Javno savjetovanje o prijedlogu programa poticanja zapošljavanja, poduzetništva i razvoja zaleđa za 2018. godinu

Javno savjetovanje o prijedlogu programa poticanja zapošljavanja, poduzetništva i razvoja zaleđa za 2018. godinu

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošcu oko prijedloga poticanja zapošljavanja poduzetništva i razvoja zaleda za 2018. godinu. Javno savjetovanje traje od 12. sijecnja 2018. do 19. sijecnja 2018. godine, a zainteresirani mogu svoje prijedloge mišljenja i primjedbe poslati do navedenog roka na e-mail adrese: [email protected] ili [email protected]     OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA   ANALIZA UCINAKA DOSADAŠNJIH PROGRAMA     Grad Opatija je od 2011. godine zapoceo sa provedbom Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva koji su se sastojali od poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba kao i poticaja za pocetak obavljanja obrtnickih djelatnosti. Do sada je ukupno putem raspisanih poziva od 2011. do 2017. godine dodijeljeno ukupno poticaja kako slijedi: GODINA POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA POTICAJI ZA POCETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI UKUPNO POTICAJA 2011 6 5 11 2012 3 7 10 2013 4 6 10 2014 9 8 17 2015 14 11 25 2016 19 12 31 2017. 11 17 28 SVEUKUPNO 66 66 132     2.     PRIJEDLOG PROGRAMA ZA 2018. GODINU   Prijedlogom Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2018. predvideni su u bitnom isti oblici poticaja kao i u prethodnoj godini. Visina potpora koje se predlažu ovim Programom temelji se na Zakljucku gradonacelnika KLASA: 403-01/17-01/05 kojim su utvrdene smjernice za izradu Programa. Tako se ovim prijedlogom predvidaju slijedeci oblici i visina poticaja:   A.     POTICAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA:   a)      za svaku novozaposlenu osobu (sa navršenih 30. godina) – jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna (do sada 5.000,00 kn) i – 12 mjesecnih poticaja u visini od 20% bruto place, a najviše do 2.500,00 kuna (do sada 1.500,00 kn) mjesecno,      b) za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina         – jednokratni poticaj u iznosu od 11.000,00 kuna (do sada 6.000,00 kn) i – 12 mjesecnih poticaja u visini od 25% bruto place, a najviše do 3.000,00 kuna mjesecno (do sada 1.800,00 kn),     c) za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom: – jednokratni poticaj u iznosu od 15.000,00 kuna (do sada 10.000,00 kn) i – 12 mjesecnih poticaja u visini do 30% bruto place, a najviše do 4.000,00 kuna mjesecno (do sada 2.500,00 kn)   Osoba za koju se traže poticaji mora ispunjavati slijedece uvjete : – imati prebivalište na podrucju grada, – biti nezaposlena minimalno 1 mjesec prije podnošenja zahtjeva s time da se zaposlenjem ne smatra ugovor o strucnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa – mora ostati u radnom odnosu najmanje 12 mjeseci od isteka mjeseca nakon podnošenja zahtjeva – nije koristila poticaj za pocetak obavljanja registrirane djelatnosti u protekle 2 (dvije) godine.             Korisnik sredstava poticaja za zapošljavanje ima slijedece obveze: – obavljati djelatnost na podrucju Grada Opatije za vrijeme trajanja ugovora – zadržati isti broj zaposlenih osoba, ukljucujuci i novozaposlenu osobu najmanje 12 mjeseci  od isteka mjeseca nakon zahtjeva za dodjelu poticaja po ovom programu,  – ne smije imati nepodmirenih obveza prema gradu kao i obveza na ime javnih davanja s time da se može ostvariti poticaj i u slucaju dugovanja pod uvjetom da je poduzetniku odobrena obrocna otplata koja se uredno otplacuje   B.     POTICAJ ZA POCETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI:   a)      za otvaranje obrta i slobodnih zanimanja – jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna (do sada 5.000 kn) – 12 mjesecnih poticaja u iznosu od 2.000,00 kuna (do sada 1.000 kn)         b) za otvaranje OPG-a (obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva) –   jednokratni poticaj u iznosu od 6.000,00 kuna (do sada 3.000 kn) – 12 mjesecnih poticaja u iznosu od 1.000,00 kuna pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika poreza na dohodak (do sada 500 kn)   Korisnik sredstava poticaja za otvaranje obrta i drugih slobodnih zanimanja slijedece obveze: – treba imati prebivalište na podrucju grada Opatije – mora obavljati djelatnost najmanje 12 mjeseci od isteka mjeseca u kojem je predan zahtjev – ne smije imati nepodmirenih obveza prema gradu kao i obveza na ime javnih davanja s time da se može koristiti poticaj i u slucaju dugovanja pod uvjetom da je poduzetniku odobrena obrocna otplata koja se uredno otplacuje – ne smije biti u radnom odnosu kod drugog poslodavca niti u mirovini .   Korisnik sredstava poticaja za OPG-a ima slijedece obveze: – treba imati prebivalište na podrucju grada Opatije – mora obavljati djelatnost najmanje 12 mjeseci od isteka mjeseca u kojem je predan zahtjev – ne smije imati nepodmirenih obveza prema gradu kao i obveza na ime javnih davanja s time da se može koristiti poticaj i u slucaju dugovanja pod uvjetom da je poduzetniku odobrena obrocna otplata koja se uredno otplacuje – može biti u radnom odnosu kod drugog poslodavca kao i u mirovini (NOVO)   C.      SUBVENCIJA KAMATA NA KREDITE   –  Ovaj oblik poticaja obuhvaca subvenciju kamata od dva (2) postotna poena u sklopu Programa kreditiranja poduzetnika koje raspisuje i ugovara Županija primorsko goranska ili pojedina Ministarstva Republike Hrvatske do maksimalnog iznosa od 20.000 kuna na godišnjoj razini. Korisnik sredstava poticaja za kamate – treba imati sjedište/prebivalište na podrucju Grada Opatije – treba imati zakljucen ugovor o kreditu po natjecaju Primorsko-goranske županije ili po natjecaju nadležnih ministarstava Republike Hrvatske – ne smije imati nepodmirenih obveza prema gradu kao i obveza na ime javnih davanja s time da se može koristiti poticaj i u slucaju dugovanja pod uvjetom da je poduzetniku odobrena obrocna otplata koja se uredno otplacuje.     D.     POTICANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI U ZALE?U- NOVI OBLIK POTICAJA   Temeljem rasprava na kolegiju gradonacelnika vezanim uz problematiku djelatnosti trgovine na malo prehrambenim proizvodima u naseljima u zaledu kao i ugostiteljskoj djelatnosti u sklopu bocarija ili društvenih domova takoder u zaledu ovim prijedlogom predlažu se poticaji kroz subvenciju troškova korištenja prostora (zakupnina i komunalna naknada). Tako se predlažu poticaji za obavljanje djelatnosti u zaladu koje mogu koristiti poduzetnici iz clanka 2. koji obavljaju djelatnosti trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima na podrucju naselja Veprinac, Vela i Mala Ucka, Poljane, i Dobrec ili koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na podrucju naselja Veprinac, Vela i Mala Ucka, Poljane, Pobri, Ika, Opric  i Dobrec u sklopu društvenih domova ili sportskih objekata kojima upravljaju sportski klubovi (bocarije). Poticaji za obavljanje djelatnosti sastoje se od 12 mjesecnih poticaja za subvenciju troškova korištenja prostora (zakupnine i komunalne naknade) u visini stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 1,000,00 kuna mjesecno. Poticaje iz stavka 1. i 2. ovog clanka ne može se odobriti osobama koje istovremeno koriste poticaj za pocetak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja.   U ostalim odredbama Program se nije u bitnome mijenjao. Poticaje i nadalje mogu koristiti iskljucivo mikro i mali poduzetnici Kao i do sada poduzetnici koji su po prethodnim Programima Grada vec koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj dobili, osim ukoliko ne zaposle osobu za koju nisu koristiti poticaj za zapošljavanje, te da obrtnici koji su po prethodnim Programima Grada vec koristili poticaj za pocetak obavljanja djelatnosti, ne mogu ponovno koristiti isti oblik poticaja. U slucaju da dode do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika (prije isteka ugovora o radu) kod korisnika sredstava ili prestanka obrta, unutar rokova iz Programa korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplacena sredstva po osnovi danih poticaja. Izuzetno korisnici sredstava ne bi bili u obvezi vratiti Gradu Opatija isplacena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika za koji se poticaj primljen zaposle drugog zaposlenika koji ispunjava iste uvjete i to u roku od 60 dana od raskida radnog odnosa. Ako se raskine radni odnos za drugim zaposlenicima prije isteka ugovora o radu poticaj se ne bi morao vracati ako korisnik zaposli drugu osobu minimalno na razdoblje trajanja ugovora o dodjeli poticaja. Korisnik poticaja za pocetak obavljanja registrirane djelatnosti nije obvezan vratiti Gradu Opatija isplacena sredstva pod uvjetom da nakon prestanka obavljanja sporednog zanimanja koje je zbog visine ostvarenih primitaka od obavljanja sporednog zanimanja u tekucoj kalendarskoj godini, bio obavezan od 1. sijecnja iduce kalendarske godine prestati obavljati istu, te u roku od 30 dana, nastavi obavljati djelatnost upisom novog obrta. Takoder se propisuje obracun kamata po stopi od 4,5% u slucaju da se isplaceni poticaji ne vrate u odredenom roku za povrat kada ta se za to ispune uvjeti.   Treba istaknuti da se potpore mogu isplacivati iskljucivo sukladno Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni clanaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list EU L 352) kao potpore malih vrijednosti po kojima primatelj potpore ne smije primiti više od 200.000 EUR-a potpora u tri godine. Stoga ce svaki podnositelj zahtjeva biti obvezan popuniti posebnu izjavu koja dokazuje da se radi o potporama malih vrijednosti.   Potrebno je naglasiti da i Zavod za zapošljavanje svake godine provodi vlastite Programe poticanja zapošljavanja te da bi se poduzetnici kod donošenja poslovnih odluka zasigurno trebali upoznati i sa istima.   Proracunom za 2018. za ovu je namjenu osiguran iznos od 800.000 kuna, od cega se 280.000 kuna odnosi na obveze po ugovorima zakljucenim u 2017.godini.                                                                                              IZVJEŠCE SA JAVNE RASPRAVE

Opatija