Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju clanka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 , 61/11 i 4/2018), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrduje   L I S T U  K A N D I D A T A               prijavljenih za radno mjesto viši strucni suradnik za upravljanje imovinom  u Uredu grada, koji ispunjavaju formalne uvjete te cija je prijava pravodobna i uredna, i to:   M.B., 1985., Rijeka M.C., 1990., Rijeka P.D., 1991., Rijeka V.E.B., 1984., Matulji I.G., 1983., Jurdani A.G., 1989., Lovran I.J., 1989., Rab M.M., 1984., Bakar Z.P., 1984., Icici D.Š., 1992., Rijeka L.Z., 1968., Jurdani   Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zakljucena je s rednim brojem 11.   Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web- stranice i oglasne ploce Grada Opatije, naprijed navedenim kandidatima upucuje P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti        Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na oglas za prijam u službu u Ured grada (1 izvršitelj m/ž), na odredeno vrijeme radi zamjene službenice na bolovanju, rodiljnom i roditeljskom dopustu, do njezinog povratka na posao, koji je objavljen dana 13. lipnja 2018.g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploci i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u petak 06. srpnja 2018. godine u 09,30 sati na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijecnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica Maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit ce obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu. Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 13. lipnja  2018.godine. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet nece moci pristupiti testiranju. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.   PREDSJEDNICA POVJERENSTVA     Jasna Lovrovic Kirincic, dipl. iur.

Opatija