Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2022. godini

Na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba, gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

JAVNI POZIV

za financiranje javnih potreba u 2022.godini

 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava (projekata i programa) za financiranje/sufinanciranje  javnih potreba u 2022 .godini.

 

Prijave se podnose za sljedeća područja:

 1. zdravi grad,
 2. predškolski odgoj i obrazovanje,
 3. osnovnoškolsko obrazovanje,
 4. srednjoškolsko i ostalo obrazovanje,
 5. mladi,
 6. kultura,
 7. tehnička kultura,
 8. manifestacije u kulturi,
 9. manifestacije u sportu[1],
 10. socijalna skrb i zdravstvena zaštita i
 11. ostalo

 

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

 • usklađenost sa Strategijom razvoja Grada Opatije 2014-2020.
 • usklađenost s Destinacijskim akcijskim planom Opatije 2016-2020.
 • usklađenost s programskim načelima gradskih projekata (Grad Opatija – Zdravi grad i Grad Opatija -prijatelj djece) odnosno usklađenost s mjerama na području odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite i sl. iz nacionalnih strategija, politika i/ili programa,
 • usklađenost s Lokalnim programom za mlade Grada Opatije 2018.-2021.,
 • usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Grada Opatije i njihova uključenost u razvoj i praćenje,
 • novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema, uključivanje volontera (naročito s područja Grada Opatije),
 • suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Grada Opatije,
 • osigurani resursi za provedbu projekta/programa,
 • uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Grada Opatije (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, medijska popraćenost, itd.),
 • financiranje iz drugih izvora (PGŽ, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i slično),
 • usklađenost s terminima održavanja manifestacija od posebne važnosti za Grad ili gradskih ustanova.

Za edukativne projekte/programe koji imaju isti sadržaj i ciljeve te obuhvaćaju iste korisnike, prednost ima ona koji ima verificirani program ili neku od licenci (Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ili neke druge institucije).

Prijave za projekte i programe u sportu provest će se u skladu sa Zakonom o sportu ( NN broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20).

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj, registrirane za obavljanje djelatnosti u navedenim društvenim  djelatnostima.

 

Prijava na javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

 1. obrasce prijave koji moraju biti točno i u cjelosti popunjeni i ovjereni i to:

Obrazac 1.      PODACI O UDRUZI

Obrazac 2.      PODACI O PROJEKTU/PROGRAMU

Obrazac 3.      PRORAČUN PROJEKTA/PROGRAMA

Obrazac 4.      IZJAVA O PARTNERSTVU (ukoliko se prijavljuje u partnerstvu)

Obrazac 5.       PRIJAVA POTREBE KORIŠTENJA PROSTORA ZA PROVEDBU PROJEKTA/PROGRAMA,

Obrazac 6.       IZJAVA o financiranim projektima prijavitelja iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2019. i 2020.godini

 

 1. potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijave nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja (samo za tvrtke);
 2. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za voditelja projekta/programa, u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave javnog poziva.

Ujedno se može priložiti:

 1. presliku verifikacije programa/projekta izdane od nadležne institucije (MZOS ili sl.),
 2. zapisi, publikacije, novinski članci, fotografije koji opisuju rad OCD i koji se odnose na projekt/program,
 3. pisma namjere kojima se objašnjavaju potencijalne suradnje unutar projekta s drugim OCD, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave,
 4. životopis voditelja projekta/programa,
 5. pisma preporuke relevantnih institucija, dosadašnjih korisnika, donatora i sl.
 6. evaluacijske listiće,…

Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog javnim pozivom, nepotpune ponude, ponude podnositelja prijave koji ima nepodmirene obveze prema Gradu Opatiji te podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu.

Neće se financirati projekti/programi koji se ne održavaju na području Grada Opatije.

Korisnici i broj i iznos dodijeljenih potpora uskladiti će se s raspoloživim proračunskim sredstvima.

Prijave ponuda šalju se preporučenom poštom na adresu GRAD OPATIJA, M.Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA JAVNE POTREBE 2022“ ili

se predaju u pisarnici Grada Opatije, M.Tita 3. zaključno s 15.studenim 2021.

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na telefon 680-142, 680-145, 680-146 ili na e-mail [email protected], [email protected], [email protected]

 

GRAD OPATIJA

 

[1] Sportski klubovi – članovi Sportskog saveza Grada Opatije svoje prijave za manifestacije u sportu dostavljaju isključivo Sportskom savezu Grada Opatije, a u skladu s Javnim potrebama u sportu

Priloženi dokumenti

Opatija