Natječaj za prodaju nekretnina

  Na temelju clanka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), clanka 2.Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 i 32/16) i Odluke Gradonacelnika od 13.03.2019.g. i od 20.03.2019.g., Grad Opatija raspisuje   N A T J E C A J ZA PRODAJU NEKRETNINA   PREDMET PRODAJE:   175/800 dijela k.c. 220 vinograd od 1352 m2, upisana u zk.ul. 1616, k.o. Pobri   Pocetna cijena:  155.954,38 kuna plus troškovi objave natjecaja   Jamcevina: 15.595,43 kune   12/48 dijela k.c. 540/5 pašnjak od 76 m2, upisan u zk.ul. 2081, k.o. Poljane   Pocetna cijena: 10.954,38 kuna plus troškovi objave natjecaja   Jamcevina: 1.095,43 kune   Grad Opatija ce novom vlasniku izdati tabularnu ispravu na upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (ukljucivo i kamate obracunate na zakašnjelu uplatu i u slucaju kada je predvidena obrocna otplata). Nekretnine se kupuju u stanju ,,videno – kupljeno“   II.           SADRŽAJ PONUDE:                   Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizicke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), te dokaz o uplacenoj jamcevini za nekretnine koje su predmet prodaje.                 Jamcevina se uplacuje na žiro – racun Proracuna Grada Opatije broj HR572360000-1830200000, poziv na broj 68-7757-OIB. Pod dokazom o placenoj jamcevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamcevine s rokom važenja do 31.07.2019. godine, da ce banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamcevine. Grad Opatija naplatiti ce jamcevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponudaca.   ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom „NATJECAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI“.                 Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporucenom pošiljkom.   ROK ZAKLJUCENJA UGOVORA: -Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem ce se zakljuciti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upucivanja poziva sljedecem ponuditelju.   ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE:                 -15 dana od zakljucenja ugovora.                   U slucaju zakašnjenja placanja kupoprodajne cijene Grad Opatija ce kupcu obracunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeca do dana placanja.                                 Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvacena kao najpovoljnija ili ne pristupi zakljucenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamcevine.                                 Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamcevina ce se odabranom ponuditelju uracunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad ce vratiti jamcevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.                                   U slucaju da kupac zakasni s placanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamcevinu.                   Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.   OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:                                 Ponude ce se otvarati 03. 05. 2019. godine u 13 sati u Uredu Grada.                 Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natjecaja.                 U slucaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati ce se sljedeci ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponudenu cijenu prvog ponuditelja.                 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonacelnik.                 Gradonacelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja                 Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zakljucenja ugovora.     GRAD OPATIJA Gradonacelnik Ivo Dujmic, ing.    

Opatija