Lokalni program za mlade

Lokalni program za mlade je prvi strateški dokument namijenjen mladima, koji ima za cilj poboljšati kvalitetu života mladih u lokalnoj zajednici do kraja 2021. godine. Objedinjuje potencijale mladih i za mlade, njihove potrebe kao i mogućnosti koje su im dostupne u zajednici.

Temelj izrade Lokalnog programa za mlade

Lokalni program za mlade Grada Opatije 2018.-2021. usvojen je na 18.sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije održanoj 29. siječnja 2019.godine. 

Sveobuhvatan i složen proces izrade odvijao se u razdoblju od ožujka do studenog 2018. godine, a sastojao se od niza različitih aktivnosti kojima su ispitane potrebe mladih, dosadašnja i planirana ulaganja u mlade iz proračuna Grada te potencijali zajednice na raspolaganju mladima kao svojevrsna „mapa zajednice“. Proces je koordinirala Udruga Žmergo, najdugovječnija udruga koja se bavi mladima, a koju su i osnovali sami mladi, u uskoj suradnji s Gradom Opatijom i Savjetom mladih Grada Opatije, potičući aktivno sudjelovanje svih mladih u zajednici kao i onih koji direktno djeluju za mlade.
Ovaj dokument sadrži pregled ciljeva, mjera i aktivnosti lokalne politike za mlade za razdoblje od 2018. do 2021. te predstavlja politiku prema mladima s područja Opatije kojom se nastoji odgovoriti na ispitane potrebe i interese mladih. Time se želi unaprijediti položaj mladih Opatijaca, potaknuti njihov ostanak te osnažiti kompetencije za aktivan doprinos i oblikovanje zajednice po mjeri mladih, ali i građana Opatije općenito.

Lokalni program za mlade Grada Opatije 2018.-2021. 

AKCIJSKI PLAN

 
 1.     PODRUČJE: ODGOJ, OBRAZOVANJE, PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE 

PROVEDBA – AKTIVNOSTI

NOSITELJI I  SURADNICI

 

REZULTATI PROVEDBE

IZNOS (kn)

ROK PROVEDBE

1.1. Sufinanciranja uvjeta i programa za kvalitetno srednjoškolsko i visoko obrazovanje mladih osoba
– nastaviti sufinanciranje dodatnih programa srednjih škola (izvannastavne aktivnosti, natjecanja, njegovanje zavičajne i kulturne baštine i drugo) – nastaviti stipendiranje učenika i studenata prema kriteriju akademskog/školskog uspjeha, socijalnog statusa, za deficitarna zanimanja, za poslijediplomski sveučilišni studij te dodjela stipendije Dr.sc. Jadranko Crnić – nastaviti sufinanciranje prijevoza studenata s prebivalištem na području Grada Opatije u visini od 33% cijene mjesečne putne karte – nastaviti sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednje škole Grad Opatija, srednje škole         – sufinancirani i provedeni dodatni programi srednjih škola kojima se stvaraju uvjeti za kvalitetnije obrazovanje, razvoj vještina i kompetencija specifičnih za razvoj sredine – proveden postupak dodjele stipendija, dodjela stipendija učenicima i studentima koji udovoljavaju uvjetima odluka o stipendiranju, dodijeljena stipendija Dr.sc. Jadranko Crnić – izdane suglasnosti za sufinanciranje javnog prijevoza za redovne studente visokoškolskih ustanova na području Primorsko-goranske županije u visini od 33% cijene mjesečne putne karte – proveden postupak zaprimanja zahtjeva te isplaćena pomoć učenicima srednjih škola za nabavu udžbenika 40.000       1.070.000         100.000         200.000 2020       2020         2020         9/2020
1.2. Podrška mladim roditeljima s ciljem lakšeg usklađivanja profesionalnog i obiteljskog života
– nastaviti s provedbom mjera subvencioniranja predškolskog odgoja te odgojno-obrazovnih programa i uvjeta kvalitetnog školovanja – povećanje smještajnog kapaciteta i kvalitetnog predškolskog obrazovanja izgradnjom nove zgrade vrtića Grad Opatija, Dječji vrtić Opatija   – drugo i svako sljedeće dijete iz iste obitelji s područja Grada Opatije oslobođeno plaćanja usluge vrtića – izdane suglasnosti za sufinanciranje programa u drugim vrtićima (nastavak pohađanja programa od prošle pedagoške godine) – povećan broj odgojnih skupina izgradnjom nove zgrade dječjeg vrtića u Opatiji, provedba  programa dječjeg vrtića u smjenskom radu (1 skupina) – proširenje dječjeg vrtića u Veprincu (povećan broj djece po skupinama ukupno za 20-ak djece) procjena  za 2019/2020 1.054.200   70.000         nije iskazano u proračunu, prenijet će se neutrošena sredstva od prošle godine 2020                
1.3. Umrežavanje obrazovnih institucija s poslovnim subjektima s ciljem razvoja obrazovnih programa radi povećanja broja potencijalnih ugostiteljskih i drugih vezanih poslovnih subjekata za obavljanje stručne praksu za učenike srednjih škola i studenata
– suradnja obrazovnih ustanova i poslovnih subjekata s ciljem razvoja obrazovnih programa i mogućnosti za obavljanje stručne prakse učenika – provedba predavanja, radionica, javnih tribina za učenike i studente na kojima sudjeluju poslovni subjekti Grad Opatija, srednje škole, FMTU, poslovni sektor, organizacije civilnog društva     – ostvarena suradnja Ugostiteljske škole s većim brojem poslovnih objekata radi obavljanja stručne prakse učenika i povezivanja s gospodarstvom – provedba projekta Regionalnog centra kompetentnosti u Ugostiteljskoj školi Opatija – cilj je provesti aktivnosti koje će utjecati na razvoj i modernizaciju obrazovanja te poboljšati kvalitetu suradnje s poslovnim subjektima radi razvoja stručne prakse učenika, razvoj novih kurikuluma unutar našeg sektora, povezivanje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora – održana predavanja i javne tribine eminentnih stručnjaka iz prakse i organizacija civilnog društva za studente na FMTU – povećan interes učenika i studenata za aktivno sudjelovanje u radionicama i javnim tribinama – sudjelovanje učenika u radu učeničke zadruge Ugići čime stječu dodatne stručne kompetencije (Ugostiteljska škola)   2020                                  
1.4. Stvaranje mehanizma podrške (savjetovanje, mentorstvo i supervizija) mladih za (profesionalnu) orijentaciju mladih, otkrivanje interesa, sposobnosti (izvan sustava školovanja)
– uspostava Centra za mlade kao centralnog mjesta okupljanja mladih sa stručnjacima u radu s mladima – stvoriti „virtualni“ centar za mlade gdje će se na jednom mjestu ponuditi mladima sve bitne informacije – provedba aktivnosti podrške mladima kroz aktivnosti i programe organizacija civilnog društva – informiranje, savjetovanje, edukacija i mentorstvo, provedba inicijativa mladih uz podršku od strane stručnjaka iskusnih u radu s mladima – aktivnosti podizanja razine svijesti, informiranosti, motivacije i iskustva mladih za stjecanje kompetencija izvan sustava formalnog obrazovanja (praktično iskustvo, volontiranje, praksa i dr.) Grad Opatija, nositelj Centra za mlade, organizacije civilnog društva, srednje škole   – stvoreni prostorni uvjeti za uspostavu Centra za mlade – stvorena platforma kojom je omogućen „virtualni“ centar za mlade – održana informativna događanja (info dani), osigurana individualna podrška, organizirane različite edukativno-informativne aktivnosti (Udruga Žmergo) – omogućeno informiranje i savjetovanje mladih kroz info centar za mlade (Udruga Žmergo) – provedeno informiranje od strane udruge – formalnim (raspisivanje poziva za volontiranje) i neformalnim načinima (putem bližih i daljih poznanstava) te kroz gostovanja u školama i drugim institucijama za mlade radi promicanja volontiranja, usavršavanja i prakticiranja vještina i stjecanja iskustava izvan formalnog obrazovanja na konkretnim projektima i zadacima (Udruga Kulturni front) – informiranje o  aktivnostima i planiranim edukativnim radionicama putem web stranice Udruge, društvenih mreža, lokalnih portala te na licu mjesta prilikom prezentiranja aktivnosti u srednjim školama i na FMTU (Udruga Žmergo) – pružena stručna praksa i mentorstvo studentima u suradnji s Filozofskim fakultetom (Udruga Žmergo) – provedeno profesionalno informiranje učenika završnih razreda (prezentiranje programa veleučilišta i sveučilišta, radionice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) te stručno usavršavanje učenika od strane vanjskih stručnjaka u Ugostiteljskoj školi Opatija – povećan interes za volontiranjem i stjecanjem iskustva izvan škole/fakulteta               2020
1.5. Poticanje aktivne uloge mladih u kreiranju, provedbi i evaluaciji neformalnih edukativnih programa iz šireg područja interesa mladih i osiguravanje kontinuiteta provedbe
– osiguravanje korištenja prostora za mlade radi prostornih i materijalno-tehničkih uvjeta za provođenje izvannastavnih aktivnosti i projekata, neformalnih edukativnih programa – poticanje različitih oblika neformalnog obrazovanja za mlade u skladu s istraženim potrebama mladih Grad Opatija, organizacije civilnog društva, nositelj Centra za mlade, ustanove, srednje škole, FMTU     – davanje na korištenje prostora Vile Antonio, KD Zora i Centra Gervais za radionice/predavanja srednjih škola i drugih ustanova te udruga za programe namijenjene mladima – održane edukativne radionice/predavanja prema interesu mladih u organizaciji udruga i ustanova – provedena znanstvena predavanja u Moho Centru, pružena mogućnost mladima za prezentiranje svog rada na atraktivan način s fokusom prema populaciji mladih, potaknut interes mladih prema znanosti (Festival Opatija) – održana edukativna predavanja i debate u sklopu projekta Opatija Coffeehouse Debates (Udruga Kulturni front) – organizirani teambuilding za članove udruga te kao javno događanje s ciljem jačanja partnerstava (Udruga Kulturni front) održane radionice Umijeće govorništva namijenjene srednjoškolskom uzrastu te završna debata (Gradska knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin) – provedene aktivnosti Debatnog kluba u Gimnaziji Eugena Kumičića, korištene  neformalne metode obrazovanja kojima se motivira učenike na kritičko mišljenje, građansko i političko sudjelovanje, potiče na mirno rješavanje sukoba te razvijaju govorničke vještine i vještine javnog nastupa (Gimnazija Eugena Kumičića) – organizacija edukativnih radionica s temama koje su odabrali mladi sukladno odobrenim sredstvima (Udruga Žmergo) – provedene različite kreativne, umjetničke, rekreativne aktivnosti/radionice u svrhu socijalne integracije osoba s invaliditetom – prijava projekta na natječaj                                                           2.999.040 prijava projekta   2020  
1.6. Podrška nezaposlenim mladima za stjecanje dodatnih/stručnih kompetencija i/ili prekvalifikacije
– osiguravanje financijske potpore nezaposlenim mladim osobama za sudjelovanje u edukativnim programima za stjecanje dodatnih znanja i kompetencije kroz Gradski program poticanja zapošljavanja mladih Grad Opatija   – odobrene potpore za provedbu edukacije mladim nezaposlenim osobama prema iskazanom interesu mladih 20.000 1-2/2020
      
