Odluka Povjerenstva: nema sukoba interesa

    Gradonacelnik Grada Opatije Ivo Dujmic primio je Obavijest o odlukama Povjerenstva za odlucivanje o sukobu interesa koje su mjerodavne za donošenje odluke o dodjeli koncesijskog odobrenja trgovackom društvu Marea d.o.o.: 1. Povjerenstvo za odlucivanje o sukobu interesa Odlukom Broj: 711-I-1194-P-234-17/18-04/17  od  15.06.2018.  je utvrdilo da gradonacelnik nije bio niti je u sukobu interesa: na stranici 9. u obrazloženju Odluke koja je dostupna na mrežnim stranicama Povjerenstva navedeno je: “Iz ocitovanja i dokumentacije ne proizlazi da bi dužnosnik Ivo Dujmic, gradonacelnik Grada Opatije odlucivao o nastanku navedenog poslovnog odnosa pa slijedom toga nisu utvrdene cinjenice i okolnosti na strani dužnosnika koje bi upucivale da je pocinio koje od zabranjenih djelovanja dužnosnika propisanih clankom 7.ZSSI-a.” 2. Povjerenstvo za odlucivanje o sukobu interesa odlukom Broj: 711-I-93-P234-17/19-06-17 od 16. studenog 2018. koja je objavljena 23. sijecnja 2019. godine na mrežnoj stranici Povjerenstva navedeno je da je gradonacelnik ucinio propust obavještavanja javnosti da tvrtka u vlasništvu njegove supruge ima poslovni odnos s Gradom. 3. Povjerenstvo za odlucivanje o sukobu interesa u Mišljenju pod brojem: 711-I303-M-14/19-04/17 od 1. veljace 2019. godine utvrdilo je i dalo uputu za daljnje postupanje gradonacelnika: „ Grad Opatija može stupiti u poslovni odnos s trgovackim društvom Marea d.o.o, u kojem je jedini vlasnik poslovnih udjela dužnosnikova supruga, ukoliko dužnosnik postupi u skladu s uputama Povjerenstva iz ovog mišljena.“ 4. Povjerenstvo za odlucivanje sukoba interese je konacno u Odluci Broj: 711-I-587-M-14/19-14-17 od 8. ožujka 2019. utvrdilo: „ I. Utvrduje se da je dužnosnik Ivo Dujmic, gradonacelnik Grada Opatije, postupio sukladno uputama sadržanim u mišljenju Povjerenstva broj: 711-I303-M-14/19-04/17 od 1. veljace 2019. g. pod tockama III. i IV. izreke. II. S obzirom da dužnosnik iz objektivnih razloga nije bio u mogucnosti postupiti po tocki II. izreke mišljenja Povjerenstva broj: 711-I303-M-14/19-04/17 od 1. veljace 2019. g., imajuci u vidu sve relevantne cinjenice, ocjenjuje se da se provedenim uputama omogucava izbjegavanje sukoba interesa i osigurava zakonito postupanje.“ O Odlukama Povjerenstva gradonacelnik je izvijestio i Vijece za dodjelu koncesijskih odobrenja.

Opatija