) osiguravanje sredstava za projekte i aktivnosti  koji su ugovoreni u 2017. godini, a koji ce biti dovršeni u 2018. (31.2 mil .kn) uskladenja prihoda i rashoda Proracuna s dosadašnjim ostvarenjem  te ocekivanom projekcijom do kraja proracunske godine smanjenje dijela planiranih rashoda – uskladenje s ocekivanom realizacijom povecanje sredstava za pojedine aktivnosti i projekte City Bus koji bi povezivao centar Grada s djecjim vrticem i naseljem Zora – pilot projekt do kraja godine Povecanje sredstava za mjere poticaja poduzetnika kako bi svima koji su podnijeli zahtjev mogao biti isplacen poticaj (do sada su utrošena sva osigurana sredstva radi izuzetno velikog interesa) Povecanje sredstva za pojedine stavke unutar održavanja komunalne infrastrukture radi povecanih troškova (utrošak vode, zimska služba i sl) Vezano uz planirane prihode proracuna ovim izmjenama predložit ce se Gradskom vijecu uzimanje kredita  za pokrice dijela troškova izgradnje Djecjeg vrtica kao zamjena za planirane prihode proracuna za tu investiciju, a koji se, sada je postalo izvjesno, nece ostvariti. Naime ukupni troškovi izgradnje djecjeg vrtica ukljucujuci svu potrebnu dokumentaciju i inicijalne troškove iznose 42.890.000 mil. kuna, od cega ce u 2018. troškovi iznositi 29.934.000 kuna, kako je bilo izvorno planirano, bez probijanja ukupno planiranih troškova. Izvori sredstva za tu investiciju planirani su u najvecem dijelu od prodaje dionica hotela Cavtat (27.150.000 kn), sufinanciranja Zajednice Talijana (Universita popolare di Trieste, Unione Italiana  iz Rijeke, te Zajednica Talijana iz Opatije), prihoda od prodaje imovine te manjim dijelom iz fondova. Grad Opatija sa Zajednicom Talijana  nakon pisma namjere (2011.g) potpisao je Ugovor (2012g.) prema kojemu bi Zajednica Talijana sufinancirala 26% troškova izrade projektne dokumentacije te troškova izgradnje objekta za tri skupine djece (sada 1)  u kojima bi se provodio program za djecu pripadnika talijanske manjine. Do sada je uplaceno  sa strane talijanskih partnera 178.480 kuna. Nažalost od strane Zajednice Talijana izviješteni smo da uslijed promjena nacina financiranja od strane talijanske države te drugih razloga isti nisu u mogucnosti ispuniti dogovoreno te uplatiti planirana sredstva. Navedeno zasigurno nece niti bi trebalo poremetiti odnos Grada prema talijanskoj zajednici buduci smo svjesni situacije u Italiji te cinjenice da trenutno novaca nema. Stoga ce i u novom vrticu biti zadržana jedna skupina za djecu pripadnika talijanske nacionalne manjine kao i do sada, a ostavljena je mogucnost da talijanska unija u iducem razdoblju naknadno osigura sredstva za podmirenje dijela troškova. Stoga je, u cilju osiguravanja sredstava za pokrice dijela nedostajucih prihoda, uvažavajuci i druge okolnosti, uzimanje kredita jedini nacin da se investicija zatvori. „Druge okolnosti“ leže u cinjenici da je, kako je najavila predstavnicka vecina, prakticki obustavljena prodaja zgrade Djecjeg vrtica, koja je bila planirana Proracunom za koji su glasali gotovo jednoglasno svi vijecnici, a upitna je i opcenito prodaja nekretnina Grada. Time je Proracun Grada dijelom ugrožen buduci su prihodi od prodaje rasporedeni na kapitalne rashode proracuna. Stoga je bilo potrebno ovim izmjenama s jedne strane smanjivati rashode proracuna koji su se planirali financirati iz prihoda od prodaje imovine, a  s druge strane osigurati