 2.     PODRUČJE: KULTURA I STVARALAŠTVO
PROVEDBA – AKTIVNOSTI NOSITELJI I  SURADNICI   REZULTATI PROVEDBE IZNOS (kn) ROK PROVEDBE
2.1. Osnaživanje i uključivanje mladih u razvoj, primjenu, praćenje i evaluaciju lokalne kulturne strategije
– predstavnici sektora mladih (Savjet mladih Grada Opatije, udruga mladih i za mlade, Centra za mlade, Vijeća učenika i dr.) aktivno uključeni u izradu i praćenje provedbe kulturne strategije Grada Opatije – edukacija mladih za strateški pristup kulturi Grad Opatija, nositelj inicijative 27 susjedstava za Opatiju, Savjet mladih, organizacije civilnog društva, ustanove u kulturi   – iskazan interes udruga mladih za uključenje u izradu i praćenje provedbe kulturne strategije te kulturne strategije za mlade – održane aktivnosti kroz projekt 27 susjedstava – EPK Rijeka – Festival susjedstava (Udruga Žmergo)     2020       10/2020
2.2. Poticanje mladih na konzumaciju kulturnih sadržaja i programa
– kampanja ustanova i organizacija u kulturi s ciljem informiranja i motiviranja mladih za konzumiranje kulturnih sadržaja – poticanje učenika i studenata na sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim sadržajima informiranjem te organiziranjem posjeta raznim ustanovama – omogućavanje dostupnosti kulturnih programa mladima, odobravanje popusta na cijenu ulaznica za kulturne programe čime se želi stimulirati, stvarati i obrazovati publika – suradnja ustanova s odgojno-obrazovnim ustanovama na ponuđenim programima u Opatiji u tekućoj sezoni – radionice i edukativne aktivnosti s ciljem povećanja kompetencija mladih za konzumaciju kulturnih sadržaja     Grad Opatija, ustanove u kulturi, organizacije civilnog društva, nositelj inicijative 27 susjedstava za Opatiju, srednje škole, FMTU   – provedene kampanje organizatora kulturnih manifestacija – promocija kulturnih sadržaja za mlade u srednjim opatijskim školama te na FMTU, suradnja s lokalnim udrugama te informiranje svih udruga u Opatiji o planiranim aktivnostima (Udruga Žmergo) – učenici poticani na sudjelovanje u kulturnim sadržajima (u sklopu Ugostiteljske škole organizirani odlasci učenika u Art kino, na kazališne predstave u HNK Ivan pl. Zajc, kroz cijelu nastavnu godinu učenicima prezentirani postojeći kulturni sadržaji na području Grada Opatije) – kroz fakultativnu nastavu Dramska kultura i umjetnost omogućeno je učenicima kvalitetno provođenje slobodnog vremena u kreativnom radu, promiče se kultura izražavanja te su učenici potaknuti na sudjelovanje u kulturnom životu zajednice kao i smotri LiDraNo (Gimnazija Eugena Kumičića) – studenti poticani na korištenje kulturnih sadržaja kroz informiranje o programima kulturnih ustanova i intenziviranje suradnje sa kulturnim ustanovama (FMTU) – održana prezentacija programa Festivala susjedstava (EPK Rijeka) u suradnji s organizacijama u kulturi opatijskog područja (Udruga Žmergo) – omogućen poseban popust za ulaznice za studente za scenske sadržaje te obiteljska ulaznica u Centru Gervais (Festival Opatija) – organiziran Festival susjedstava (EPK Rijeka) u suradnji s organizacijama u kulturi (Udruga Žmergo) – organizirani kulturni programi za mlade u suradnji s mladima (koncerti, predstave, filmovi, …) – realizirana suradnja ustanova sa srednjim školama u svrhu izrade ponude programa mladima – održane radionice/predavanja/ edukacije prema interesu mladih (kulturni i kreativni sadržaji) – organizacija besplatne radionice pod nazivom “Kreativna industrija – izrada kreativnih koncepata” (Udruga Žmergo) – organizirane čitalačke grupe s ciljem promicanja čitanja (Udruga Kulturni front) – provedene aktivnosti Čitateljskog kluba u Gimnaziji Eugena Kumičića kojima se razvija čitalačka pismenost i poticanje na aktivno i kritičko čitanje, razvijanje sposobnosti izražavanja, argumentiranog raspravljanja, motiviranje na izvanškolsko čitanje i sudjelovanje u čitateljskim susretima i klubovima (Gimnazija Eugena Kumičića) – proveden program Škola u kinu – film „Stari momci“ (Old boys) u Gimnaziji Eugena Kumičića s ciljem razvoja filmske kulture kod učenika te razvijanje sposobnosti razumijevanja, analize i vrednovanja filmskih sadržaja (Gimnazija Eugena Kumičića)   2020      
2.3. Potaknuti mlade na poduzetništvo kroz kreativnost i kulturno stvaralaštvo
– ojačati financijsku podršku mladim lokalnim kreativcima za produkciju autohtone kulture i specifičnih kulturnih proizvoda/usluga od interesa mladih kroz javne pozive – motivirati mlade na osmišljavanje kulturnih programa, proizvoda i usluga – kontinuirani programi kreativnog stvaralaštva u sklopu kreativno – poduzetničkog centra za mlade – podrška za umrežavanje lokalnih mladih kreativaca i umjetnika – omogućiti prostorne uvjete i savjetodavnu podršku za umrežavanje lokalnih umjetnika i kreativaca za zajednički nastup na tržištu Grad Opatija, Turistička zajednica Grada Opatije, nositelj Start up inkubatora, Savjet mladih           – proveden javni poziv za financiranje javnih potreba Grada Opatije s postavljenim kriterijem i prioritetom usklađenosti s Lokalnim programom za mlade Grada Opatije 2018.-2021. – proveden javni poziv Turističke zajednice za dodjelu potpora turističkim manifestacijama i događanjima – proveden natječaj OKiZA (Opatijska kultura i zeleni aktivizam) koji je osmišljen kao poticaj razvoju kreativnih sadržaja u kulturi te podršci umjetnicima u njihovom nastojanju da utječu na kvalitativne promjene u društvu (Udruga Žmergo i Savjet mladih) – uspostavljen poduzetnički inkubator te proveden ciklus programa poduzetničkog inkubatora – organiziran Festival susjedstava (EPK Rijeka) u suradnji s organizacijama u kulturi opatijskog područja (Udruga Žmergo) – u sklopu poduzetničkog inkubatora na raspolaganju su stručnjaci koji kontinuirano pružaju savjete potencijalnim poduzetnicima   2020               10/2020             9-12/2020     10/2020
2.4. Ustupanje na besplatno korištenje kulturnim i kreativnim potrebama mladih prostore javne infrastrukture za kulturne namjene
– korištenje prostora javne infrastrukture za kulturne i kreativne potrebe mladih – izrađivanje kriterija potpore planskim, određenim programskim usmjerenjima umjetničke scene mladih u postojećim javnim prostorima Grad Opatija, ustanove u kulturi, organizacije civilnog društva, Savjet mladih   – davanje na privremeno korištenje javnih površina za manifestacije i druge skupove na temelju zahtjeva zainteresiranih osoba ili javnog poziva, neprofitne organizacije oslobođene su plaćanja poreza na korištenje javne površine – pokrenuta inicijativa mladih za izradu kriterija za korištenje javnih prostora za kulturne programe mladih   2020
2.5. Jačanje nezavisne kulturne scene za mlade
– prostor za kulturno stvaralaštvo i izražavanje mladih – suradnja škola/fakulteta i organizacija civilnog društva u kulturi na aktivnostima vezanim uz nezavisnu kulturu mladih – neformalna edukacija mladih o kulturi/kulturnoj i kreativnoj industriji/kulturnom menadžmentu, pisanju projekata iz područja kulture – kontinuirana potpora za provedbu umjetničkih akcija, inicijativa i projekata od strane stručnjaka u radu s mladima – edukacija i informiranje svih dionika povezanih s kulturom o trendovima kulturnih politika i financiranja u okruženju i na razini EU Grad Opatija, ustanove u kulturi, organizacije civilnog društva             – uređenje društvenog doma u Voloskom – Moho centar i doma u Veprincu – nastavljena suradnja udruge Kulturni front s Filozofskim fakultetom Rijeka u organizaciji projekta Opatija Coffeeehouse Debates, ostvarena suradnja s Prirodoslovno-grafičkom školom Rijeka s ciljem stvaranja dokumentarnog materijala o kulturnom stvaralaštvu i samoorganiziranju mladih (Udruga Kulturni front) – iskazana zainteresiranost udruga za edukacije iz kulturnog područja – organizacija programa/nastupa u klubu Gervais zajedno s skupinama mladih s ciljem da se mladima omogući da sami i po svojim željama stvaraju program (Festival Opatija) – provedeno informiranje kroz objavljivanje aktualnih natječaja preko online kanala komuniciranja za mlade 1.250.000 Volosko 1.500.000 Veprinac   2020          
2.6. Financiranje kulturne produkcije i kreativnog stvaralaštva mladih 
– popularizacija potpora malih vrijednosti za mlade namijenjenih kulturnim i umjetničkim akcijama/projektima/umrežavanju/edukaciji/promociji Grad Opatija, Savjet mladih   – raspisan i proveden natječaj za potpore malih vrijednosti za mlade   2020
 
