Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju clanka 3. tocke 5. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj: 11/12, 50/2, 39/13, 5/14, 32/14, 34/15, 26/16 i 35/17) gradonacelnik Grada Opatije raspisuje   N A T J E C A J ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA                 Predmet zakupa je poslovni prostor u Opatiji, na adresi M. Tita 64, površine 36,78 m² stanje prostora:  djelomicno ureden poslovni prostor, energetski razred: B, namjena: frizerska djelatnost pocetni iznos mjesecne zakupnine: 2.068,43 kuna uvecano za iznos PDV-a, trajanje zakupa: 5 godina                 PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:             Osnovne podatke o natjecateljima:   za ponudaca fizicke osobe (ime i prezime ponudaca, prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB) zajedno sa izjavom o zaštiti osobnih podataka u kojoj ponudac daje suglasnost na obradu i objavljivanje osobnih podataka), za ponudaca, pravnu osobu obvezu dostave podatka o pravnoj osobni (tvrtka i sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime zakonskog zastupnika ponudaca, njegovo prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB), podatke o dosadadnjem radu natjecatelja, dokaz da ponudac ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je odredena kao namjena poslovnog prostora, izjavu ponudaca da se u prijavi na natjecaj poziva na pravo prednosti za sklapanje ugovora o zakupu na temelju cl. 132 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i clanovima njihovih obitelji, dokaz kojim dokazuje svoj status i izjavu da nema sklopljen ugovor o zakupu drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren, izjavu natjecatelja da ce najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati Gradu Opatiji garanciju poslovne banke na iznos 6-o mjesecne zakupnine uvecane za iznos PDV-a (izjava mora biti popracena pismom namjere poslovne banke da ce u slucaju da ponudac bude izabran kao najpovoljniji ponudac istom izdati neopozivu garanciju u visini 6-o mjesecne zakupnine uvecane za iznos PDV-a kao instrument osiguranja placanja za pravovremeno placanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška elektricne energije, vode, komunalne naknade, i ostalih usluga i naknada za korištenje uredaja i zajednickih dijelova zgrade). Garancija mora biti važeca za razdoblje od najmanje šest mjeseci, a zakupac ce se prilikom potpisa ugovora o zakupu obvezati dostaviti izjavu o produženju garancije, prije njenog isteka, za svako slijedece razdoblje za koje je garancija izdana dok ugovor o zakupu traje. Umjesto garancije poslovne banke, ponudac može ponuditi i osiguranje putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva na nekretninama u svom vlasništvu s time što vrijednost nekretnine treba biti najmanje 50% veca od vrijednosti 6-o mjesecne zakupnine uvecane za iznos PDV-a. Iz ovog osiguranja Grad je ovlašten podmiriti neplacene zakupnine kao i sve troškove naplate iste. Umjesto garancije poslovne banke, odnosno fiducijarnog vlasništva, ponudac može ponuditi placanje iznosa 6-o mjesecne zakupnine uvecane za iznos PDV-a unaprijed za razdoblje dok ugovor o zakupu traje, izjavu natjecatelja da je upoznat da je Grad ovlašten iz osiguranja podmiriti neplacenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate, izjavu natjecatelja da prihvaca opce uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošcu prostora koji se daje u zakup, izjavu natjecatelja da je upoznat da je poslovni prostor potpuno ureden, izjavu natjecatelja kojom se obvezuje da ce, ako bude izabran najpovoljnijim ponudacem, sve radove uredenja prostora izvesti u skladu s pravilima struke i ishoditi sva odobrenja neophodna za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru, opširan opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja ce se pružati, dokaz o uplati garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa pocetne mjesecne zakupnine uvecano za iznos PDV-a. Izabrani ponudac gubi pravo na povrat pologa u slucaju da ne zakljuci ugovor o zakupu ili prilikom zakljucenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natjecajem. Po zakljucenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja placanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Grada koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu).    Jamcevina se uplacuje na racun Grada Opatije, IBAN: HR5723600001830200000 Proracun Grada Opatije, poziv na broj: HR68 7811- OIB za fizicke osobe ili za pravne osobe.    Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava. Ponude onih ponudaca koji po toj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponudaca kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda placanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova placanja,  nece se razmatrati.               KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:             – najpovoljnijom ponudom smatrat ce se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natjecaja sadrži i najviši iznos zakupnine.   Poslovni prostor može se pogledati dana 08. ožujka 2019. godine (petak) od 9,00 do 9,30 sati i izvršiti uvid u zapisnik sa utvrdenim elementima kvalitete i opremljenosti poslovnog prostora.               DOSTAVLJANJE PONUDA:             – pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, M. Tita 3, Opatija, sa naznakom “ZA NATJECAJ – POSLOVNI PROSTOR U OPATIJI, M.TITA 64 – NE OTVARATI” najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natjecaja.             Ponuda za natjecaj podnosi se na obrascima kojeg zainteresirani ponudaci mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 09,00 – 14,00 sati ili na Internet stranicama Grada (http://www.opatija.hr/hr/obrasci/).             Javno otvaranje ponuda održati ce se  19. ožujka 2019. godine u 13,00 sati u zgradi Grada Opatije – vijecnica, M. Tita 3. Uvodenje u posjed odmah po potpisivanju ugovora.             Zakupnik je dužan poceti obavljati djelatnost u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora o zakupu.             Komisija nece uzeti u razmatranje ponude ponudaca koji po bilo kojoj osnovi na dan zakljucenja natjecaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu, ili onih ponudaca  kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda placanja obveza prema Gradu, a ne pridržavaju se rokova placanja.              Gradonacelnik zadržava pravo da po provedenom natjecajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponudaca.   OBRAZAC     GRADONACELNIK   Ivo Dujmic, ing.  

Opatija