druge izvore financiranja. Stoga ce se Gradskom vijecu u konacnici predložiti uzimanje kunskog kredita u visini od 20.000.000 kuna na rok od 10 godina po fiksnoj kamatnoj stopi pri cemu se ocekuje da ista nece biti viša od 1,80%, a koji ce biti namijenjen pokricu dijela troškova izgradnje Djecjeg vrtica. Time ce se nadomjestiti nedostatak prihoda od Zajednice Talijana te prihoda od prodaje imovine. U slucaju da se u konacnici realizira kredit zaduženje Grada (prema sadašnjim podacima i projekciji prihoda) nece prijeci dopuštenih 20% (2018-14,68%, 2019.-12,61%, 2020.-11,32%)  ako se uzmu u obzir sva zaduženja, dana jamstva i suglasnosti gradskim tvrtkama (dio ne ulazi u opseg zaduženja) Nominalno prijedlog I izmjena Proracuna donosi povecanje važeceg proracuna za 2,4% i to kako slijedi:   PRORACUN 2018. PLAN IZMJENE RAZLIKA INDEKS 214.667.672 219.899.096 5.231.424 +2,44%   Namjenski prirez?   Iako u potpunosti podržavamo uvodenje javnog prijevoza centrom grada što ce biti vidljivo i prijedlogu rebalansa ne možemo se ne nacuditi izrecenim na press konferenciji uvaženih gosp. Kurelica i Kružica. Naime ne možemo vjerovati da gradski vijecnici ne poznaju propise pa vjerujemo da se ipak radi o manipulaciji jer je Zakonom o proracunu zabranjeno propisivanje namjene trošenja pojedinih prihoda. Prirez je tako nenamjenski prihod proracuna koji se može trošiti za bilo koje namjene. Svi nenamjenski prihodi proracuna u bitnom se troše za javne potrebe. Dakle buduci da je prirez vec ugraden u proracun kao i projekcije proracuna nije nam jasno kako ce se iz istih novaca financirati postojeci rashodi ako se citav iznos prireza izdvoji za javni prijevoz na novim linijama. Stoga pitanje City busa ili bilo kojeg drugog novog rashoda treba gledati iskljucivo kao trošak koji je ili Gradu potreban ili nije i ugraditi ga u Proracun ako se procijeni da je potreban. Hoce li ce postojeci prihodi proracuna, koji ukljucuju i prirez moci pokriti nove troškove ili ce trebati smanjivati neke od postojecih rashoda pitanja su na koja bi gradanima trebali vijecnici odgovoriti kod predstavljanja takvih ideja.    Da podsjetimo: Grad od prireza godišnje ubire cca 3.6 mil kuna Za javni prijevoz (prometuje i po Novoj cesti npr, uskladen je sa završetkom nastave…) godišnje se izdvaja cca 2.7 mil U odnosu na 2017.godini u 2018.znatno su povecana izdvajanja za javne potrebe za preko 10.mil kuna kao posljedica brojnih novih mjera koje su usvojene: predškolski odgoj = Povecanje u odnosu na 2017. za 3.2 mil. kuna otvaranjem nove zgrade Djecjeg vrtica = upisi veceg broja djece, ispunjavanje važecih državnih pedagoških standarda = povecanje broja osoblja = povecanje sredstava za zaposlene manji prihodi vrtica – besplatan vrtic za drugo dijete  osnovnoškolsko i srednje školsko obrazovanje odgoj = Povecanje u odnosu na 2017. za 1.3 mil. kuna Nabavka udžbenika za djecu OŠ Sufinanciranje nabavke udžbenika za srednjoškolce Povecanje broja stipendija Ostali programi i aktivnosti bez smanjenja dostignutih standarda socijalna prava i druge potpora stanovništvu = Povecanje u odnosu na 2017. za 3.2 mil. kuna povecanje naknada za novorodenu djecu novi oblici pomoci za umirovljenike s mirovinom do 3.000 kn: Ostali programi i aktivnosti bez smanjenja dostignutih standarda programi za mlade sredstva za rad Savjeta mladih izrada Lokalnog programa za mlade financiranje nocne linije 32      

Opatija