  3.     PODRUČJE: ZDRAVLJE I BLAGOSTANJE  
PROVEDBA – AKTIVNOSTI NOSITELJI I  SURADNICI   REZULTATI PROVEDBE IZNOS (kn) ROK PROVEDBE
3.1. Umrežavanje i suradnja civilnog sektora i institucija na edukaciji mladih o zdravim životnim stilovima
– neformalna edukacija mladih o zdravim stilovima života – edukacija i rekreacija za trudnice i mlade roditelje javne ustanove u zdravstvu, organizacije civilnog društva (GDCK, Udruga Žmergo, DND Opatija)     – održane edukativne radionice (radionice o zdravoj i sezonskoj prehrani za mlade s intelektualnim teškoćama, proveden projekt nordijskog hodanja u suradnji sa Savezom sportske rekreacije „Sport za sve“ PGŽ – UOI Grada Opatije) – održane manifestacije Sportski dan i  Zelena čistka – predavanja stručnjaka u srednjim školama u okviru Zdravstvenog odgoja – održane edukacije za roditelje i djecu   2020
3.2. Poticanje suradnje OCD i javnih ustanova s odgojno-obrazovnim ustanovama s ciljem uključivanja mladih u aktivnosti vezane uz građanski odgoj
– provođenje školskih preventivnih aktivnosti – informativne i promotivne javne akcije u području održivog razvoja, ekologije i zdravih stilova života – savjetovalište za mlade – druženja/sportska natjecanja mladih i njihovih obitelji međugeneracijskog, interkulturalnog učenja, prevencije predrasuda, stereotipa i nasilja                          srednje škole, javne ustanove u zdravstvu, organizacije civilnog društva, (GDCK, Udruga Žmergo, DND Opatija, Udruga Na drugi način), Grad Opatija   – provedene aktivnosti školskog preventivnog programa – proveden drugi dio edukacije Zdrav za 5, s temom suzbijanja konzumiranja opojnih sredstava u sklopu projekta MUP-a i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (Ugostiteljska škola) – provedeni sadržaji preventivnih programa zdravstvenog i građanskog odgoja, realizirani u okviru sata razrednog odjela i u okviru izvannastavnih aktivnosti (Gimnazija Eugena Kumičića) – provedene javne akcije (Zelena čistka, Festival sportske rekreacije, nordijsko hodanje, Sportski dan), provedeno obilježavanje datume bitnih za ekologiju, održivi razvoj – nastavak suradnje s Udrugom Žmergo i provedene ekološke akcije, ostvarena suradnja i zajedničke aktivnosti sa Udrugom osoba s invaliditetom Grada Opatije (Ugostiteljska škola) – provedene aktivnosti Planinarske grupe kojima se učenici uče odgovorno odnositi prema okolišu te istražuje stanje okoliša u svom okruženju (Gimnazija Eugena Kumičića) – pružena savjetodavna podrška mladima u sklopu savjetovališta Udruge Na drugi način – Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj te osobe treće životne dobi – organizirane aktivnosti mladih i njihovih obitelji – ostvarena suradnja Kluba 60+ i Kluba mladih Crvenog križa i Kulturnog fronta –  društvene igre – održana manifestacija – Festival sportske rekreacije (KŠR Gorovo)   2020      
3.3. Razvoj infrastrukture za sport i rekreaciju mladih
– omogućiti uvjete za fitness na otvorenom na raspolaganju građanima u funkciji vježbališta na otvorenom Grad Opatija, Parkovi   – uređena vježbališta na otvorenom – razmotrena ideja o postavljanju sprava za vježbanje u sklopu uređenja dječjih igrališta – realiziran program Yoga na otvorenom (Ljetna pozornica) – uređen sportsko-rekreacijski centar Dobreć           nije iskazano u proračunu, prenijet će se neutrošena sredstva od prošle godine 2020
3.4. Osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva/udruga za razvoj i pružanje rekreativnih sadržaja mladima
– edukacija za rad s mladima (s naglaskom na mlade iz ranjivih skupina), pisanje projekata, zapošljavanje, umrežavanje, suradnja s ciljem razvoja rekreativnih sadržaja za mlade – poticati organiziranje amaterskih rekreativnih natjecanja za mlade – kampanje za poticanje rekreativnih, izvannastavnih sportskih natjecanja za učenike i studente SSGO, KŠR Gorovo, Savjet mladih       – educirane osobe za rad s mladima, pisanje projekata te razvoja programa za mlade – razvijene mjere za poticaj organiziranja rekreativnih aktivnosti za mlade – realizirana kampanja za poticanje učenika i studenata na rekreativna sportska natjecanja   2020    
3.5. Razvoj rekreativnog, amaterskog te naročito profesionalnog sporta mladih i rekreativnog bavljenja sportom
– promocija sportske rekreacije, amaterskog i profesionalnog sporta među mladima, s naglaskom na srednjoškolsku i studentsku populaciju – predstavljanje sportskih i rekreativnih programa u srednjim školama i na fakultetu – jačanje sportskih aktivnosti za vrijeme formalnog obrazovanja (školski sportski klubovi) – umrežavanje svih dionika u sportu, naročito potaknuti uključivanje odgojno-obrazovnih ustanova u organizaciju i realizaciju sportskih i rekreativnih aktivnosti/programa SSGO, KŠR Gorovo, Savjet mladih, Grad Opatija         – pokrenuta inicijativa za organizaciju sportskih rekreativnih natjecanja između školskih sportskih klubova te druženje među školama – organizirana manifestacija Opatijski sportski dan i predstavljena brošura „Reci DA sportu u Opatiji“ koja pruža informacije o opatijskim sportskim klubovima s ciljem približavanja sporta djeci i mladima (SSGO) – predstavljene mogućnosti rekreativnih programa i provedene aktivnosti za popularizaciju među učenicima srednjih škola i studenata (SSGO, KŠR Gorovo) – provedene izvannastavne aktivnosti školskih sportskih klubova, sudjelovanje u natjecanjima – provedena fakultativna nastava Tjelesna i zdravstvena kultura u Gimnaziji Eugena Kumičića kojom se podupire pozitivan stav prema tjelesnom vježbanju te stvaranje stalne navike bavljenja sportom, priprema učenike za natjecanja na gradskoj, županijskoj, državnoj razini – sudjelovanje učenika i studenata u događanjima  vezano uz sportske aktivnosti, zdravlje i održivi razvoj (Festival sportske rekreacije) – održana sportsko rekreacijska manifestacija za osobe s invaliditetom „Mogu i ja“, u organizaciju uključeni učenici volonteri (KŠR Gorovo)   2020     9/2020      
    4.     PODRUČJE: DRUŠTVENA IS/UKLJUČENOST MLADIH  
PROVEDBA – AKTIVNOSTI NOSITELJI I  SURADNICI   REZULTATI PROVEDBE IZNOS (kn) ROK PROVEDBE
4.1. Podizanje svijesti mladih o mogućnostima s ciljem smanjivanja rizika od siromaštva i isključenosti
– informativna kampanja o  pravima, mogućnostima i mjerama za mlade (besplatno obrazovanje, stipendije, socijalne mjere, mjere za (samo) zapošljavanje, kvalitetno slobodno vrijeme i dr.) – besplatne neformalne edukativne aktivnosti za mlade dostupne svim mladima Grad Opatija, organizacije civilnog društva, NZZJZ       – provedeno informiranje o mogućnostima za mlade – promocija volontiranja i programu Erasmus + (Udruga Žmergo) – održane neformalne aktivnosti za mlade – edukativne radionice kreativnog, literarnog i znanstvenog karaktera, tematski i pub kvizovi, društvene igre, edukativna predavanja (Udruga Žmergo, Udruga Kulturni front) – nastavak i proširenje projekta “Kreativni nered” kao cjelogodišnjeg programa za mlade (Udruga Kulturni front)           200.000 (iznos planiran za aktivnosti i programe LPZM, neke aktivnosti navedene su i u drugim područjima akcijskog plana)       2020
4.2. Osiguravanje cjelovite podrške mladima za aktivno sudjelovanje u društvu i zapošljavanje, s naglaskom na mlade iz ranjivih skupina
– program podrške mladima od strane stručnjaka ovisno o potrebi – besplatan lokalni prijevoz autobusom za mlade osobe s invaliditetom s ciljem uključivanja u aktivnosti za mlade od njihova interesa – program vršnjačke podrške mladim osobama s teškoćama/invaliditetom od strane osobnih asistenata za usvajanje društvenih vještina (volonterski program) – mjere/potpore/subvencije Grada Opatije za zapošljavanje mladih osoba s invaliditetom Grad Opatija, organizacije civilnog društva (Udruga Žmergo, Udruga osoba s invaliditetom Grada Opatija), ustanove           – pružena savjetodavna podrška mladima od strane stručnjaka u organizacijama civilnog društva (Udruga Žmergo, UOIGO – Igrom u život) – podrška pri izradi životopisa i prijave na volontiranje u EU (Udruga Žmergo) – omogućen besplatni (javni) prijevoz za mlade osobe s invaliditetom – pružena podrška osobnih asistenata osobama s invaliditetom – provedene aktivnosti volonterskog programa (Udruga Žmergo) – odobreni poticaji za zapošljavanje mladih osoba s invaliditetom           15.000 (iznos za pravo na besplatne pokazne karte za osobe s invaliditetom)           1.600.000 (iznos za cijeli program poticaja) 2020      
4.3. Osiguravanje najma gradskih stanova mladima
– priprema projekta stanogradnje na Tošini Grad Opatija   – izrađena studija i idejni projekt stanogradnje na Tošini 100.000 2020
4.4. Stvaranje uvjeta za osnivanje dnevnog boravka za mlade osobe s teškoćama u razvoju/invaliditetom
– analiziranje potreba i mogućnosti za osiguravanje dnevnog boravka za mlade osobe s teškoćama u razvoju/invaliditetom – ispitivanje mogućnosti osnivanja stambene zajednice za mlade osobe s invaliditetom Grad Opatija, Udruga osoba s invaliditetom Grada Opatije     – osiguravanje sredstava za uređenje prostora dnevnog boravka te pripremu i provedbu interkulturnih aktivnosti u svrhu socijalne integracije osoba s invaliditetom – ispitivanje potreba i zainteresiranosti mladih osoba s invaliditetom/intelektualnim teškoćama i njihovih roditelja za stambenu zajednicu 2.999.040 prijava projekta 2020  
4.5. Osiguravanje pristupačnosti prostorima namijenjenim mladima osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
– rampa za invalidska kolica/prilaz invalidskim kolicima na frekventnim mjestima za mlade – osiguravanje parkirališnog mjesta za osobno vozilo namijenjeno osobama s invaliditetom u neposrednoj blizini Centra za mlade Grad Opatija, Udruga osoba s invaliditetom Grada Opatije       – prilagođen ulaz za osobe s invaliditetom u Vilu Antonio, postavljene pokretne stepenice za suteren u Vili Antonio, prilagođen prostor dnevnog boravka za osobe s invaliditetom – ispitati mogućnost osiguravanja parkirališnog mjesta za invalide ispred Vile Antonio   2020    
4.6. Uključivanje mladih (učenika i studenata) u projekte udruga i ustanova vezanih uz područje građanskog odgoja
– aktivnosti udruga vezanih uz građanski odgoj u suradnji s odgojno-obrazovnih ustanova – volonterske akcije međugeneracijske solidarnosti – učenički projekti vezani uz održivi razvoj/globalno obrazovanje u lokalnoj zajednici nositelj Centra za mlade, organizacije civilnog društva, srednje škole     – održana predavanja mladih znanstvenika i stručnjaka s područja etike, filozofije, politike u  srednjim školama s ciljem razvijanja građanskog odgoja i kulture (Udruga Kulturni front) – provođen građanski odgoj unutar međupredmetnih tema na satovima razrednika, unutar nastavnih predmeta te školskih projekata (Ugostiteljska škola) – održane aktivnosti međugeneracijske solidarnosti u suradnji udruga mladih i osoba starije životne dobi (volonteri Udruge Kulturni front sudjeluju u programu dnevnog boravka Udruge Žmergo u prezentaciji društvenih igara osobama starije životne dobi u Klubu 60+ GDCK) – provedeni projekti učenika na temu održivog razvoja/globalnog obrazovanja u lokalnoj zajednici uz podršku stručnjaka (Udruga Žmergo)   2020    
     
 5.     PODRUČJE: (SAMO)ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO
PROVEDBA – AKTIVNOSTI NOSITELJI I  SURADNICI   REZULTATI PROVEDBE IZNOS (kn) ROK PROVEDBE
5.1. Osnaživanje poslovnih kompetencija mladih kroz stvaranje infrastrukture i stručne podrške
– edukacije o inovacijama, poduzetništvu i vještinama vezanih uz poslovnost za mlade – svjedočanstva uspješnih poduzetnika – osigurati prostor za zajedničko korištenje opreme i razmjenu poslovnih ideja mladih – kontinuirano provođenje programa profesionalne orijentacije i podrške mladim poduzetnicima kroz savjetovanje i dugoročno mentorstvo – provođenje programa savjetovanja i dugoročnog mentorstva mladim poduzetnicima na početku poslovanja, podrška u rješavanju birokratskih zapreka – nadogradnja postojećih potpora mladim poduzetnicima Grad Opatija, nositelj Start up inkubatora             – uspostavljen poduzetnički inkubator, proveden ciklus programa inkubatora (edukacije i radionice o potrebni znanjima mladih poduzetnika) – održane poduzetničke večere, održana druženja za razmjenu iskustva i znanja – uređen i opremljen prostor na raspolaganju poduzetnicima – provedeno kontinuirano savjetovanje, pomoć stručnjaka koji će pružati savjete svim potencijalnim poduzetnicima – proveden ciklus programa inkubatora gdje su poduzetnici stekli znanja o svim fazama uspostave poslovanja – donesen Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2020. godini (poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba, poticanje osnivanja novih obrta i drugih slobodnih zanimanja, poticanje otvaranja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva, subvencije kamata na kredite po Programima kreditiranja poduzetništva i obrta koje raspisuje Primorsko-goranska županija i/ili nadležno ministarstvo Republike Hrvatske, subvencije kamata na kredite ugovorenima za financiranje likvidnosti projekta ili vlastitog udjela, subvencije troškova prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova koje mogu koristiti poduzetnici i neprofitne organizacije) 1.028.000 (planirano u proračunu za 2020. godinu)   ukupan iznos prijavljenog  projekta 2.313.135 EU sredstva 1.933.781                             2020 9-12/2020       3-6/2020   9-12/2020       9-12/2020       2/2020
5.2. Podizanje svijesti o mladim poduzetnicima
– promotivni i informativni događaji predstavljanja mladih poduzetnika, njihovih usluga i proizvoda – povezivanje i suradnja s obrtničkom i gospodarskom komorom Grad Opatija, nositelj Start up inkubatora     – predstavljene inovativne ideje nastale u poduzetničkom inkubatoru na Demo day događajima – realizirano povezivanje s obrtničkom i gospodarskom komorom kroz uspostavu poduzetničkog inkubatora   2020
5.3. Stjecanje poduzetničkih vještina mladih kroz sudjelovanje u volonterskim projektima i inovativnim projektnim aktivnostima na dobrobit zajednice
– umrežavanje volonterskih i poduzetničkih aktivnosti/programa za mlade – pokretanje mini poduzetničkih inicijativa tijekom školovanja uz mentorstvo – podrška u svrhu pronalaska afiniteta i usmjeravanje mladih na početku izlaska na tržište rada Grad Opatija, nositelj Start up inkubatora, organizatori volontiranja (organizacije civilnog društva, ustanove)     – sudjelovanje mladih u volonterskim projektima uz stjecanje poduzetničkih vještina – pokrenute poduzetničke inicijative mladih – sudjelovanje učenika Ugostiteljske škole u radu učeničke zadruge Ugići čime stječu kompetencije potrebne za radno okruženje (organizacijske sposobnosti, planiranje, menadžment) – proveden projekt Gospodarstvenik i obrtnik – prijatelj škole čime će se učenici povezati s pojedinim predstavnicima realnog sektora i steći određena znanja i vještine prilikom održavanja radionica u školi (Ugostiteljska škola) – dodijeljene potpore mladim nezaposlenim osobama, omogućena dodatna edukacija – provedene radionice za mlade pod nazivom “Samopouzdanje i ja”, “Samoprocjena” i “Simulacija intervjua za posao” (Udruga Žmergo)                         20.000 2020                       2/2020    
5.4. Olakšavanje zapošljavanja mladih iz ranjivih skupinama (OSI, NEET) u skladu s mogućnostima i interesima
– nastavak provođenja postojećih mjera potpore zapošljavanja mladih iz ranjivih skupina Grad Opatija, HZZ   – odobreni poticaji za zapošljavanje mladih osoba te za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta/slobodnih zanimanja/OPG-a 1.600.000  (iznos za cijeli program poticaja) 2020
     
