Programi poticanja poduzetništva

Gradsko vijeće Grada Opatije je, na sjednici održanoj dana 10. veljače 2021. godine, donijelo Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2021. godini.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za zapošljavanje iz točke 2.1. Javnog poziva potrebno je priložiti:

 1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,
 2. Financijsku dokumentaciju za utvrđivanje kriterija odnosno veličine poslodavca (za trgovačka društva):
 3. godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac, ovjeren na FINA-i,
 4. prijavu poreza na dobit za godinu za koju je dospjela obveza podnošenja porezne prijave s Bilancom i Računom dobiti i gubitka, ovjerenu od strane Porezne uprave,
 5. Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva. Izjava mora sadržavati i podatak o broju zaposlenih osoba na neodređeno i određeno vrijeme, te podatak o trajanju radnog odnosa na određeno vrijeme,
 6. Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (JOPPD obrazac), porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima za obvezna osiguranja za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je zaposlena osoba za koju se traži potpora, ovjeren od strane Porezne uprave,
 7. Popis osoba za koje se traži potpora,
 8. Dokaz o utvrđivanju invaliditeta,
 9. Presliku osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora,
 10. Ugovor o radu sa osobom za koju se traži potpora,
 11. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji zavoda za osobu za koju se traži poticaj iz koje mora biti vidljivo da je osoba prijavljena kod podnositelja Zahtjeva,
 12. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,
 13. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti,
 14. Dokaz o poslovnoj jedinici na području Grada Opatije (dostavljaju mikro i mali poduzetnici koji nemaju sjedište na području Grada Opatije – npr. Ugovor o zakupu poslovne jedinice na području Grada Opatije ili dokaz o vlasništvu poslovnog prostora u kojem je smještena poslovna jedinica na području Grada Opatije ili slično).

 

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja iz točke 2.2.1. Javnog poziva potrebno je priložiti:

 1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,
 2. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,
 3. Ovjereni obrazac prijave u registar obveznika poreza na dohodak,
 4. Presliku osobne iskaznice,
 5. Izjavu da podnositelj zahtjeva nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca odnosno da nije u mirovini,
 6. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti,
 7. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji zavoda za osobu za koju se traži poticaj iz koje mora biti vidljivo da je osoba prijavljena kod podnositelja Zahtjeva.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti OPG-a ili SOPG-a iz točke 2.2.2. Javnog poziva potrebno je priložiti:

 1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,
 2. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,
 3. Ovjereni obrazac prijave u registar obveznika poreza na dohodak ili izjava da nije upisan u registar obveznika poreza na dohodak,
 4. Presliku osobne iskaznice,
 5. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.

 

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za subvenciju kamate na kredite iz točke 2.3.1. Javnog poziva potrebno je priložiti:

 1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,
 2. Presliku Ugovora o kreditu,
 3. Otplatni plan,
 4. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,
 5. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.

 

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za subvenciju kamate na kredite iz točke 2.3.2. Javnog poziva potrebno je priložiti:

 1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,
 2. Presliku Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,
 3. Presliku Ugovora o kreditu,
 4. Otplatni plan,
 5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,
 6. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.

 

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za obavljanje djelatnosti u zaleđu i na području pojedinih mjesnih odbora iz točke 2.4. Javnog poziva potrebno je priložiti:

 1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,
 2. Presliku Ugovora o korištenju prostora,
 3. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,
 4. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.

 

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova iz točke 2.5. Javnog poziva potrebno je priložiti:

 1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,
 2. Dokaz o izvršenoj prijavi na natječaj za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova,
 3. Presliku prijave (prijavnog obrasca),
 4. Presliku ugovora / narudžbenice iz kojih mora biti razvidna opis i vrsta usluge kao i ugovorena cijena,
 5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,
 6. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.

