Ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1)

Na temelju clanka 104. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine RH br. 153/13 i 65/17) i Odluke Gradonacelnika Grada Opatije KLASA: 350-01/18-02/01, URBROJ: 2156/01-03/1-18-16 od 26. studenog 2018., Upravni odjel za prostorno uredenje Grada Opatije objavljuje     P O N O V N U   J A V N U    R A S P R A V U o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Opatija (UPU 1)            Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Opatija provesti ce se u razdoblju od 7.12.2018 do 21.12.2018. godine.   Javni uvid u Plan moci ce se izvršiti svakog radnog dana u vrijeme trajanja javne rasprave od 8,00 do 16,00 sati u predvorju zgrade Grada Opatija, Ulica M. Tita 3 – prizemno te na mrežnim stranicama Grada Opatije – www.opatija.hr .   Javno izlaganje održati ce se:         a)   za tijela i osobe odredene posebnim propisima (tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlaštenjima i dr.): 11.12.2018. u 14,00 sati, u Vijecnici Grada Opatije, M.Tita 3 – prizemno, Opatija            b)   za gradane, Vijeca mjesnih odbora i dr.: 11.12.2018. u 18,00 sati u dvorani vile Antonio, Ul.V.Nazora 2, Opatija.     Prijedlozi i primjedbe mogu se davati samo na dijelove plana koji su u odnosu na prvu javnu raspravu izmijenjeni, na nacin da se upišu u Knjigu primjedbi, unesu u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku upute nositelju izrade Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uredenje, Opatija, M. Tita 3. Prijedlozi i primjedbe moraju biti citko napisani i potpisani s adresom podnositelja,  u protivnom se nece razmatrati. Rok za dostavljanje  prijedloga i primjedbi je 21.12.2018. godine.         UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE?ENJE GRADA OPATIJE

Opatija