 6.     PODRUČJE: SUDJELOVANJE MLADIH, VOLONTIRANJE (MOBILNOST), MLADI I SVIJET, DRUŠTVENA POKRETLJIVOST, GLOBALNI IZAZOVI)
PROVEDBA – AKTIVNOSTI NOSITELJI I  SURADNICI   REZULTATI PROVEDBE IZNOS (kn) ROK PROVEDBE
6.1. Osigurati održive oblike kvalitetnog informiranja i savjetovanja mladih o mogućnostima za mlade iz različitih područja interesa mladih
– osnovati multifunkcionalni centar za mlade s elementima info centra, volonterskog centra/kluba, dnevnog boravka za druženje, umrežavanje, edukaciju s kontinuiranom podrškom od strane stručnjaka u radu s mladima – izraditi povezane društvene mreže sa mrežnom stranicom namijenjenom informiranju mladih s objedinjenim informacijama od interesa mladih u svim područjima, prilikama i mogućnostima – kontinuirano administrirati kanale online i offline informiranja mladih Grad Opatija, nositelj Centra za mlade, organizacije civilnog društva       – stvoreni prostorni uvjeti za uspostavu centra za mlade, nastavak provođenja aktivnosti postojećih oblika okupljanja mladih – korištenje prostora Udruge Kulturni front kao dnevni boravak za neformalno druženje mladih, filmske večeri, proslave i druženja, ali i za formalne sadržaje dostupne javnosti, a namijenjene prvenstveno mladima –  sve informacije od interesa za mlade dostupne na jednom mjestu („virtualni“ centar za mlade) koje je povezano putem društvenih mreža – osigurano kontinuirano informiranje mladih (web, FB, elektronski bilten, osobno) – nastavak administriranja web stranice za mlade i slanje newslettera (Udruga Žmergo)   2020  
6.2. Omogućiti mladima objedinjene informacije o organizatorima volontiranja, volonterskim programima  volonterskim aktivnostima/prilikama
– provesti istraživanje o organizatorima volontiranja – kontaktirati organizacije civilnog društva/ustanove, izraditi bazu organizatora volontiranja s programima volontiranja, kompetencijama za rad s volonterima, izdavanje volonterskih knjižica i potvrda o stečenim kompetencijama (baza za bodovanje kandidata za stipendije, upis u diploma suplement na FMTU) – omogućiti bazu organizatora volontiranja javno dostupnom na mrežnoj stranici namijenjenoj mladima i vezanim društvenim mrežama – održavati redovan kontakt s organizatorima volontiranja s ciljem umrežavanja, osnaživanja i razvoja volonterskih programa Grad Opatija, nositelj Centra za mlade, javne ustanove, organizacije civilnog društva, organizatori volontiranja         – provedeno istraživanja o organizatorima volontiranja te prikupljeni podaci za izradu baze organizatora volontiranja – prikupljene informacije o organizatorima volontiranja i njihovim volonterskim programima, izrađena  baza organizatora volontiranja (Udruga Žmergo) – formirana i ažurirana baza volontera na FMTU – baza organizatora volontiranja javno dostupna svima putem mrežne stranice namijenjene informiranju mladih – studenti uključeni u volonterske aktivnosti u organizaciji udruga i drugih organizacija, povećana vidljivosti organizatora volontiranja s područja Grada Opatije objavljivanjem na mrežnim stranicama FMTU – održan godišnji sajam volonterstva   2020      
6.3. Unaprijediti kompetencije za rad s mladima osoba koji direktno rade s mladima
– omogućiti osnaživanje  stručnjaka za rad s mladima (s naglaskom na područje informiranja i savjetovanja mladih) Grad Opatija, nositelj Centra za mlade, organizacije civilnog društva   – pružiti podršku osnaživanju stručnjaka za rad s mladima i sa savjetom mladih   2020
6.4. Osnaživanje mladih i donositelja odluka za aktivno sudjelovanje mladih u procesima donošenja odluka (u kreiranju, praćenju provedbe i evaluaciji lokalnih politika za mlade)
– provesti kampanju programa Savjeta mladih u srednjim školama – provesti promotivnu kampanju za izbor Savjeta mladih s ciljem informiranja mladih i njihova motiviranja za kandidiranje – sastanci radne skupine za praćenje provedbe LPZM (Grad Opatija, Savjet mladih, udruge mladih i za mlade, predstavnik Centra za mlade) – sudjelovanje predstavnika mladih u radnim skupinama za razvoj, provedbu i praćenje razvojne strategije Grada Opatije i drugih strateških dokumenata Grada od interesa za mlade Grad Opatija, Savjet mladih           – provedena kampanja programa rada Savjeta mladih za 2020. godinu u srednjim školama te ostvarena suradnja – provedena kampanja Savjeta mladih po raspisivanju javnog poziva za izbor novih članova Savjeta mladih – održani sastanci radne skupine za izradu i koordinaciju akcijskog plana Lokalnog programa za mlade Grada Opatije – predstavnik Savjeta mladih imenovan u radnu grupu za provedbu Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020.   2020     9/2020  
6.5. Poticanje organiziranih oblika sudjelovanja mladih (Vijeća učenika, Savjeta mladih, OCD mladih/za mlade, inicijativa /kampanja / prosvjeda mladih)
– financijski poduprijeti projekte/inicijative mladih kroz natječaje Grada Opatije (javni poziv, potpore malih vrijednosti) – pružiti podršku Vijeću učenika za projekte na dobrobit zajednice kroz djelovanje Savjeta mladih Grad Opatija, Savjet mladih, Vijeća učenika (u srednjim školama)   – dana potpora projektima mladih i za mlade u posebnoj stavci aktivnosti Lokalnog programa za mlade – dana podrška Savjeta mladih inicijativi učenika za provedbu projekata 200.000 2020  
6.6. Osnaživanje organizatora volontiranja za razvoj i provedbu volonterskih programa te vrednovanje volontiranja mladih
– umrežavanje organizatora volontiranja I kontinuirana komunikacija – edukacija za organizatore volontiranja – priznavanje stečenih kompetencija mladih kroz volontiranje izdavanjem Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje – osmišljavanje volonterskih programa za mlade iz različitih područja djelovanja i interesa mladih – provedba volonterskih projekata za mlade – sufinanciranje nacionalnih i EU volonterskih projekata namijenjenih mladima Grad Opatija, nositelj Centra za mlade, organizatori volontiranja (organizacije civilnog društva, javne ustanove), FMTU             – organiziran Sajam volonterstva – sudjelovanje organizatora volontiranja na edukacijama, suradnja s regionalnim volonterskim centrom – valorizirane volonterske aktivnosti upisivanjem u Dopunsku ispravu o studiju (FMTU), izdavanje Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje dugoročnim volonterima (UOI) – upisivanje aktivnosti u volonterske knjižice te izdavanje potvrda o stečenim kompetencijama (Udruga Žmergo) – organizirane humanitarne aktivnosti studenata – nadogradnja volonterskog programa u skladu s interesima mladih s intelektualnim teškoćama, uključivanje novih mladih volontera – nastavak postojećih volonterskih programa – dana podrška pri prijavi projekata koji imaju naglašenu volontersku komponentu   2020        
6.7. Podrška populariziranju i valoriziranju volontiranja mladih
– godišnji sajam volontiranja – godišnja nagrada volonteru i organizatoru volontiranja – osnivanje školskih volonterskih klubova/suradnja škola s organizatorima volontiranja (planiranje školskih volonterskih aktivnosti u šk. kurikulumu u suradnji s lokalnim organizatorima volontiranja/volonterskim klubom za mlade u centru za mlade) Grad Opatija, nositelj Centra za mlade, GDCK Opatija, organizatori volontiranja (organizacije civilnog društva, javne ustanove), srednje škole     – organiziran Sajam volonterstva – pokrenuta ideja o osmišljavanju nagrada za volontiranje, sudjelovanje u izboru godišnjih nagrada za volontere PGŽ – potaknuto osnivanje školskih volonterskih klubova te provedene aktivnosti, povećan broj uključenih učenika, realiziranih aktivnosti te povećana suradnja s organizacijama civilnog društva – učenici uključeni u rad postojećeg školskog Volonterskog kluba i sudjelovanje u akcijama Udruge Žmergo radi razvoja volonterskog rada i svijesti o volontiranju među učenicima (Ugostiteljska škola) – uvrštavanje suradnje udruga i ustanova u kurikulum škola, realizirana suradnja udruga i škola dogovorena i aktivna suradnja s Gimnazijom Eugena Kumičića Opatija, provedene edukativne i zabavne radionice s ciljem privlačenja mladih na konzumiranje kulturnih sadržaja udruge, kao i volontersko uključivanje u njezin rad (Udruga Kulturni front) – potaknuta suradnja svih srednjih škola u Opatiji s organizatorima volontiranja   2020    
6.8. Poticanje mladih na sudjelovanje u projektima međunarodne mobilnosti mladih (MMM) – npr. razmjene mladih, međunarodne prakse, stažiranja, volontiranja
– osmišljavanje, prijava i provedba projekata MMM ) – osmišljavanje i provedba info kampanje o mobilnosti za mlade – sufinanciranje projekata MMM s naglaskom na mlade iz ranjivih skupina kroz javne pozive – pružanje usluga pripreme mladih za sudjelovanje u projektima MMM organizatori volontiranja (organizacije civilnog društva, ustanove),nositelj Centra za mlade, FMTU         – provedeno predstavljanje programa i mogućnosti mobilnosti mladih i savjetovanje o programu Erasmus+ – proveden projekt Open your technological skills – Open it! Iz Erasmus+ programa (Gimnazija Eugena Kumičića) – dodatno poticanje studenata za uključivanje u programe mobilnosti Erasmus+ i Ceepus – stvaranje preduvjeta za uključivanje studenata u programe međunarodne stručne prakse – prezentacija na sajmu volonterstva (Udruga Žmergo) – omogućena pomoć u pronalaženju načina sufinanciranja projekata MMM – pružena podrška pripremi mladih za projekte MMM kroz info centar za mlade (Udruga Žmergo)   2020      
 