 

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za studiranje nosioca obrta i slobodnih zanimanja i članova uže obitelji iz točke 2.6. Javnog poziva potrebno je priložiti:

 1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,
 2. Ovjereni obrazac prijave u registar obveznika poreza na dohodak ili izjava da nije upisan u registar obveznika poreza na dohodak,
 3. Preslika osobne iskaznice nosioca obrta i slobodnih zanimanja
 4. Dokaz o upisu školovanja (školska godina ili ciklus)
 5. Račun za školarinu ili drugi dokument kojim se dokazuje obveza plaćanja školarine
 6. Dokaz o izvršenom plaćanju školarine u slučaju refundacije troška školarine
 7. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate
 8. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.

 

Dodatni dokumenti u slučaju korištenja potpore za članove obitelji (supružnik, djeca):

 1. Preslika osobne iskaznice člana uže obitelji za kojega se traži poticaj (Polaznik programa stručnog usavršavanja ili Student)
 2. Izjava o članovima obitelji (u prilogu)
 3. Dokaz o radnom statusu člana obitelji:
 4. ukoliko je član obitelji zaposlen u obrtu ili slobodnom zanimanju:

– ugovor o radu

– potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji zavoda za osobu za koju se traži poticaj iz koje mora biti vidljivo da je osoba prijavljena kod podnositelja Zahtjeva,

 1. b) ukoliko član obitelji nije zaposlen u obrtu ili slobodnom zanimanju:
 • izjava obrtnika da član obitelji za kojega se traži poticaj pomaže u obavljanju obrta ili slobodnog zanimanja bez zasnivanja radnog odnosa (sukladno Zakonu o obrtu i potvrdi strukovne organizacije); izjava mora biti ovjerena kod javnog bilježnika

 

KONTAKT
Armen Gurguška, mag. iur.
tel. 051 680 158
javna.nabava@opatija.hr
armen.gurguska@opatija.hr
 
Maršala Tita 3

HR – 51410 Opatija

POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJNEZAPOSLENIH OSOBA:
 1. za svaku novozaposlenu osobu (s navršenih 30 godina)
  1.  jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna i
  2.  12 mjesečnih poticaja u visini od 20% bruto plaće, a najviše do 5.000,00 kuna mjesečno,
 2. za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina
  1.  jednokratni poticaj u iznosu od 11.000,00 kuna i
  2.  12 mjesečnih poticaja u visini od 25% bruto plaće, a najviše do 6.000,00 kuna mjesečno,
 3. za svaku novozaposlenu osobu s invaliditetom
  1.  jednokratni poticaj u iznosu od 15.000,00 kuna i
  2. 12 mjesečnih poticaja u visini do 30% bruto plaće, a najviše do 8.000,00 kuna mjesečno,
 
POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI
 1. za otvaranje obrta i slobodnih zanimanja
  1. jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna i
  2. 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 4.000,00 kuna
 2. za otvaranje OPG-a (obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva)
  1. jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna i
  2. 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 4.000,00 kuna pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika poreza na dohodak

Informacija o realizaciji Programa

Grad Opatija je od 2011. godine započeo s provedbom Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva koji su se sastojali od poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba kao i poticaja za početak obavljanja obrtničkih djelatnosti. Do sada je ukupno putem raspisanih poziva od 2011. do 2021. godine dodijeljeno ukupno poticaja u iznosu od 5,9 milijuna kuna, prema vrstama kako slijedi:

GODINA
POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA
POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI
POTICAJI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI U ZALEĐU
POTICAJ ZA KONZULTANTSKE USLUGE
POTICAJ ZA ŠKOLOVANJE OBRTNIKA
UKUPNO POTICAJA

2011

6

5

11

2012

3

7

10

2013

4

6

10

2014

9

8

17

2015

14

11

25

2016

19

12

31

2017.

11

17

28

2018.

28

27

1

56

2019.

16

25

3

1

45

2020.

25351

61

2021.

13131

0

1 28

SVEUK.

148

166

6

1

1

322

 

Vijesti

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija