Osnovnoškolsko obrazovanje

Opis programa

Zadovoljavanje potreba građana Grada Opatije, odnosno društvena briga za odgoj, obrazovanje i skrb djece i mladih je prioritetno područje svakoga grada. Cilj programa je osigurati uvjete za kvalitetnu brigu za odgoj i obrazovanje djece.

Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se unapređuje kvaliteta života djece, o odnosi se na:

– osiguranje sredstava za financiranje prijevoza učenika koji udovoljavaju zakonskim kriterijima
– ostvarivanje prava i potreba djece na području dječjih prava
– razvoj i unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece
– poticanje dječjeg  stvaralaštva i poticanje na kreativno provođenje slobodnog vremena 
– sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za učenike 
– sufinanciranje programa organizacija civilnog društva 
– sufinanciranje produženog boravka za učenike od 1.- 4. razreda s područja Grada Opatije, a koji pohađaju školu u Lovranu

CILJEVI

Cilj programa je stvaranje i osiguravanje uvjeta za provođenje aktivnosti i projekata koji unapređuju kvalitetu života djece te razvoj sposobnosti, potencijala, vještina i kompetencija svih učenika, uz individualizirani pristup za djecu s teškoćama u razvoju. To podrazumijeva ostvarivanje prava djece, odnosno omogućavanje razvoja, odgoja i obrazovanja učenika, u skladu s općim kulturnim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, uz učenje o poštivanju različitosti i toleranciju te učenje o aktivnom i odgovornom sudjelovanju u demokratskom razvoju društva. Cilj je zadržati postojeće aktivnosti i projekte na minimalno istoj razini kao prethodnih godina, obzirom na važnost kontinuiteta rada s učenicima.

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.; strateški cilj III, strateški prioritet 8), mjera A.

PRAVO NA SUFINANCIRANJE

Pravo na sufinanciranje nabavke radnih bilježnica

Proračunom su osigurana sredstva za jednokratnu pomoć za nabavu radnih bilježnica za obvezne predmete i to:

– za učenike nižih razreda osnovne škole (I-IV) – 50 € po učeniku,
– za učenike viših razreda osnovne škole (V-VIII) – 80 € kn po učeniku.

Pravo na ovaj oblik pomoći imaju djeca s prebivalištem na području Grada Opatije uz uvjet da barem jedan (1) roditelj također ima prebivalište na području Grada Opatije, a da je škola koju učenik pohađa na području Primorsko-goranske županije.

Pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole

Pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

Zahtjev za financiranje marende učenicima osnovne škole

Pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole

Pravo na financiranje produženog boravka učenicima od 1. – 4. razreda osnovne škole za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava uvjet prihoda ili posebni uvjet te ukoliko su roditelji zaposleni.

Iznimno, Socijalno vijeće Grada Opatije može odobriti pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole u slučaju da stručne službe Centra za socijalnu skrb i osnovne škole preporuče produženi boravak, a zbog socio-ekonomskih uvjeta u obitelji.

Zahtjev za financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole

 

ŠKOLA

Osnovna škola “Rikard Katalinić Jeretov”

Nova cesta 53
HR – 51410 Opatija
tel: 051 / 703 – 910
e-mail: [email protected]

Zgrada Volosko – tel. 051 / 701 – 279

Područna škola Ičići – tel. 051 / 704 – 311

Područna škola Veprinac – tel. 051 / 299 – 082

AKTI I PRAVILNICI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Državni pedagoški standard (NN 63/08, 90/10)
Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18, 59/19)

VIJESTI

Opatija