Natječaj za prijam u službu – viši stručni suradnik za komunalno-pravne poslove

U „Narodnim novinama“ br. 40. od 19. travnja 2019. godine objavljen je natjecaj za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto viši strucni suradnik za komunalno-pravne poslove  (1 izvršitelj, m/ž), na neodredeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.   Od dana objave u „Narodnim novinama“ pocinje teci rok od 15 dana za podnošenje prijava na natjecaj. Posljednji dan za podnošenje prijava na natjecaj, predajom pošti ili izravno u pisarnicu Grada Opatije, je 6. svibnja 2019.g. Opis poslova radnog mjesta viši strucni suradnik za komunalno- pravne poslove: vodi upravni postupak i donosi rješenja o komunalnom doprinosu, komunalnoj naknadi i spomenickoj renti, vodi postupak utvrdivanja obveznika i razrez naknade za legalizaciju objekata, obavlja druge srodne poslove po nalogu procelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka. Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,40, uz osnovicu za izracun place u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Placu službenika cini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik rasporeden i osnovice za izracun place, uvecan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaca pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natjecaj. Izvori za pripremanje kandidata iz podrucja opce uprave i komunalnog gospodarstva: – Zakon o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) clanci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c, 67.-72., – Zakon o opcem upravnom postupku (NN br. 47/09) clanci 79.-82., 96.-121. i 133. – Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18 i 110/18) – cijeli tekst – Zakon o koncesijama ( NN 69/17) – cijeli tekst – Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN  br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16)- cijeli tekst – Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14)- cijeli tekst – Odluka o komunalnim djelatnostima na podrucju Grada Opatije ( SN PGŽ br. 43/18) – cijeli tekst – Odluka o komunalnom redu (SN PGŽ br. 13/09, 5/15 i 12/18)- cijeli tekst – Odluka o uredenju prometa na podrucju Grada Opatije (SN PGŽ br. 2/19) – cijeli tekst – Odluka o autotaksi prijevozu (SN PGŽ br. 21/18) – cijeli tekst – Odluka o komunalnoj naknadi ( SN PGŽ br. 43/18) – cijeli tekst – Odluka o komunalnom doprinosu ( SN PGŽ br. 43/18) – cijeli tekst – Odluka o visini spomenicke rente Grada Opatije (SN PGŽ br. 41/10, 39/14)-cijeli tekst – Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomenicke rente za sanaciju i obnovu procelja i krovova (SN PGŽ br. 32/18)-cijeli tekst – Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu (SN PGŽ br. 34/15)-cijeli tekst – Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina (SN PGŽ br. 4/96, 11/98, 18/08, 10/09)-cijeli tekst – Odluka o nacinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom (SN PGŽ br. 3/18)-cijeli tekst   Web-stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web-stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr . Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit ce objavljeno na  web- stranici te na oglasnoj ploci Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere. U Listi kandidata koja ce biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit ce navedeni inicijali kandidata, sa godinom rodenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat ce se još jedna znacajka koja ce ih razlikovati.   Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona te adresu elektronicke pošte na koje, u slucaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natjecajnog postupka. Dopunu prijavi moguce je podnijeti zakljucno do dana isteka natjecajnog roka. Kandidat može tijekom natjecajnog postupka pisanim putem povuci prijavu. Izabrani kandidat bit ce upucen na lijecnicki pregled (utvrdivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada. Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natjecaja, mogao dostaviti u obliku preslike.   NATJECAJ    

Opatija