Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju clanka 3. stavak 1. tocke 5. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj: 11/12, 50/12, 39/13, 5/14, 32/14, 34/15, 26/16 i 35/17) gradonacelnik Grada Opatije raspisuje   N A T J E C A J ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA                Predmet zakupa je poslovni prostor u Opatiji, V. C. Emina 3, prizemlje, površine 7,91 m²              – stanje prostora: potpuno ureden poslovni prostor energetski razred: B              – namjena: kancelarijski prostor              – pocetni iznos mjesecne zakupnine: 794,36 kune uvecano za iznos PDV-a             –  trajanje zakupa: 5 godina, odnosno do pravomocnog utvrdenja prava vlasništva             PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:    – osnovne podatke o natjecateljima (prebivalište, državljanstvo za fizicke osobe i podatke o OIB-u, obrtnicu i rješenje o obrtu, dokaz o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe), – podatke o dosadašnjem radu natjecatelja, – dokaz da natjecatelji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je odredena kao namjena poslovnog prostora, – dokaz kojim osobe iz stavka 1. clanka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i clanovima njihovih obitelji imaju pravo zakljucenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude, dokazuju svoj status, – izjavu natjecatelja da ce najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati Gradu Opatija garanciju poslovne banke na iznos 6-o mjesecne zakupnine uvecane za iznos PDV-a (izjava mora biti popracena pismom namjere poslovne banke da ce u slucaju da ponudac bude izabran kao najpovoljniji ponudac istom izdati neopozivu garanciju u visini 6-o mjesecne zakupnine uvecane za iznos PDV-a kao instrument osiguranja placanja za pravovremeno placanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška elektricne energije, vode, komunalne naknade, i ostalih usluga i naknada za korištenje uredaja i zajednickih dijelova zgrade). Garancija mora biti važeca za razdoblje od najmanje šest mjeseci, a zakupac ce se prilikom potpisa ugovora o zakupu obvezati dostaviti izjavu o produženju garancije, prije njenog isteka, za svako slijedece razdoblje za koje je garancija izdana dok ugovor o zakupu traje. Umjesto garancije poslovne banke, ponudac može ponuditi i osiguranje putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva na nekretninama u svom vlasništvu s time što vrijednost nekretnine treba biti najmanje 50% veca od vrijednosti 6-o mjesecne zakupnine uvecane za iznos PDV-a. Iz ovog osiguranja Grad je ovlašten podmiriti neplacene zakupnine kao i sve troškove naplate iste. Umjesto garancije poslovne banke, odnosno fiducijarnog vlasništva ponudac može ponuditi placanje iznosa 6-o mjesecne zakupnine uvecane za iznos PDV-a unaprijed za razdoblje dok ugovor o zakupu traje. – izjavu natjecatelja da je upoznat da je Grad ovlašten iz osiguranja podmiriti neplacenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate, – izjavu natjecatelja da prihvaca opce uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošcu prostora koji se daje u zakup, – izjavu natjecatelja da je upoznat da je poslovni prostor potpuno ureden, – izjavu natjecatelja kojom se obvezuje da ce, ako bude izabran najpovoljnijim ponudacem, sve radove uredenja prostora izvesti u skladu s pravilima struke i ishoditi sva odobrenja neophodna za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru, – opširan opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja ce se pružati, – dokaz o uplati garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa pocetne mjesecne zakupnine uvecano za iznos PDV-a. Izabrani ponudac gubi pravo na povrat pologa u slucaju da ne zakljuci ugovor o zakupu ili prilikom zakljucenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natjecajem. Po zakljucenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja placanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Grada koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu),   – potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Ponude onih ponudaca koji po toj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponudaca kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda placanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova placanja, nece se razmatrati. Jamcevina se uplacuje na racun Grada Opatije, IBAN: HR5723600001830200000 Proracun Grada Opatije, poziv na broj: HR68 7811- OIB za fizicke osobe ili za pravne osobe.   KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE: – najpovoljnijom ponudom smatrat ce se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natjecaja sadrži i najviši iznos zakupnine.  Poslovni prostor može se pogledati dana 05.11.2018. godine (ponedjeljak) od 9,00 do 9,30 sati i izvršiti uvid u zapisnik s utvrdenim elementima kvalitete i opremljenosti poslovnog prostora.  DOSTAVLJANJE PONUDA: – pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, s naznakom “ZA NATJECAJ – POSLOVNI PROSTOR U OPATIJI, V.C.Emina 3 – NE OTVARATI” najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natjecaja. Ponuda za natjecaj podnosi se na obrascima kojeg zainteresirani ponudaci mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 08,00 – 15,00 sati. Javno otvaranje ponuda održat ce se 15.11.2018. godine u 13,00 sati u zgradi Grada Opatije – vijecnica, M.Tita 3. Uvodenje u posjed izvršit ce se odmah po potpisivanju ugovora. Zakupnik je dužan poceti obavljati djelatnost u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora o zakupu. Komisija nece uzeti u razmatranje ponude ponudaca koji po bilo kojoj osnovi na dan zakljucenja natjecaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu, ili onih ponudaca kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda placanja obveza prema Gradu, a ne pridržavaju se rokova placanja.   Gradonacelnik zadržava pravo da po provedenom natjecajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponudaca.                                                                                                                                                                                                                                            GRADONACELNIK Ivo Dujmic, ing.  

Opatija