Otvorena Ponovna Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1)

Na temelju clanka 104. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine RH br. 153/13 i 65/17), Odluke Gradonacelnika Grada Opatije KLASA: 350-01/18-02/01, URBROJ: 2156/01-03/1-18-16 od 26. studenog 2018. i Odluke o izmjeni odluke o utvrdivanju i upucivanju na ponovnu javnu raspravu prijedloga Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Opatija KLASA: 350-01/18-02/01, URBROJ: 2156/01-03/1-18-18 od 29. studenog 2018., Upravni odjel za prostorno uredenje Grada Opatije objavljuje   P O N O V N U   J A V N U    R A S P R A V U o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Opatija (UPU 1)            Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Opatija provesti ce se u razdoblju od 7.12.2018 do 21.12.2018. godine.   Javni uvid u Plan moci ce se izvršiti svakog radnog dana u vrijeme trajanja javne rasprave od 8,00 do 16,00 sati u predvorju zgrade Grada Opatija, Ulica M. Tita 3 – prizemno te na mrežnim stranicama Grada Opatije – www.opatija.hr .   Javno izlaganje održati ce se: za tijela i osobe odredene posebnim propisima (tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlaštenjima i dr.): 18.12.2018. u 14,00 sati, u Vijecnici Grada Opatije, M.Tita 3 – prizemno, Opatija za gradane, Vijeca mjesnih odbora i dr.: 18.12.2018. u 18,00 sati u dvorani vile Antonio, Ul. V.Nazora 2, Opatija.   Prijedlozi i primjedbe mogu se davati samo na dijelove plana koji su u odnosu na prvu javnu raspravu izmijenjeni, na nacin da se upišu u Knjigu primjedbi, unesu u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku upute nositelju izrade Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uredenje, Opatija, M. Tita 3. Prijedlozi i primjedbe moraju biti citko napisani i potpisani s adresom podnositelja,  u protivnom se nece razmatrati. Rok za dostavljanje  prijedloga i primjedbi je 21.12.2018. godine.   dokumenti: Izmjene i dopune UPU Opatija – OBRAZLOŽENJE Izmjene i dopune UPU Opatija – ODREDBE ZA PROVO?ENJE Prijedlog plana za javnu raspravu – SAŽETAK korištenje i namjena površina          korištenje i namjena površina          korištenje i namjena površina promet ID PP                                   promet ID PP                                   promet ID PP                      pošta i telekomunikacije                  pošta i telekomunikacije                    pošta i telekomunikacije       energetski sustav         energetski sustav                             energetski sustav    korištenje voda  korištenje voda                                 korištenje voda                                odvodnja odvodnja otpadnih voda                                                         odvodnja podrucja posebnih uvjeta                 podrucja posebnih uvjeta  podrucja posebnih uvjeta podrucje primjene planskih mjera zaštite        podrucje primjene planskih mjera zaštite podrucje primjene planskih mjera zaštite uvjeti gradnje                                 uvjeti gradnje                                   uvjeti gradnje nacin gradnje                                   nacin gradnje                                 nacin gradnje                       UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE?ENJE GRADA OPATIJE  

Opatija