Obavijest o poništenju natječaja za dodjelu u zakup dijela javnog tunelskog skloništa u miru

  Na temelju odredbe cl. 96 Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15 i 118/18) te odredbe clanka 5. Odluke o davanju u zakup javnih tunelskih skloništa u miru («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 27/06), Gradonacelnik Grada Opatije dana 18. travnja 2019. godine, donosi   O D  L  U  K  U   Poništava se javni natjecaj za dodjelu u zakup dijela javnog tunelskog skloništa u miru u Opatiji, s ulazom na parkingu Tržnica, u površini od 44 m2 za djelatnost skladišta ambalaže, uz pocetni iznos mjesecne zakupnine od 27,00 kn/m2 uvecan za iznos PDV-a, objavljen u Novom listu dana 08. travnja 2019. godine, na mrežnim stranicama Grada i na oglasnoj ploci Grada Opatije, iz razloga što na objavljeni javni natjecaj do trenutka isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda. Na temelju Odluke Gradonacelnika KLASA: 363-04/19-01/23, URBROJ: 2156/01-03/01-19-2 od 03. travnja 2019. godine, raspisat ce se novi javni natjecaj za dodjelu u zakup dijela javnog tunelskog skloništa u miru u Opatiji, s ulazom na parkingu Tržnica. Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije.                                                                                                      GRADONACELNIK :                                                                                                        Ivo Dujmic, ing.  

Opatija