Suglasnost za izvođenje radova

Suglasnost za izvođenje radova

     Grad Opatija izdao je suglasnost za privremeno zauzimanje dijela javno – prometne površine u Opatiji, Ulica Nikole Tesle i zatvaranje dijela ulice namijenjenog kretanju pješaka i to od spoja s ulicom V. Nazora do spoja s ulicom N. Tesle, sve po priloženoj skici, radi sigurnosnih uvjeta, za vrijeme izvodenja  gradevinskih radova na zidu okucnice, u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i propisima o zaštiti na radu. Zatvaranje dijela ulice se odobrava od 26. ožujka do 30. svibnja 2019., svakog radnog dana od ponedjeljka do subote od 8,00 do 16,00 sati, sukladno Odluci o zabrani izvodenja gradevinskih radova na podrucju Grada Opatije. Pješacka komunikacija dijelom ulice N. Tesle, nedjeljom i u vrijeme praznika i blagdana, mora biti otvorena. Investitor je dužan postaviti obostranu odgovarajucu prometnu signalizaciju po skici iz priloga tako da se pješaci pravovremeno obavijeste o izvodenju radova i preusmjeravanju na alternativne pravce kretanja. Sve štete i troškove nastale prema Gradu Opatiji ili trecim osobama prilikom izvodenja ovih radova snosi tražilac suglasnosti- investitor. Investitor je Roko Dunatov, a izvodac radova Vrecko d.o.o.  

Opatija