Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1)

Na temelju clanka 104. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine RH br. 153/13 i 65/17), Odluke Gradonacelnika Grada Opatije KLASA: 350-01/18-02/01, URBROJ: 2156/01-03/1-18-16 od 26. studenog 2018. i Odluke o izmjeni odluke o utvrdivanju i upucivanju na ponovnu javnu raspravu prijedloga Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Opatija KLASA: 350-01/18-02/01, URBROJ: 2156/01-03/1-18-18 od 29. studenog 2018., Upravni odjel za prostorno uredenje Grada Opatije obavještava o promjeni datuma održavanja Javnog izlaganja za   P O N O V N U   J A V N U    R A S P R A V U o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Opatija (UPU 1)             Javno izlaganje održati ce se: za tijela i osobe odredene posebnim propisima (tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlaštenjima i dr.): 18.12.2018. u 14,00 sati, u Vijecnici Grada Opatije, Maršala Tita 3 – prizemno, Opatija za gradane, Vijeca mjesnih odbora i dr.: 18.12.2018. u 18,00 sati u dvorani vile Antonio, Vladimira Nazora 2, Opatija.       UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE?ENJE GRADA OPATIJE  

Opatija