Poziv na davanje prijedloga građana na Prijedlog Proračuna Grada Opatije za razdoblje 2024. – 2026. godine

Grad Opatija ovim putem poziva sve zainteresirane građane da daju svoj prijedlog/komentar na Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2024. godinu te Projekciju za 2025. i 2026. godinu.

U materijalima se nalazi Obrazloženje ProračunaOpći dio proračuna te posebni dio Proračuna

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, odnosno ukupno prihodi i primici te rashodi i izdaci po vrstama (ekonomskoj klasifikaciji).

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Ističemo da svi prijedlozi moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke (Razdjel, Glava, Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje. Također bi prijedlog trebao sadržavati ime/naziv predlagatelja te obrazloženje.

U nastavku prikazujemo primjer prijedloga:

PREDLAGATELJ PRIJEDLOG  

OBRAZLOŽENJE

STAVKA PRORAČUNA STAVKA PRORAČUNA
 

 

RAZDJEL 2, Glava: Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Program: Manifestacije i obljetnice, Aktivnost: Manifestacije- javni poziv:

 

Smanjenje od 10.000 EUR

RAZDJEL 1, Glava: Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom, Program: Aktivnosti gradskog vijeća

Aktivnost: Potpore udrugama hrvatskih branitelja I boraca NOB-a

 

Povećanje od 10.000 EUR

Jedno od najvažnijih načela Proračuna je da isti mora biti uravnotežen = ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda. 

Prihodi koji nemaju točno utvrđenu namjenu – nenamjenski prihodi (porezi, zakup, ostali prihodi) mogu biti usmjereni na sve vrste rashoda, a u Gradu Opatiji uglavnom se troše za: javne potrebe, rashode za zaposlene i materijalne rashode Grada i proračunskih korisnika.

S druge strane Rashodi Proračuna mogu biti zadani (obvezni) i fakultativni.

Zadani rashodi (zakonske obveze JLS)

 • Otplate kredita, Predškolski odgoj,
 • Osnovno školsko obrazovanje (iz državnog proračuna se osiguravaju sredstva za plaće djelatnika, država definira minimalni standard koji se financira iz decentraliziranih sredstava poreza na dohodak)
 • Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Protupožarna zaštita (država definira minimalni standard za rad vatrogasnih postrojbi koji se financira iz decentraliziranih sredstava poreza na dohodak)
 • Plaće i materijalni rashodi stručnih službi Grada i ustanova JLS

Fakultativni rashodi odnose se na osiguravanje dodatnih standarda u javnim potrebama

 • Javne potrebe u kulturi (manifestacije, redovan rad udruga u kulturi…)
 • Javne potrebe u sportu
 • Socijalni programi i zdravstvena zaštita
 • Financiranje rada udruga i ustanova
 • Srednjoškolsko i visoko obrazovanje (stipendije, pokazne karte, projekti i aktivnosti srednjih škola i sl.)
 • dodatni programi u predškolskom odgoju i osnovnoškolskom obrazovanju (iznad minimalnog standarda)
 • Protupožarna zaštita iznad minimalnog standarda

Sukladno Zakonu o proračunu prijedlozi se NE mogu davati na Program: otplate kredita odnosno ne mogu biti vezani uz kreditno zaduženje Grada kao i na Proračunsku rezervu. Nadalje, sukladno namjeni izvora financiranja prijedlozi koji se odnose na Program gradnje komunalne infrastrukture mogu biti isključivo vezani uz rashode unutar toga Programa (radi namjenskih sredstava). Prijedlozi vezani uz stavke unutar programa održavanja također u pravilu moraju biti vezani uz rashode unutar toga Programa, osim u visini nenamjenskih izvora planiranih za realizaciju Programa. Prijedlozi vezani uz razvojne programe, kapitalna ulaganja u imovinu i prostorno-plansku dokumentaciju mogu biti vezani isključivo uz rashode za te Programe.

Vaše prijedloge, molimo, dostaviti najkasnije do 1. prosinca 2023. godine. Prijedlog možete dostaviti poštom, osobno u pisarnicu Grada, putem e-maila na adresu: [email protected] na definiranom obrascu.

Po isteku roka za dostavu prijedloga na web stranicama Grada Opatija objavit će se izvješće o rezultatima analize pristiglih prijedloga.

Priloženi dokumenti

Opatija