 

 

1.     PODRUČJE: ODGOJ, OBRAZOVANJE, PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE

 

PROVEDBA – AKTIVNOSTI

NOSITELJI I  SURADNICI

 

REZULTATI PROVEDBE

IZNOS

ROK PROVEDBE

1.1. Sufinanciranja uvjeta i programa za kvalitetno srednjoškolsko i visoko obrazovanje mladih osoba

– nastaviti sufinanciranje dodatnih programa srednjih škola

 

– nastaviti stipendiranje učenika i studenata prema kriteriju akademskog/školskog uspjeha, socijalnog statusa; za deficitarna zanimanja; za poslijediplomski sveučilišni studij

– nastaviti sufinanciranje prijevoza studenata s prebivalištem na području Grada Opatije

– nastaviti sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednje škole              

Grad Opatija

 

 

 

 

– sufinanciranje programa srednjih škola (izvannastavne aktivnosti, natjecanja, njegovanje zavičajne i kulturne baštine)

– proveden postupak dodjele stipendija, dodjela stipendija učenicima i studentima koji udovoljavaju uvjetima Odluke

 

– izdane suglasnosti studentima za sufinanciranje javnog prijevoza

– isplaćena pomoć učenicima srednjih škola za nabavu udžbenika

60.000

 

 

750.000

 

 

 

80.000

 

200.000

2019

 

 

2019

 

 

 

2019

 

9/2019

 

1.2. Podrška mladim roditeljima s ciljem lakšeg usklađivanja profesionalnog i obiteljskog života

– nastaviti s provedbom mjera subvencioniranja predškolskog odgoja te odgojno-obrazovnih programa i uvjeta kvalitetnog školovanja            

 

 

– povećanje smještajnog kapaciteta i kvalitetnog predškolskog obrazovanja izgradnjom nove zgrade vrtića

Grad Opatija, Dječji vrtić Opatija

 

– drugo i svako sljedeće dijete iz iste obitelji s područja Grada Opatije oslobođeno plaćanja usluge vrtića

– izdane suglasnosti za sufinanciranje programa u drugim vrtićima i kod dadilja

– povećan broj odgojnih skupina izgradnjom nove zgrade dječjeg vrtića u Opatiji

– pokrenut projekt proširenja dječjeg vrtića u Veprincu (pripremne radnje)                

procjena  za 2018/2019 1.074.120 kn

70.000

 

 

 

7.010.000

(plan)

2019

 

 

 

 

 

 

 

2019

1.3. Stvaranje mehanizma podrške (savjetovanje, mentorstvo i supervizija) mladih za (profesionalnu) orijentaciju mladih, otkrivanje interesa, sposobnosti (izvan sustava školovanja)

– funkcioniranje Centra za mlade kao centralnog mjesta okupljanja mladih sa stručnjacima u radu s mladima, umreženog s drugim relevantnim dionicima u zajednici iz različitih područja

– pružanje usluga informiranja, savjetovanja, podrške, edukacija i dugoročnog mentorstva, provedbe inicijativa mladih uz podršku od strane stručnjaka iskusnih u radu s mladima

– aktivnosti podizanja razine svijesti, informiranosti, motivacije i iskustva mladih za stjecanje kompetencija izvan sustava formalnog obrazovanja (praktično iskustvo, volontiranje, praksa i  dr.)

Grad Opatija, organizacije civilnog društva, srednje škole

 

– stvoreni prostorni uvjeti za uspostavu Centra za mlade

 

 

 

– održana informativna događanja (info dani), osigurana individualna podrška, organizirane različite edukativno-informativne aktivnosti

– povećan interes za volontiranjem i stjecanjem iskustva izvan škole/fakulteta

 

 

 

 

 

75.000

2019

 

1.4. Poticanje aktivne uloge mladih u kreiranju, provedbi i evaluaciji neformalnih edukativnih programa iz šireg područja interesa mladih i osiguravanje kontinuiteta provedbe

– osiguravanje korištenja prostora Centra za mlade radi prostornih i materijalno-tehničkih uvjeta za provođenje izvannastavnih aktivnosti i projekata, neformalnih edukativnih programa s ciljem razvijanja osnovnih životnih vještina mladih

– poticanje različitih oblika neformalnog obrazovanja za mlade u skladu s istraženim potrebama mladih od strane stručnjaka u sklopu Centra za mlade (npr. organiziranje ljetnih škola u prirodi, znanstvenih/poduzetničkih kampova za mlade za vrijeme praznika, programa vršnjačke edukacije)

Grad Opatija, organizacije civilnog društva, ustanove, srednje škole, FMTU

 

 

– davanje na korištenje prostora Vile Antonio, KD Zora i Centra Gervais za radionice/predavanja srednjih škola i drugih ustanova te udruga za programe namijenjene mladima

– održane edukativne radionice/predavanja/izleti/teambuilding prema interesu mladih

 

2019

 

1.5. Podrška nezaposlenim mladima za stjecanje dodatnih/stručnih kompetencija i/ili prekvalifikacije

– osiguravanje financijske podrške nezaposlenim mladima za sudjelovanje u edukativnim programima za stjecanje dodatnih kompetencije i/ili prekvalifikaciju

Grad Opatija, HZZ – Ispostava Opatija

 

– odobrene potpore za edukaciju mladim nezaposlenim osobama

20.100

2019

 

 

 

 

 

2.     PODRUČJE: KULTURA I STVARALAŠTVO

 

PROVEDBA – AKTIVNOSTI

NOSITELJI I  SURADNICI

 

REZULTATI PROVEDBE

IZNOS

ROK PROVEDBE

2.1. Poticanje mladih na konzumaciju kulturnih sadržaja i programa

– kampanja ustanova i organizacija u kulturi s ciljem informiranja i motiviranja mladih za konzumiranje kulturnih sadržaja

– poticanje ustanova i organizacija u kulturi za omogućavanje kulturnih programa mladima i/ili odobravanje popusta na cijenu ulaznica za kulturne programe

 

– planiranje suradnje ustanova s odgojno-obrazovnim ustanovama na ponuđenim programima u Opatiji u tekućoj sezoni

– radionice i edukativne aktivnosti s ciljem povećanja kompetencija mladih za konzumaciju kulturnih sadržaja (npr. kako gledati predstavu, izložbu, kazališni bonton i sl.)

