Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju clanka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 , 61/11i 4/2018), Povjerenstvo za provedbu natjecaja utvrduje L I S T U  K A N D I D A T A               prijavljenih za radno mjesto viši strucni suradnik za odnose s javnošcu, II kategorija, potkategorija viši strucni suradnik, klasifikacijski rang 6. u Ured grada, koji ispunjavaju formalne uvjete te cija je prijava pravodobna i uredna, i to:   G.G., 1978., Viškovo G.A., 1989., Viškovo M.Z., 1990., Rijeka O.P., 1975., Rijeka P.G., 1979., Matulji P.T., 1979., Rijeka P.N., 1985., Rijeka T.J., 1987., Rijeka V.E.LJ., 1973., Kastav V.M., 1982., Rijeka V.M., 1987., Veprinac Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zakljucena je s rednim brojem 11.   Povjerenstvo za provedbu natjecaja, putem web- stranice i oglasne ploce Grada Opatije, naprijed navedenim kandidatima upucuje   P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti   Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natjecaj za prijam u službu u Ured grada (1 izvršitelj m/ž), na neodredeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, koji je objavljen dana 16. svibnja  2018.g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploci i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u srijedu 20. lipnja 2018. godine u 09,00 sati na pisano testiranje i provjeru sposobnosti izražavanja. Provjera poznavanja engleskog jezika zapoceti ce istog dana u 11,00 sati. Mjesto održavanja je Vijecnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica Maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje i provjera sposobnosti izražavanja traje 60 minuta. Intervju ce biti obavljen s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova u svakom dijelu prethodne provjere. Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web – stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 16. svibnja 2018.godine. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet nece moci pristupiti testiranju. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natjecaja.   PREDSJEDNICA POVJERENSTVA       Vjera Ljubanovic, dipl. iur., v.r.

Opatija