Usvojen UPU Opatija

Na jucerašnjoj 21. sjednici Gradskog vijeca Grada Opatije donesena je Izmjena i dopuna UPU-a Opatija s 15 glasova za i jednim suzdržanim. Urbanisticki plan uredenja naselja Opatija donesen je 16. ožujka 2009., a Izmjena i dopuna Plana donesena je 20. prosinca 2012. godine. Gradsko vijece Grada Opatije na svojoj sjednici 4. listopada 2016. godine donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Opatija. Jucer usvojenim UPU-om Opatija omogucit ce se, medu ostalim, izdvajanje sportske luke iz obuhvata luke za javni promet, preseljenje benzinske postaje INE sa Slatine, definirane su moguce lokacije za izgradnju policijske postaje i reciklažnog dvorišta, dizanje još jednog kata na lokaciji na ex gradske javne vage i na zgradi Prve pomoci… Usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nacinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom. Prvobitna Odluka usvojena je na sjednici Gradskog vijeca Grada Opatije 31. sijecnja 2018. godine. Dosadašnje iskustvo u primjeni ove Odluke pokazuje da, radi vece gustoce stanovništva i koncentracije turistickih smještajnih objekata u glavnim priobalnim naseljima (Opatija, Icici i Ika), uspostavljeni novi nacin odvoza komunalnog otpada dovodi do znacajnog usporavanja prometa na glavnim prometnim pravcima te stvaranja prometnih gužvi. Izmjenom ce se odvoz komunalnog otpada u naseljima Opatija, Icici i Ika provoditi od 5,00 sati ujutro, s time da korisnici usluga mogu svoje posude(vrecice) iznijeti vec od 21,00 sat prethodnog dana. Na tom podrucju je davatelj usluge dužan zapoceti preuzimanje otpada vec u 5,00 sati. Na ovaj nacin bi se na podrucju priobalnih naselja, glavni prometnici pravci oslobodili od komunalnih vozila prije jutarnje prometne špice. Vijecnici su usvojili i Prijedlog Izmjena i dopuna Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleda u 2019. godini Prijedlog izmjena i dopuna Programa motiviran je pokušajem pružanja potpore malim i mikro poduzetnicima koji apliciraju ili bi željeli aplicirati na raspoloživa bespovratna sredstva iz fondova EU na koja može aplicirati privatan sektor, medutim teško se odlucuju na pokušaj prijave jer postupak prijave iziskuje osiguravanja financijskih sredstva za placanje konzultanata, a ishod prijave je neizvjestan unatoc ispunjavanju svih uvjeta natjecaja. Izmjenama i dopunama Programa uvedeni su novi oblici poticaja: poticaj za troškove prijave na natjecaj za korištenje sredstava fondova EU ili nacionalnih fondova i proširenje postojeceg poticaja-subvencije kamata i na subvenciju kamata na kredite podignute u svrhu financiranja odnosno pred financiranja projekata odobrenih u sklopu natjecaja za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova. Usvojeno je subvencioniranje troškova konzultantskih usluga (izrade prijava, izrade studija, savjetovanja kod izrade prijava i dr naknade) u visini 30% stvarnih troškova, do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kuna te subvenciju kamata na kredite podignute u svrhu financiranja odnosno pred financiranja projekata odobrenih u sklopu natjecaja za bespovratna sredstva iz fondova eu ili nacionalnih fondova.  Opatijsko Gradsko vijece jucer je dobilo novu vijecnicu, dr.sc. Nevu Slani iz Akcije mladih koja je na vijecnickom mjestu zamijenila dr.sc. Roberta Kurelica, nakon što je zbog preseljenja u drugu jedinicu lokalne samouprave njegov mandat prestao po sili zakona. Neva Slani je ujedno potvrdena i na mjesto predsjednice Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.. Prihvaceno je Izvješce o radu Savjeta mladih Grada Opatije za prošlu godinu, a program rada Savjeta mladih predstavila je zamjenica predsjednika Savjeta mladih Sara Sušanj. Vijecnici su prihvatili i Prijedlog odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2019/2020. Pravo na suglasnost odobravalo se djeci koja su u pedagoškoj godini 2017/2018. imala suglasnost, uz uvjet prebivališta na podrucju Grada Opatije za sve clanove zajednickog domacinstva. Za pedagošku godinu 2019/2020. predvida se da ce se kapacitetima Djecjeg vrtica Opatija udovoljiti potrebama svih roditelja s podrucja Grada Opatije za smještaj djece u programe vrtica, stoga nije potrebno odobravati smještaj u drugim vrticima i kod dadilja, osim u slucajevima gdje djeca vec više godina polaze djecji vrtic izvan Opatije. Stoga roditelji iz dijelova grada koji zbog svojih geografskih, demografskih i ostalih specificnosti gravitira drugoj jedinici lokalne samouprave (primjerice naselja Vela i Mala Ucka), mogu dobiti suglasnost za sufinanciranje programa predškolskog odgoja u djecjem vrticu koji se nalazi na podrucju druge jedinice lokalne samouprave. Usvojeno je i Izvješce o ostvarenju Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu kao i Izvješce o ostvarenju Programa održavanja objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu te Informacija o radu gradonacelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine. Analizu stanja sustava civilne zaštite na podrucju Grada Opatije za 2018. godinu. i Plan sustava za 2019. podnio je zapovjednik JVP-a Opatija Gordan Filinic. Na temelju analize odredene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Opatije za razdoblje od 2016. do 2019. kojima se utvrduje smjer razvoja sustava civilne zaštite. Vijecnici su podržali taj plan, a isto tako dali su suglasnost na promjene Statuta Gradske knjižnice Viktora Cara Emina.

Opatija