Nova izmjera k.o. Pobri

Foto: Mapio.net Temeljem cl.54 Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) i cl. 3 Pravilnika o izlaganju na javni uvid podataka, utvrdenih katastarskom izmjerom i klasiranjem zemljišta (NN 41/78), Podrucni ured za katastar Rijeka i Opcinski sud u Rijeci daju sljedecu                                                                    OBAVIJEST O izlaganju na javni uvid podataka prikupljenih i obradenih novom katastarskom izmjerom na podrucju katastarske opcine Pobri i postupku osnivanja, obnavljanja i dopunjavanja zemljišne knjige za k.o. Pobri. Provedena je nova katastarska izmjera zemljišta i izraden elaborat katastarske izmjere za podrucje nove katastarske opcine Pobri koja obuhvaca: Postojece katastarske opcine: k.o. Pobri Naselja: Pobri Nositeljima stvarnih prava na nekretninama, u postupku izlaganja, katastarsko povjerenstvo priopcit ce podatke prikupljene i obradene novom katastarskom izmjerom, a koji se odnose na podatke o broju, obliku, površini katastarske cestice, zatim podatke o zgradama i drugim gradevinama te podatke o nacinu uporabe katastarskih cestica i njezinih dijelova. Izlaganje obuhvaca priopcavanje i provjeravanje prikupljenih i obradenih katastarskih podataka. Na priopcene katastarske podatke prikupljene i obradene katastarskom izmjerom (koji se odnose na katastarsku cesticu, zgrade i druge gradevine te nacin uporabe) može se izjaviti prigovor katastarskom povjerenstvu usmeno na zapisnik prilikom priopcenja ili pismeno neposredno. Pozivaju se vlasnici i drugi nositelji stvarnih prava na zemljištu te ostale zainteresirane stranke da pristupe izlaganju katastarskih podataka ( po pozivu ili bez njega) kako bi omogucili otklanjanje eventualno ucinjenih pogrešaka i tako zaštitili svoja prava i interese. Uz postupak izlaganja katastarskih podataka prikupljenih katastarskom izmjerom k.o. Pobri provodit ce se istovremeno i povezani postupak osnivanja, obnavljanja i dopunjavanja zemljišne knjige za k.o. Pobri. Gore navedeni zajednicki postupci provodit ce se u prostoriji Grada Opatije (zgrada Komunalca), na adresi: Stubište Lipovica 2, Opatija, pocevši od:                                                                           25.02. 2019. godine Svim nositeljima prava na zemljištu na podrucju obuhvacenom katastarskom izmjerom bit ce dostavljeni pismeni pozivi na izlaganje katastarskih podataka s popisnim listovima posjeda u prilogu.       Procelnik:                                                                                        Predsjednik Opcinskog suda u Rijeci: Irena Benasic, dipl.ing.geod. v/r                                                               Vesna Katarincic, dipl.iur. v/r

Opatija