Grad Opatija, Festival Opatija, ustanove u kulturi, organizacije civilnog društva,

nositelj inicijative 27 susjedstava za Opatiju, Savjet mladih, srednje škole

 

– provedene kampanje organizatora kulturnih manifestacija

 

– organizirani kulturni programi za mlade u suradnji s mladima (koncerti, predstave, filmovi, …), omogućen poseban popust za ulaznice za studente za scenske sadržaje

– realizirana suradnja ustanova sa srednjim školama u svrhu izrade ponude programa mladima

– održane radionice/predavanja/

edukacije prema interesu mladih (kulturni i kreativni sadržaji)

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


 

3.     PODRUČJE: ZDRAVLJE I BLAGOSTANJE

 

PROVEDBA – AKTIVNOSTI

NOSITELJI I  SURADNICI

 

REZULTATI PROVEDBE

IZNOS

ROK PROVEDBE

3.1. Umrežavanje i suradnja civilnog sektora i institucija na edukaciji mladih o zdravim životnim stilovima

– neformalna edukacija mladih o zdravim stilovima života

– edukacija i rekreacija za trudnice i mlade roditelje

javne ustanove u zdravstvu, organizacije civilnog društva

 

– održane edukativne radionice/događanja

– održane edukacije za roditelje i djecu

 

2019

 

3.2. Poticanje suradnje OCD i javnih ustanova s odgojno-obrazovnim ustanovama s ciljem uključivanja mladih u aktivnosti vezane uz građanski odgoj

– provođenje školskih preventivnih aktivnosti

 

– informativne i promotivne javne akcije u području održivog razvoja, ekologije i zdravih stilova života

– savjetovalište za mlade

 

– druženja/sportska natjecanja mladih i njihovih obitelji međugeneracijskog, interkulturalnog učenja, prevencije predrasuda, stereotipa i nasilja

srednje škole, organizacije civilnog društva, javne ustanove u zdravstvu

 

– provedene aktivnosti školskog preventivnog programa

– provedene javne akcije

 

– pružena savjetodavna podrška mladima

– organizirane zajedničke aktivnosti mladih i njihovih obitelji

 

2019

 

 

 

3.3. Razvoj infrastrukture za sport i rekreaciju mladih

– omogućiti uvjete za fitness na otvorenom na raspolaganju građanima u funkciji vježbališta na otvorenom

Grad Opatija, Parkovi, SSGO

 

– stvoreni uvjeti za vježbališta na otvorenom

 

2019

3.4. Osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva/udruga za razvoj i pružanje rekreativnih sadržaja mladima

– edukacija za rad s mladima (s naglaskom na mlade iz ranjivih skupina), pisanje projekata, fundraising, zapošljavanje, umrežavanje, suradnju i dr. oblike rada s ciljem razvoja rekreativnih sadržaja za mlade

– poticati organiziranje amaterskih rekreativnih natjecanja za mlade (s naglaskom na ljetne morske aktivnosti i vježbanje na otvorenom)

– kampanje za poticanje rekreativnih, izvannastavnih sportskih natjecanja za učenike i studente

organizacije civilnog društva, SSGO, Savjet mladih

 

 

 

– educirane osobe za rad s mladima

 

 

 

– razvijene mjere za poticaj organiziranja rekreativnih aktivnosti za mlade

 

– realizirana kampanja za poticanje učenika i studenata na rekreativna sportska natjecanja

 

2019

 

 

 

 

4.     PODRUČJE: DRUŠTVENA IS/UKLJUČENOST MLADIH

 

PROVEDBA – AKTIVNOSTI

NOSITELJI I  SURADNICI

 

REZULTATI PROVEDBE

IZNOS

ROK PROVEDBE

4.1. Podizanje svijesti mladih o mogućnostima s ciljem smanjivanja rizika od siromaštva i isključenosti

– informativna kampanja o  pravima, mogućnostima i mjerama za mlade (besplatno obrazovanje, stipendije, socijalne mjere, mjere za (samo) zapošljavanje, kvalitetno slobodno vrijeme i dr.)

– mrežna podstranica info centra o pravima i mogućnostima za mlade

– besplatne neformalne edukativne aktivnosti za mlade unutar Centra za mlade dostupne svim mladima

Grad Opatija, organizacije civilnog društva

 

 

 

– provedeno informiranje o mogućnostima za mlade

 

 

– izrađena podstranica za LPZM/info centar, kontinuirano informiranje

– održane neformalne aktivnosti za mlade – edukativne radionice kreativnog, literarnog i znanstvenog karaktera, tematski i pub kvizovi, društvene igre, edukativna predavanja

 

 

 

 

6.250

2019

 

 

 

 

4.2. Osiguravanje cjelovite podrške mladima za aktivno sudjelovanje u društvu i zapošljavanje, s naglaskom na mlade iz ranjivih skupina

– program podrške mladima od strane multidisciplinarnog tima

– besplatan lokalni prijevoz autobusom za mlade osobe s invaliditetom s ciljem uključivanja u aktivnosti za mlade od njihova interesa

– program vršnjačke podrške mladim osobama s teškoćama/invaliditetom od strane osobnih asistenata za usvajanje društvenih vještina (volonterski program)

– mjere/potpore/subvencije Grada Opatije za zapošljavanje mladih osoba s invaliditetom

Grad Opatija, organizacije civilnog društva (Udruga osoba s invaliditetom Grada Opatija), ustanove

 

 

 

 

 

– pružena savjetodavna podrška mladima

– omogućen besplatni (javni) prijevoz za mlade osobe s invaliditetom

 

– pružena podrška osobnih asistenata osobama s invaliditetom

 

– odobreni poticaji za zapošljavanje mladih osoba s invaliditetom

 

 

17.000 (iznos za pravo na besplatne pokazne karte za osobe s invaliditetom)

 

1.200.000 (iznos za cijeli program poticaja)

2019

 

 

 

 

4.3. Uključivanje mladih (učenika i studenata) u projekte udruga i ustanova vezanih uz područje građanskog odgoja

– aktivnosti udruga vezanih uz građanski odgoj u suradnji s odgojno-obrazovnih ustanova

– (volonterske) akcije međugeneracijske solidarnosti

 

 

– učenički projekti vezani uz održivi razvoj/globalno obrazovanje u lokalnoj zajednici

organizacije civilnog društva, srednje škole

 

 

– održane aktivnosti vezane uz temu građanskog odgoja u srednjim školama

– održane aktivnosti međugeneracijske solidarnosti u suradnji udruga mladih i osoba starije životne dobi

– provedeni projekti učenika na temu održivog razvoja/globalnog obrazovanja u lokalnoj zajednici

 

2019

 

 

 

 

 

 

5.     PODRUČJE: (SAMO)ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO

 

PROVEDBA – AKTIVNOSTI

NOSITELJI I  SURADNICI

 

REZULTATI PROVEDBE

IZNOS

ROK PROVEDBE

5.1. Osnaživanje poslovnih kompetencija mladih kroz stvaranje infrastrukture i stručne podrške

– edukacije o inovacijama, poduzetništvu i vještinama vezanih uz poslovnost za mlade, svjedočanstva uspješnih poduzetnika

– osigurati prostor za zajedničko korištenje opreme i razmjenu poslovnih ideja mladih

– kontinuirano provođenje programa profesionalne orijentacije i podrške mladim poduzetnicima kroz savjetovanje i dugoročno mentorstvo, provođenje programa savjetovanja i dugoročnog mentorstva mladim poduzetnicima na početku poslovanja (0-6 mj.), podrška u rješavanju birokratskih zapreka

– nadogradnja postojećih potpora mladim poduzetnicima

Grad Opatija, nositelj Start up inkubatora

 

 

 

 

 

 

– održane edukacije i radionice za mlade s ciljem poticanja poduzetničkog okruženja te razvoj poduzetničkih inicijativa

– poduzete pripremne aktivnosti za osiguranje prostora za zajedničko korištenje

– prijavljen projekt za osiguranje financijskih sredstava za pripremu i provedbu programa savjetovanja i mentorstva mladih poduzetnika

 

 

 

 

– odrađena revizija postojećeg programa potpora (izvješće o učinku mjera)

125.000

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Podizanje svijesti o mladim poduzetnicima

– promotivni i informativni događaji predstavljanja mladih poduzetnika, njihovih usluga i proizvoda

– povezivanje i suradnja s obrtničkom i gospodarskom komorom

Grad Opatija, nositelj Start up inkubatora

 

 

– održani informativni događaji/manifestacije s ciljem poticanja poduzetničkog okruženja te razvoj poduzetničkih inicijativa

– realizirano povezivanje s obrtničkom i gospodarskom komorom

125.000

2019

 

 

5.3. Stjecanje poduzetničkih vještina mladih kroz sudjelovanje u volonterskim projektima i inovativnim projektnim aktivnostima na dobrobit zajednice

– umrežavanje volonterskih i poduzetničkih aktivnosti/programa za mlade

– pokretanje mini poduzetničkih inicijativa tijekom školovanja uz mentorstvo

– podrška u svrhu pronalaska afiniteta i usmjeravanje mladih na početku izlaska na tržište rada     

 

 

Grad Opatija, nositelj Start up inkubatora, organizacije civilnog društva

 

 

– sudjelovanje mladih u volonterskim projektima uz stjecanje poduzetničkih vještina

– pokrenute poduzetničke inicijative mladih

 

– dodijeljene potpore mladim nezaposlenim osobama, omogućena dodatna edukacija

 

 

 

 

20.100

2019

 

 

5.4. Olakšavanje zapošljavanja mladih iz ranjivih skupinama (OSI, NEET) u skladu s mogućnostima i interesima

– nastavak provođenja postojećih mjera potpore zapošljavanja mladih iz ranjivih skupina

Grad Opatija, HZZ

 

– odobreni poticaji za zapošljavanje mladih osoba te za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta/slobodnih zanimanja/OPG-a

1.200.000 (iznos za cijeli program poticaja)

2019

 

 

 

 

6.     PODRUČJE: SUDJELOVANJE MLADIH, VOLONTIRANJE (MOBILNOST), MLADI I SVIJET, DRUŠTVENA POKRETLJIVOST, GLOBALNI IZAZOVI)

 

PROVEDBA – AKTIVNOSTI

NOSITELJI I  SURADNICI

 

REZULTATI PROVEDBE

IZNOS

ROK PROVEDBE

6.1. Osigurati održive oblike kvalitetnog informiranja i savjetovanja mladih o mogućnostima za mlade iz različitih područja interesa mladih

– osnovati multifunkcionalni centar za mlade s elementima info centra, volonterskog centra/kluba, dnevnog boravka za druženje, umrežavanje, edukaciju s kontinuiranom podrškom od strane stručnjaka u radu s mladima

– izraditi specijaliziranu mrežnu stranicu za mlade i izraditi povezane društvene mreže s objedinjenim informacijama od interesa mladih u svim područjima, prilikama i mogućnostima

– kontinuirano administrirati kanale online i offline informiranja mladih

Grad Opatija, organizacije civilnog društva

 

 

 

– stvoreni prostorni uvjeti za uspostavu centra za mlade, nastavak provođenja aktivnosti postojećih oblika okupljanja mladih

 

 

– izrađena podstranica za LPZM/infocentar

 

 

 

– osigurano kontinuirano informiranje mladih (web, FB, elektronski bilten, osobno)

 

 

 

 

 

6.250

2019

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Omogućiti mladima objedinjene informacije o organizatorima volontiranja, volonterskim programima  volonterskim aktivnostima/prilikama

– provesti istraživanje o organizatorima volontiranja

– izraditi bazu organizatora volontiranja s programima volontiranja, kompetencijama za rad s volonterima, izdavanje volonterskih knjižica i potvrda o stečenim kompetencijama (baza za bodovanje kandidata za stipendije, upis u diploma suplement na FMTU)

– omogućiti bazu organizatora volontiranja javno dostupnom na mrežnoj stranici namijenjenoj mladima i vezanim društvenim mrežama

– održavati redovan kontakt s organizatorima volontiranja s ciljem umrežavanja, osnaživanja i razvoja volonterskih programa

Grad Opatija, organizacije civilnog društva, javne ustanove

 

 

 

 

– odrađene pripremne aktivnosti za provedbu istraživanja o organizatorima volontiranja i izradu baze organizatora volontiranja

 

 

 

 

 

 

 

 

– održan godišnji sajam volonterstva

 

2019

 

 

 

6.3. Unaprijediti kompetencije za rad s mladima osoba koji direktno rade s mladima

– omogućiti osnaživanje stručnjaka za rad s mladima (s naglaskom na područje informiranja i savjetovanja mladih)

Grad Opatija, organizacije civilnog društva, pružatelji usluga edukacije stručnjaka za rad s mladima

 

– pružiti podršku osnaživanju stručnjaka za rad s mladima

 

 

2019

6.4. Osnaživanje mladih i donositelja odluka za aktivno sudjelovanje mladih u procesima donošenja odluka (u kreiranju, praćenju provedbe i evaluaciji lokalnih politika za mlade)

– provesti edukacije o politikama za mlade/donošenju odluka/strukturiranom dijalogu za mlade okupljene oko organiziranih oblika djelovanja mladih (npr. OCD, Vijeće učenika, Savjet mladih, Studentski zbor), ali i mlade općenito

– provesti kampanju programa Savjeta mladih u srednjim školama

– provesti promotivnu kampanju za izbor Savjeta mladih s ciljem informiranja mladih i njihova motiviranja za kandidiranje

– sastanci radne skupine za praćenje provedbe LPZM (Grad Opatija, SM, udruge mladih/za mlade, predstavnik Centra za mlade)

– sudjelovanje predstavnika mladih u radnim skupinama za razvoj, provedbu i praćenje razvojne strategije Grada Opatije i drugih strateških dokumenata Grada od interesa za mlade

Grad Opatija, Savjet mladih, organizacije civilnog društva, srednje škole

 

 

 

 

 

– provedena edukacija o aktivnom sudjelovanju mladih u zajednici i procesima odlučivanja

 

 

 

– provedena kampanja Savjeta mladih u srednjim školama

 

 

 

– imenovana radna skupina za praćenje provedbe LPZM i održani sastanci

 

– predstavnik Savjeta mladih imenovan u radnu grupu za provedbu Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020.

48.500

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Poticanje organiziranih oblika sudjelovanja mladih (Vijeća učenika, Savjeta mladih, OCD mladih/za mlade, inicijativa /kampanja / prosvjeda mladih)

– financijski poduprijeti projekte/inicijative mladih kroz natječaje Grada Opatije (javni poziv, potpore malih vrijednosti)

– pružiti podršku Vijeća učenika za projekte na dobrobit zajednice kroz djelovanje Savjeta mladih

Grad Opatija, Savjet mladih, Vijeća učenika srednjih škola

 

– dana potpora projektima mladih i za mlade

 

 

– dana podrška Savjeta mladih inicijativi učenika srednjih škola

 

2019

 

 

 

 

 

6.6. Osnaživanje organizatora volontiranja za razvoj i provedbu volonterskih programa te vrednovanje volontiranja mladih

– umrežavanje organizatora volontiranja I kontinuirana komunikacija

 

– edukacija za organizatore volontiranja

 

 

– priznavanje stečenih kompetencija mladih kroz volontiranje izdavanjem Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

– osmišljavanje volonterskih programa za mlade iz različitih područja djelovanja i interesa mladih, provedba volonterskih projekata za mlade

– sufinanciranje nacionalnih i EU volonterskih projekata namijenjenih mladima

Grad Opatija, organizatori volontiranja

 

 

 

 

 

 

– održan godišnji sajam volonterstva

 

– sudjelovanje organizatora volontiranja na edukacijama, suradnja s regionalnim volonterskim centrom

– potaknuto izdavanje Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

 

– pokrenuta priprema i provedba novih volonterskih programa za mlade te nastavak postojećih programa

– dana podrška pri prijavi volonterskih projekata

 

 

2019

 

 

 

 

6.7. Podrška populariziranju i valoriziranju volontiranja mladih

– godišnji sajam volontiranja

– godišnja nagrada volonteru i organizatoru volontiranja

 

– osnivanje školskih volonterskih klubova/suradnja škola s organizatorima volontiranja (planiranje školskih volonterskih aktivnosti u šk. kurikulumu u suradnji s lokalnim organizatorima volontiranja/volonterskim klubom za mlade u centru za mlade)

Grad Opatija, GDCK Opatija, organizacije civilnog društva, srednje škole

 

 

– održan godišnji sajam volonterstva

– pokrenuta ideja o osmišljavanju nagrada za volontiranje, sudjelovanje u izboru godišnjih nagrada za volontere PGŽ

– potaknuto osnivanje školskih volonterskih klubova te provedene aktivnosti, povećan broj uključenih učenika, realiziranih aktivnosti te povećana suradnja s organizacijama civilnog društva

 

2019

 

6.8. Poticanje mladih na sudjelovanje u projektima međunarodne mobilnosti mladih – npr. razmjene mladih, međunarodne prakse, stažiranja, volontiranja

– osmišljavanje, prijava i provedba projekata MMM

– osmišljavanje i provedba info kampanje o mobilnosti za mlade

– sufinanciranje projekata međunarodne mobilnosti mladih (MMM) s naglaskom na mlade iz ranjivih skupina kroz javne pozive

– pružanje usluga pripreme mladih za sudjelovanje u projektima MMM

Organizacije civilnog društva, FMTU, organizatori volontiranja

 

 

 

 

– provedeno predstavljanje programa i mogućnosti mobilnosti mladih i savjetovanje o programu Erasmus+

– omogućena pomoć u pronalaženju načina sufinanciranja projekata MMM

 

– pružena podrška pripremi mladih za projekte MMM

 

 

2019

 

 

 

 

KONTAKT

Maršala Tita 3 HR - 51410 Opatija

VIJESTI

Grad za mlade

Predstavljena publikacija LPZM-a 2018.-2021.

Jučer je u Vili Antonio održana prezentacija tiskane publikacije Lokalnog programa za mlade Grada Opatije 2018.-2021. Izdanje ove publikacije realizirano je kroz projekt „Lokalni program za mlade

više »
Mladi

Predstavljen Lokalni program za mlade

Lokalni program za mlade, dokument koji je jednoglasno na svojoj posljednjoj sjednici usvojilo Gradsko vijeće, važan je gradski dokument i projekt, predstavljen na današnjoj konferenciji

više »
Opatija